14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nationalbankloven § 14a

Lov om Danmarks Nationalbank paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nationalbankloven og bygger på lov nr. 116 af 07. April 1936. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Banken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde og kan anvende disse oplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver, jf. § 1.

•••

Stk. 2 Banken kan anmode følgende juridiske og fysiske personer om inden for en frist at meddele de nærmere angivne oplysninger, som vedkommende er i besiddelse af, og som er nødvendige for bankens udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver:

  • 1) Juridiske og fysiske personer, som har hjemsted i Danmark, og som udøver finansiel virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller anden finansiel lovgivning.

  • 2) Juridiske og fysiske personer med hjemsted i Danmark, som har økonomiske mellemværender med udlandet.

  • 3) Juridiske og fysiske personer med hjemsted i Danmark, som har udstedt eller ejer værdipapirer eller forestår handel med eller clearing og afvikling af finansielle produkter.

  • 4) Filialer el.lign. i Danmark, der ikke betragtes som juridiske eller fysiske personer, men som i øvrigt er omfattet af definitionerne i nr. 1-3.

•••

Stk. 3 Med bøde straffes de personer m.v., som er nævnt i stk. 2, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, banken anmoder om, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Banken kan videregive fortrolige statistiske oplysninger, i det omfang og med den detaljeringsgrad det er nødvendigt for udførelsen af pågældendes opgaver til følgende:

  • 1) Det Europæiske System af Centralbanker.

  • 2) European Systemic Risk Board.

•••

Stk. 5 Oplysninger, der kan videregives efter stk. 4, er oplysninger på individniveau, der gør det muligt direkte eller indirekte at identificere de i stk. 2 nævnte personer m.v.

•••
profile photo
Profilside