14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 20

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-9.  2. pkt. gælder ikke A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales af den indeholdelsespligtiges konkursbo. For løn under ferie, løn under afspadsering, løn under afvikling af opsparet/konverteret frihed og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasser skal indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. foretages senest 6 måneder efter afholdelse eller afvikling af henholdsvis ferie, afspadsering eller frihed.

•••

Stk. 2 Feriegodtgørelse fra arbejdsgivere, der indbetaler til FerieKonto eller private feriekasser, beskattes løbende. Indeholdelse foretages på grundlag af den feriegodtgørelse, som er optjent af den løn m.v., jf. ferielovens § 19, som er opgjort med henblik på udbetaling m.v. for lønperioden.

•••

Stk. 3 Feriegodtgørelse, der indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse ved ansættelsesforholdets ophør efter ferielovens § 16, stk. 4, samt afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør, beskattes i fratrædelsesåret. Indeholdelse skal foretages i fratrædelsesmåneden. 1. pkt. gælder ikke udbetalinger fra den indeholdelsespligtiges konkursbo.

•••

Stk. 4 Kompensation for feriefridage, jf. § 2, stk. 5, i lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v., kontant godtgørelse for særlige feriefritimer, afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed beskattes i det år, hvor udbetalingen af kompensationen eller godtgørelsen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

•••

Stk. 5 Beløb, som indbetales til en fritvalgsordning eller tilsvarende opsparingsordning, beskattes ved udbetalingen fra ordningen. Indeholdelsen foretages ved udbetaling. Det er en forudsætning, at beløb omfattet af ordningen ikke forrentes. 1. og 2. pkt. gælder alene for beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst eller lokalaftale skal indsættes på ordningen, beløb som kompensation for fravalgte feriefridage og beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning i medfør af kollektiv overenskomst eller lokalaftale.

•••

Stk. 6 Søgnehelligdagsbetaling beskattes i udbetalingsåret. Indeholdelsen foretages i udbetalingsmåneden. Sker udbetalingen ikke i indtjeningsåret, beskattes søgnehelligdagsbetalingen dog i optjeningsåret. Indeholdelse skal da ske senest den 31. december i optjeningsåret.

•••

Stk. 7 Tilskudsbevillinger til forskning omfattet af § 18, nr. 42, beskattes i det år, hvor udbetalingen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

•••

Stk. 8 Engangsbeløb omfattet af § 18, nr. 52, beskattes ved udbetaling af beløbet i forbindelse med modtagerens pensionering.

•••

Stk. 9 Hvis Lønmodtagernes Garantifond ved en udbetaling ikke er i besiddelse af oplysninger om det skattekort m.v., der var gyldigt på beskatningstidspunktet, kan den A-skat, arbejdsgiveren skulle have indeholdt, uanset kildeskattelovens § 48, stk. 7, beregnes på grundlag af det skattekort m.v., der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside