14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Statsforvaltningsloven  - ophæves den 1. april 2019, jf. § 46, stk. 2, i lov nr. 1702 af 27/12 2018

Lov om regional statsforvaltning

Denne konsoliderede version af statsforvaltningsloven bygger på lov nr. 542 af 24. June 2005, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Statsforvaltningsloven

Kapitel 1

Organisering

§1 Statsforvaltningen varetager den regionale statslige forvaltning.

§2 De regionale grænser er tillige grænserne for de fem statsforvaltninger.

§3 Hver af de fem statsforvaltninger ledes af en direktør, som har ansvaret for statsforvaltningens virksomhed.

Kapitel 2

Opgaver

§4 Statsforvaltningerne skal varetage de opgaver, der i lovgivningen er henlagt til statsforvaltningerne, og skal endvidere varetage de opgaver, som indenrigs- og sundhedsministeren eller vedkommende minister efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren i overensstemmelse med lovgivningen har bestemt skal henlægges til statsforvaltningerne.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§5 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af statsamternes og statsamtmændenes opgaver indtil udgangen af 2006 og for statsamternes varetagelse indtil udgangen af 2006 af andre opgaver, som efter lovgivningen varetages af statsforvaltningerne fra den 1. januar 2007. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger gældende lovgivning.

Stk. 2 Ministeren kan bestemme, at hver af de ansatte direktører for statsforvaltningerne varetager hvervet som statsamtmand for et eller flere amter i perioden indtil udgangen af 2006.

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 5 træder i kraft den 1. juli 2005.

Kapitel 4

Ændring af forskellige love

§7-41 (Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 5

Territoriale gyldighedsområde

§42 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Lovens § 30 gælder for Færøerne og Grønland.

Stk. 3 Lovens § 29 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside