14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 48

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter, herunder udgifter efter stk. 8, til

  • 1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,

  • 2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og

  • 3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 9 og § 50 a.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter dog ikke gebyrer, jf. stk. 1, for indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 9 u, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 3 Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og dokumentation for gebyrets sammensætning.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 6 Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår husholdninger, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Beløbene har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.

•••

Stk. 7 Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVR-registeret registrerede ejer af virksomheden.

•••

Stk. 8 Miljø- og fødevareministeren opkræver et gebyr hos kommunalbestyrelsen til dækning af udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af nationale digitale systemer for affaldsdata og for udarbejdelse af affaldsregulativer.

•••

Stk. 9 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1, nr. 3, nævnte henlæggelser til planlagte investeringer, herunder vilkår om sammenhæng til affaldsplaner og om kommunalbestyrelsens beslutning om henlæggelser på baggrund af konkrete, planlagte og budgetterede investeringer og deres finansiering.

•••
profile photo
Profilside