14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet  - ophæves den 1. juli 2019, jf. § 22, stk. 2, i lov nr. 367 af 9/4 2019

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 469 af 17. June 2008, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§1 Der etableres en terrorforsikringsordning.

§2 Loven finder anvendelse på alle direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået tilladelse af Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed, og som tegner forsikringer for de risici, der nævnes i § 3.

Stk. 2 Filialer beliggende i Danmark af skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, som er anmeldt til at tegne forsikringer i Danmark for de risici, der nævnes i § 3, kan tilslutte sig terrorforsikringsordningen.

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, som er anmeldt til at tegne forsikringer i Danmark for de risici, der nævnes i § 3, kan tilslutte sig terrorforsikringsordningen.

§3 Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive (kaldet NBCR) terrorrisici på bygninger og løsøre, herunder driftstab, samt på jernbanekøretøjer (jernbanekasko), motorkøretøjer (motorkasko) og på skibe (søkasko) i Danmark.

Kapitel 2

Medlemskab, bidragspligt og terrorforsikringsråd

§4 De forsikringsselskaber, der nævnes i § 2, stk. 1, er forpligtede til at være medlemmer af terrorforsikringsordningen og skal betale en årlig risikopræmie til den danske stat for at få stillet genforsikringsgarantien til rådighed.

Stk. 2 De udenlandske skadesforsikringsselskaber, der nævnes i § 2, stk. 2 og 3, og som har tilsluttet sig ordningen, skal ligeledes betale en årlig risikopræmie til den danske stat for at få stillet genforsikringsgarantien til rådighed.

§5 Grænsen for, hvornår genforsikringsgarantien træder i kraft, fastsættes årligt af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Terrorforsikringsrådet, jf. § 7.

Stk. 2 Størrelsen af den årlige risikopræmie til den danske stat, jf. § 4, stk. 1 og 2, udgør ved ordningens ikrafttræden 0,15 pct. af genforsikringsgarantien.

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren kan ændre størrelsen af den årlige risikopræmie til den danske stat, hvis Kommissionen vurderer, at der skal lægges en anden risikopræmie til grund.

§6 De skadesforsikringsselskaber, som er medlemmer af terrorforsikringsordningen, jf. § 4, stk. 1 og 2, skal etablere en fælles juridisk enhed. Den juridiske enhed skal administrere præmiebetaling til den danske stat, skadeudbetalinger til medlemmerne samt tilbagebetaling til den danske stat, jf. kapitel 4. Til brug for sin virksomhed kan den juridiske enhed kræve alle relevante oplysninger af medlemmerne af ordningen.

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for den juridiske enheds administration, aflæggelse af regnskab og re­vi­sion af præmiebetalingerne til staten og den statslige forsikringsgaranti. Bekendtgørelse om Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring

Stk. 3 Den juridiske enhed kan organisere sig i en skadefordelingspool, hvor udgifterne til de dækningsberettigede skader, som det enkelte selskab rammes af, fordeles på alle deltagende selskaber, der dækker de risici, der nævnes i § 3.

§7 Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter Terrorforsikringsrådet, som består af repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet samt den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1. Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for Terrorforsikringsrådets sammensætning, arbejde og udnævnelsen af medlemmer.

Kapitel 3

Dækningsomfang for den statslige genforsikringsgaranti og anmeldelse af krav

§8 Når erstatningskravene mod de selskaber, der er omfattet af terrorforsikringsordningen, overstiger den årligt fastsatte grænse, jf. § 5, stk. 1, træder den statslige genforsikringsgaranti i kraft.

Stk. 2 Genforsikringsgarantien udgør 15 mia. kr. årligt.

§9 Erstatningskrav, der overstiger den grænse, der fastsættes efter § 5, stk. 1, anmeldes til økonomi- og erhvervsministeren af den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Udbetaling fra den statslige genforsikringsgaranti sker til den juridiske enhed.

Kapitel 4

Tilbagebetaling

§10 Tilbagebetaling til den danske stat af beløb udbetalt fra den statslige genforsikringsgaranti sker i overensstemmelse med § 11.

Stk. 2 Det beløb, der skal tilbagebetales til staten, fradrages summen af de årlige risikopræmier, som den juridiske enhed, jf. § 6, stk. 1, har betalt til den danske stat, tillagt den gennemsnitlige statsrente. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 3 Tilbagebetalingen sker med en forrentning svarende til den gennemsnitlige statsrente. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

§11 Forsikringstagere, som har forsikringer, der dækker bygninger, løsøre, herunder drifts­tab, jernbanekasko, motorkasko eller søkasko i Danmark, skal medvirke til tilbagebetaling af udbetalte beløb fra den statslige genforsikringsgaranti.

Stk. 2 Denne tilbagebetaling sker ved en årlig opkrævning på policen, der udgør 5 pct. af forsikringspræmiens størrelse.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§12 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside