14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 52

Skatteindberetningslov paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lov nr. 1536 af 19. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Den, der skal indberettes om efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal oplyse den indberetningspligtige om sine identifikationsoplysninger, herunder sit cpr-nummer. Den, som opretter en finansiel konto omfattet af § 22, skal oplyse det finansielle institut, hvori den finansielle konto oprettes, om sin identitet, herunder om sit cpr-nummer. 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang der gælder en tilsvarende pligt efter § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, eller hvis indberetningen skal ske efter § 41.

•••

Stk. 2 Afgiver den, hvorom der skal indberettes, ikke identifikationsoplysninger efter stk. 1 eller regler udstedt i medfør af stk. 3, gælder følgende:

  • 1) Erhvervelse af egne aktier m.v., hvorom der skal indberettes efter § 28, må ikke foretages.

  • 2) En anmeldt fordring skal enten afvises, eller udlodningen af dividende skal tilbageholdes, hvis der skal indberettes om fordringshaveren efter § 38.

  • 3) En forsikrings- eller pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, II eller II A må ikke oprettes.

  • 4) En opsparingsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I eller II A må ikke oprettes.

  • 5) En konto, hvorom der skal indberettes efter §§ 11 a eller  12, må ikke oprettes.

  • 6) Et lån omfattet af §§ 13 eller 15 må ikke etableres eller overtages.

  • 7) Et depot omfattet af §§ 14 eller 15 må ikke oprettes.

  • 8) En finansiel konto, hvorom der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af § 22, må ikke oprettes.

  • 9) Et depot, hvorom der skal indberettes efter § 11 a§ 16, § 17, stk. 1 og 2, eller § 18, må ikke oprettes.

  • 10) En terminsrente eller renter, hvorom der skal indberettes efter § 18, må ikke udbetales.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1, herunder ændringer heri, og forevisning af legitimation i forbindelse hermed. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om afgivelse af identitetsoplysninger ved indberetning efter denne lov. Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••
profile photo
Profilside