14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Undersøgelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner

Denne konsoliderede version af undersøgelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 870 af 25. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Undersøgelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 60, stk. 10, § 60 a, stk. 3, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum i medfør af denne bekendtgørelse kan ske efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1 og 3-9. En indsat kan pålægges at afgive udåndingsprøve eller urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 60 a, stk. 1-2.

Stk. 2 Straffuldbyrdelseslovens § 60 og 60 a finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

§2 Undersøgelse af indsattes person efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1 og 3, og afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 60 a
Før der gennemføres undersøgelse af den indsattes person efter straffuldbyrdelseslovens § 60, eller indsatte pålægges at afgive udåndingsprøve eller urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 60 a, skal den indsatte mundtligt orienteres om baggrunden for, at undersøgelsen gennemføres, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette.

Stk. 2 Undersøgelse af den indsattes person ved anvendelse af kriminalforsorgens narkotikahunde kan kun gennemføres med den indsattes samtykke.

§3 Der må ikke være andre indsatte til stede ved undersøgelse, der indebærer afklædning, eller ved afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter § 60 a.

§4 Hvis den indsatte ikke vil medvirke til, at der gennemføres recto-vaginalundersøgelse, eller hvis undersøgelsen af andre grunde ikke kan gennemføres, kan den indsatte i stedet udelukkes fra fællesskab under observation af en vagt efter reglerne i bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse.

§5 Undersøgelse af indsattes opholdsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 1
Når der er gennemført en undersøgelse af indsattes opholdsrum, skal den indsatte orienteres herom.

Stk. 2 Den indsatte skal efter anmodning orienteres om grunden til, at undersøgelsen er gennemført.

Stk. 3 Hvis undersøgelsen indebærer en fuldstændig gennemgang af den indsattes genstande i opholdsrummet, skal den indsatte enten overvære undersøgelsen eller efter undersøgelsen have tilbud om at få gennemgået undersøgelsen og dens resultat, medmindre særlige omstændigheder taler imod dette.

§6 Hvis undersøgelsen har medført uorden i opholdsrummet, skal kriminalforsorgsområdet sørge for en rimelig oprydning.

§7 Fælles bestemmelser
Der skal deltage mindst to ansatte ved undersøgelser af indsattes person og opholdsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 60. Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan en undersøgelse dog gennemføres af en enkelt ansat.

Stk. 2 Afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 60 a skal ske under overværelse af mindst en ansat.

§8 Der skal gøres notat om

  • 1) nærmere undersøgelser af den indsattes person efter straffuldbyrdelseslovens § 60, stk. 3, herunder notat om at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, og om fristen for at indgive klage, jf. § 10, stk. 2, og

  • 2) undersøgelser, der gennemføres af en enkelt ansat, fordi særlige omstændigheder gør det nødvendigt, jf. denne bekendtgørelses § 7, stk. 1.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, i hvilket omfang personalet herudover skal udfærdige notat, når der er foretaget undersøgelse af indsattes person eller opholdsrum.

§9 Hvis genstande, der tilhører en indsat, tilbageholdes, skal der udfærdiges en liste over de genstande, der tilbageholdes. Den indsatte skal orienteres om tilbageholdelsen og have udleveret en kopi af listen.

Stk. 2 Tilbageholdte genstande, som ikke konfiskeres, opbevares af kriminalforsorgsområdet efter reglerne i bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen).

Stk. 3 Hvis en genstand tilhører kriminalforsorgsområdet, kan den umiddelbart inddrages.

§10 Klageregler m.v.
Følgende afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§11 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1110 af 17. august 2016 om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen) ophæves.

profile photo
Profilside