14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 42

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 En indsat skal have udbetalt vederlag for sin beskæftigelse. Vederlag skal også udbetales til indsatte, der ikke kan tilbydes beskæftigelse, eller som er uden beskæftigelse efter § 38, stk. 3. Det samme gælder indsatte, der på grund af sygdom er fraværende fra beskæftigelse.

•••

Stk. 2 Andre indsatte skal alene have dækket deres personlige fornødenheder, jf. dog stk. 5 og § 110, stk. 1.

•••

Stk. 3 En indsat, der ikke har pligt til beskæftigelse, jf. § 38, stk. 3, og som fremsætter ønske om beskæftigelse på et tidspunkt, hvor institutionen ikke kan tilbyde beskæftigelse, skal i en kortere periode alene have dækket sine personlige fornødenheder, hvis den pågældende indsatte tidligere under strafudståelsen har afvist tilbud om beskæftigelse.

•••

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet opsparer en andel af vederlaget efter stk. 1, der udbetales til den indsatte senest på tidspunktet for løsladelsen, for udvisningsdømte dog senest på tidspunktet for hjemrejsen. Udgifter, som den indsatte skal afholde i forbindelse med udgang og løsladelse, herunder efterfølgende hjemrejse, modregnes i det opsparede beløb, hvis den indsatte ikke selv afholder udgifterne. Talsmandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner

•••

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter regler om ydelser efter stk. 1 og 2 og kan i den forbindelse fastsætte regler om, at andre indsatte, der er fraværende fra beskæftigelse, skal have udbetalt vederlag for beskæftigelse. Der kan endvidere fastsættes regler om ordningerne nævnt i stk. 3 og 4. Beskæftigelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2019) Udgangsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside