14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Familieretshusloven § 41

Lov om Familieretshuset paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af familieretshusloven og bygger på lov nr. 1702 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Anmodning om, at en afgørelse truffet af Familieretshuset indbringes for familieretten, skal indgives til Familieretshuset, inden 4 uger efter at parten har fået meddelelse om afgørelsen, jf. dog stk. 5. Efter § 448 d, stk. 1, i retsplejeloven kan familieretten i særlige tilfælde behandle en anmodning om at få indbragt en afgørelse, selv om anmodningen er indgivet efter udløbet af fristen i 1. pkt.

•••

Stk. 2 Familieretshuset kan bestemme, at indgivelse af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten har opsættende virkning.

•••

Stk. 3 Familieretshuset kan træffe afgørelse om, at en afgørelse, som en part efter § 39 har anmodet om at få indbragt for familieretten, skal genoptages, hvis

  • 1) anmodningen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til,

  • 2) anmodningen indeholder væsentlige nye oplysninger,

  • 3) sagen indeholder væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til, eller

  • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder ikke anvendelse for afgørelser, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikkebestående.

•••

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for afgørelser om eksigibilitet efter § 3, stk. 2, i lov om Haagerkonventionen af 2007 eller efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt.

•••

Stk. 6 Børne- og socialministeren kan fastsætte bestemmelser om Familieretshusets behandling af en anmodning om at indbringe en afgørelse for familieretten.

•••
profile photo
Profilside