14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Markedsføringsloven GAMMEL  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 20

Lov om markedsføring paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af markedsføringsloven gammel og bygger på lov nr. 1216 af 25. September 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Retsmidler
Handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom. I forbindelse hermed eller senere kan der ved dom gives sådanne påbud, som må anses for nødvendige for at sikre

  • 1) forbuddets overholdelse, herunder ved bestemmelse om, at aftaler, som indgås i strid med et forbud, er ugyldige, og

  • 2) genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand, herunder om tilintetgørelse eller tilbagekaldelse af produkter og om udsendelse af oplysninger eller berigtigelse af angivelser.

•••

Stk. 2 Handlinger i strid med loven pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

•••

Stk. 3 Den, der krænker eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med denne lov, skal betale et rimeligt vederlag herfor.

•••

Stk. 4 Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, skal den, der har krænket eller udnyttet en ret i strid med denne lov, betale et vederlag efter stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.

•••
profile photo
Profilside