14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i manuelle patientjournaler m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr. 1286 af 02/11 2018) er der ved en fejl skrevet "mindreåriges" i stedet for "mindreårigs" i denne bestemmelse.

Stk. 2 En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

•••

Stk. 3 For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

•••
profile photo
Profilside