14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Markedsmodningsfonden

Denne konsoliderede version af lov om Markedsmodningsfonden bygger på lov nr. 113 af 01. februar 2010, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Markedsmodningsfonden

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18/12/2018

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1

Formål m.v.

§1 Erhvervs- og vækstministeren opretter en fond til markedsmodning.

Stk. 2 Fonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særlig i små og mellemstore virksomheder.

Stk. 3 Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Kapitel 2

Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

§2 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 7 medlemmer, der udpeges af økonomi- og erhvervsministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsens medlemmer skal besidde bred erhvervsmæssig indsigt og skal tilsammen have kompetencer inden for og viden om markedsmodning, kommercialisering, grøn omstilling og indkøbspolitik i den offentlige sektor og viden om design og andre kreative erhverv.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer og formand udpeges for en periode af op til 3 år med mulighed for forlængelse for yderligere én periode. Hvis formanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen før udløbet af perioden, kan en afløser udpeges for den resterende del af perioden.

§3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deres arbejde i bestyrelsen efter Finansministeriets retningslinjer.

Stk. 4 Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler herfor, herunder at sekretariatet i nærmere bestemt omfang kan afvise ansøgninger og meddele tilsagn.

§4 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

§5 Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til fondens virke og resultaterne af de aktiviteter, projekter m.v., som fonden har tildelt midler.

§6 Sekretariat
Erhvervs- og Byggestyrelsen yder sekretariatsbistand til fonden.

§7 (Ophævet)

Kapitel 3

Anvendelsen af fondens midler

§8 Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelsen af fondens midler.

§9 Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomheders vækst, beskæftigelse og eksport gennem

 • 1) markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser,

 • 2) markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel og

 • 3) markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

Stk. 2 Fonden fremmer de mål, der er nævnt i stk. 1, gennem bl.a.

 • 1) tildeling af tilskud,

 • 2) udstedelse af garantier,

 • 3) støtte til prækommercielle indkøb,

 • 4) indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde m.v. og

 • 5) etablering af eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

Stk. 3 Regioner og kommuner kan medfinansiere de projekter, hvortil fonden tildeler midler.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om, at fondens bestyrelse som vilkår for tildeling af tilskud kan fastsætte, at tilskud i en periode på indtil 3 år fra udbetalingen kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, såfremt det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at generere en væsentlig højere økonomisk gevinst end forventet for tilskudsmodtageren.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering m.v.

Kapitel 4

Sagsbehandling

§10 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen og Fornyelsesfondens bestyrelse om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den kan gøres tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§10a Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen og Fornyelsesfondens bestyrelse kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den instans, der har truffet afgørelsen, som afsender.

§10b Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en offentlig myndighed m.v., jf. § 10, stk. 1, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 5

Opfølgning

§11 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om regnskaber og revision vedrørende aktiviteter, hvortil fondens midler anvendes, om offentliggørelse af resultaterne af de aktiviteter, som fonden har tildelt midler, m.v.

§12 Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med anvendelsen af fondens midler og kan fastsætte regler om, at personer og virksomheder, der modtager midler fra fonden efter denne lov, skal afgive alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for kontrol og tilsyn m.v.

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om evaluering af fondens virke.

§13 Tildelte midler kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt, hvis vilkårene for afgørelsen om tildeling af midler ikke overholdes. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med afgørelsen om tildeling af midler. Tildelte midler kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren ikke overholder regler i loven eller regler fastsat i medfør af loven.

Kapitel 6

Klageadgang

§14 Klage over afgørelser, som er truffet af fonden efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven, kan indbringes for økonomi- og erhvervsministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§15 Loven træder i kraft den 4. februar 2010.

§16 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside