14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 7b

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 7b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1062 af 07. september 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7b Godtgørelse af afgift
Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4-5 e29 eller 29 a, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet.

•••

Stk. 2 Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:

•••

Stk. 3 I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst 8.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser, og 4.500 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransporter.

•••

Stk. 4 Der kan ikke godtgøres afgift for

  • 1) køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,

  • 2) køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,

  • 3) køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,

  • 4) køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,

  • 5) udstyr m.v., som der ikke er betalt registreringsafgift af.

•••

Stk. 5 Afgiftsgodtgørelsen efter stk. 2 kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct., dog mindst 8.500 kr. for personbiler og 4.500 kr. for varebiler og motorcykler.

•••

Stk. 6 Ved fornyet tilmelding til Køretøjsregisteret af et køretøj, for hvilket der er godtgjort afgift, beregnes afgiftsbeløbet på samme måde som godtgørelsesbeløbet efter § 7 b, stk. 2, men uden nedslag i afgiftsbeløbet.

•••

Stk. 7 Skal der indhentes en synsrapport efter § 7 c, stk. 1, hæves godtgørelsesbeløbet med 300 kr. Beløbet reguleres årligt med 2 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Reguleringen sker første gang med virkning for 2010.

•••
profile photo
Profilside