14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Denne konsoliderede version af lov om godkendelse og syn af køretøjer bygger på lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. September 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19/09/2019

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

§1 Biler, motorcykler og knallerter skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Det samme gælder påhængs- og sættevogne til biler og motorcykler samt campingvogne.

Stk. 2 Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelses- og synspligt inden ibrugtagning for traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse samt andre påhængsredskaber og blokvogne.

§2 Trafikstyrelsen kan indkalde følgende køretøjer til periodisk syn:

 • 1) vare- og lastkøretøjer,

 • 2) personbiler,

 • 3) udrykningskøretøjer, 

 • 4) biler og motorcykler, der benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer, udlejes uden fører eller benyttes til øvelseskørsel, og

 • 5) campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer til bil.

Stk. 2 Politiet eller Trafikstyrelsen kan indkalde et registreret eller godkendt køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i færdselsloven eller forskrifter, der er udfærdiget i medfør af færdselsloven.

§3 Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse.

Stk. 2 Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn.

Stk. 3 Hvis et køretøj ikke er godkendt senest 10 uger efter den frist, der er angivet i indkaldelsen til syn, kan Trafikstyrelsen udstede påbud om, at køretøjets nummerplader omgående skal afleveres til SKAT.

§4 Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelse, syn og omsyn af køretøjer, herunder regler om:

 • 1) tekniske krav for udførelsen af typegodkendelser, syn og omsyn,

 • 2) periodisk syn, og

 • 3) anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger, gennemførelse af Unionens direktiver og beslutninger samt anvendelse af Unionens aftaler med andre lande om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer.

§5 Det kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen at foretage syn eller omsyn af køretøjer.

Stk. 2 Trafikstyrelsen fastsætter regler om:

 • 1) betingelser for at få tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder at virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person og råde over elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger, og

 • 2) vilkår for tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder regler om, at forvaltningsloven og offentliglighedsloven helt eller delvis skal gælde for virksomheder, der har tilladelse til at foretage syn eller omsyn.

Stk. 3 Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan kun meddeles, hvis ansøgeren gør det antageligt, at ansøgeren vil kunne udøve syns- eller omsynsvirksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 4 Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan ikke meddeles, hvis ansøgeren eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve syns- eller omsynsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

§6 Indehavere af tilladelser til at foretage syn må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer.

§7 Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn eller omsyn
En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis

 • 1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation eller

 • 2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden ophører.

§8 Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis

 • 1) indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen eller

 • 2) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

Stk. 2 Trafikstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Trafikstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Trafikstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udføre syns- eller omsynsvirksomhed under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udførelse af syns- eller omsynsvirksomhed ikke må ske under ankesagens behandling.

§9 Den, som udøver syns- eller omsynsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens § 79.

§10 Tilsyn m.v.
Trafikstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomhederne, herunder om tilladelsesindehavere overholder vilkårene i tilladelserne.

Stk. 2 Tilladelsesindehavere skal efter anmodning meddele Trafikstyrelsen enhver oplysning om syns- eller omsynsvirksomheden.

Stk. 3 Trafikstyrelsen fastsætter regler om tilsynet med syns- og omsynsvirksomhederne efter stk. 1 og om oplysningspligten efter stk. 2.

§10a Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne syns- og omsynsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater.

Stk. 3 Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.

§11 Trafikstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrol af tilladelsesindehaverens syns- eller omsynsvirksomhed, herunder kontrol af, om de køretøjer, der har været til eller er under syn hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er synet korrekt.

Stk. 2 Trafikstyrelsen kan som led i styrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder indtil 4 uger efter, at et erhvervskøretøj er blevet synet eller omsynet i en syns- eller omsynsvirksomhed, mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrolsyn af køretøjet på arealer, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 3 Som led i Trafikstyrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder kan der udføres kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden.

§12 Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, som Trafikstyrelsen er tillagt efter denne lov. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

§12a Videregivelse af data til kommercielle formål
Trafikstyrelsen kan udlevere data fra styrelsens registre mod vederlag med henblik på modtagerens kommercielle udnyttelse af disse data.

Stk. 2 Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om anvendelse og betaling for udleverede data, jf. stk. 1.

§13 Straf
Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, der ikke fremstiller køretøjet til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, og den registrerede ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der uden tilladelse til syn eller omsyn foregiver at have en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§13a I sager om overtrædelse af § 13, stk. 1, kan Trafikstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig og rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2 Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3 Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

§14 Betaling
(Ophævet)

§15 Tilladelsesindehaverne skal betale et gebyr på 19 kr. pr. syn eller omsyn til staten. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, tillægges renter efter rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område.

Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte gebyr reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Transportministeren bekendtgør eventuelle reguleringer hvert år, første gang pr. 1. januar 2013.

Stk. 3 Det i stk. 1 nævnte gebyr skal dække udgifterne til Trafikstyrelsens syns- og omsynsaktiviteter, herunder til kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden og af erhvervskøretøjer, der befinder sig på et areal, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 4 Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyrets betaling og opkrævning, herunder regler om betaling for erindringsskrivelser.

§§16-19 (udeladt)

§20 Loven træder i kraft den 1. september 2004, (udeladt).

Stk. 2 (udeladt)

Stk. 3 (udeladt)

§§21-22 (udeladt)

§23 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside