14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Matrikelafgiftsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v.

Denne konsoliderede version af matrikelafgiftsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1456 af 11. december 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Matrikelafgiftsbekendtgørelsen

I medfør af § 25, stk. 4, og § 47, stk. 1, i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013, og § 3 og § 4, stk. 2, i lov om afgift ved udstykning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 7. oktober 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ekspeditionsgebyr
For registrering i matriklen af følgende matrikulære forandringer betales gebyr med de anførte beløb:

  • 1) Udstykning og matrikulering: 3.300 kr. for hver samlet fast ejendom, der oprettes.

  • 2) Arealoverførsel: 2.475 kr. for hver samlet fast ejendom, hvortil der overføres areal.

  • 3) Sammenlægning: 1.650 kr. for hver sammenlægning.

  • 4) Ansøgt tildeling af et matrikelnummer til et areal inden for en samlet fast ejendom, når nyt skel skal registreres: 1.650 kr.

  • 5) Ændring af skel for et brugsretsareal inden for en samlet fast ejendom, når skellets beliggenhed på stedet ændres: 825 kr. for hvert matrikelnummer, der berøres.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, når registreringen i matriklen sker som følge af ekspropriation, ejendomsdom eller hævdserhvervelse.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 1, gælder ikke matrikulering af areal som følge af dets nedklassificering fra offentlig vej til privat fællesvej, og heller ikke matrikulering, der består i tildeling af matrikelnummer til et umatrikuleret areal, der er optaget i matriklen.

Stk. 4 Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, når areal overføres til eller fra offentlig vej.

§2 Opkrævning
Afgift efter § 1 i lov om afgift ved udstykning m.m. og gebyr efter § 1 i denne bekendtgørelse forfalder til betaling samtidig med, at den matrikulære ændring registreres i matriklen. Betalingsfristen er 30 dage fra forfaldsdato.

Stk. 2 Afgift og gebyr opkræves hos vedkommende landinspektør.

Stk. 3 Overstiger det samlede afgifts- og gebyrbeløb 85.000 kr., opkræver Geodatastyrelsen beløbet forud for de matrikulære forandringers registrering i matriklen.

Stk. 4 Geodatastyrelsen kan i andre tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at afværge risiko for tab, kræve forudbetaling af afgift og gebyr.

§3 For udskrivning af rykkerskrivelse betales et gebyr på 100 kr.

§4 Beløbsgrænser
Den største værdi af et areal m.v., der kan overføres uden tinglysning af overdragelsesdokument, jf. udstykningslovens § 25, stk. 3, fastsættes til 45.000 kr.

Stk. 2 Den største værdi af et areal, der kan overføres til offentlig vej eller jernbane efter reglerne i § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, fastsættes til 9.000 kr.

§5 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1294 af 5. december 2014 om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. ophæves.

Stk. 3 For matrikulære sager, der er indsendt til Geodatastyrelsen inden den 1. januar 2018, betales gebyr efter de hidtil gældende regler.

profile photo
Profilside