14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 42

Lov om social service paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Tabt arbejdsfortjeneste
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

•••

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest hensigtsmæssige for barnet. DIS-bekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.500 kr. om måneden. Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

•••

Stk. 4 Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af ATP-bidrag. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom § 11, stk. 2 Sygedagpengeloven § 32, stk. 3 ATP-loven § 2a, stk. 5 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne § 1, stk. 2 Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale § 21, stk. 1 Aktivloven § 32, stk. 1 Aktivloven § 68a, stk. 4 Aktivloven § 69j, stk. 11 Lov om kontantydelse § 8, stk. 3 Pensionsbeskatningsloven § 19, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 2, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 3, stk. 1 Sundhedsloven § 88b, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 2 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra a Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 2, litra f Kildeskatteloven § 49A, stk. 3, nr. 4 Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 49, stk. 3
Interne henvisninger: § 3a, stk. 1 § 32a, stk. 5 § 43, stk. 1 § 161, stk. 1 § 165a, stk. 1 § 165a, stk. 2 § 177, stk. 1, nr. 2 § 181, stk. 2

profile photo
Profilside