14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 3

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet § 3, stk. 1 Lov om maritime uddannelser § 10, stk. 3 Danpilotloven § 8, stk. 3 Domstolsstyrelsesloven § 2, stk. 3 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 25, stk. 3 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen § 3, stk. 1 Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution § 9, stk. 2 Lov om Naviair § 7, stk. 2 Godtgørelsesloven § 18e, stk. 3 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet § 3, stk. 1 Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond § 9, stk. 4 Lov om Dansk Institut for Internationale Studier § 8, stk. 2 Lov om EKF Danmarks Eksportkredit § 11, stk. 2 Lov om Vækstfonden § 19, stk. 2 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324 § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 66, stk. 2

profile photo
Profilside