14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om elforsyning § 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om elforsyning og bygger på lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Pristillæg m.v.
Der fastsættes efter nr. 1 og 2 pristillæg for følgende former for elektricitet:

  • 1) Elektricitet produceret som nævnt i stk. 2-7 på decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg med affald som brændsel, som har modtaget afregningspris fastsat efter bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale elproducenter (treledstariffen). Bestemmelsen finder ikke anvendelse på elektricitet produceret alene ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder på elproduktionsanlæg, som har været omfattet af § 57 som affattet ved § 1, nr. 12, i lov nr. 495 af 9. juni 2004.

  • 2) Elektricitet produceret som nævnt i stk. 8 på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas, biogas eller begge disse energikilder som brændsel, som har fået elproduktionstilskud efter § 2 b i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007.

•••

Stk. 2 Ydelsen af pristillægget som nævnt i § 58, stk. 1, nr. 1, er betinget af, at den pågældende elproduktionsenhed første gang er tilsluttet til elforsyningsnettet senest den 21. april 2004, eller at der senest på samme dato foreligger et projekt for etablering af elproduktionsenheden, som opfylder nærmere fastsatte kriterier for gennemførlighed. Med elproduktionsenhed menes en eller flere tekniske enheder, som varetager kraft-varme-forsyning eller affaldsforbrænding på den samme lokalitet.

•••

Stk. 3 Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningen som nævnt i stk. 2, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.

•••

Stk. 4 Pristillægget fastsættes og udbetales månedligt med udgangspunkt i en tolvtedel af grundbeløbet som nævnt i stk. 6. Når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i § 59, stk. 2, nr. 2, er 11,0 øre pr. kWh eller derunder, indekseres grundbeløbet med faktoren 1,4. Pristillægget reduceres lineært ved en markedspris over 11,0 øre pr. kWh, således at det bortfalder, når markedsprisen er 34,0 øre pr. kWh.

•••

Stk. 5 Markedspriserne på 11,0 og 34,0 øre pr. kWh og faktoren 1,4 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2005 til og med 2009 på grundlag af forholdene i de foregående 12 måneder i forhold til 2003.

•••

Stk. 6 Grundbeløbet fastsættes som den højeste udbetalte støtte, jf. stk. 7, i et af årene 2001-2003. Hvis der kun har været elproduktion i et af disse år, fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i en anden periode efter nærmere fastsatte kriterier. Grundbeløbet fastsættes på grundlag af en beregnet forventet elproduktion i en periode, hvis en støtteberettiget elproduktionsenhed nettilsluttes første gang efter den 31. december 2003, eller hvis der senest den 21. april 2004 foreligger et projekt som nævnt i stk. 2 for en udvidelse af produktionskapaciteten i et bestående anlæg.

•••

Stk. 7 Den udbetalte støtte fastsættes som summen af de i nr. 1 og 2 nævnte værdier i de i stk. 6 nævnte perioder:

  • 1) Forskellen beregnet efter nærmere angivne kriterier mellem den gennemsnitlige afregning af elproduktionen i perioden efter treledstariffen og den betaling, som ville være ydet ved den gennemsnitlige markedspris i samme periode.

  • 2) Et beløb på 1,0 øre pr. kWh for elproduktionen i samme periode.

•••

Stk. 8 Der ydes endvidere et pristillæg som grundbeløb til decentrale kraft-varme-anlæg som nævnt i stk. 1, nr. 2, som har fået elproduktionstilskud efter den hidtidige § 2 b i lov om elproduktion. Grundbeløbet fastsættes til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Grundbeløbet udbetales månedligt med en tolvtedel.

•••

Stk. 9 Udbetaling af pristillæg som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, er betinget af, at produktionsanlægget er driftsklart og til rådighed for driften af det sammenhængende elforsyningssystem.

•••

Stk. 10 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et udvalg nedsat af Folketinget fastsætte regler om, at pristillæg efter stk. 1 og 2 skal nedsættes eller bortfalde.

•••

Stk. 11 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af projekter, der opfylder de i stk. 2 nævnte betingelser, om definitionen af en produktionsenhed i stk. 2 og om beregningsmetoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 9 skal opfyldes.

•••
profile photo
Profilside