14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsvirksomhedsloven § 1

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse på virksomheder, der har til formål at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

•••

Stk. 2 Ved virksomheder forstås i denne lov enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde eller §§ 133-154 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Filialer af tilsvarende udenlandske virksomheder er tillige omfattet af loven.

•••

Stk. 3 Selskaber med begrænset ansvar, jf. § 3, kan alene stiftes frem til den 1. januar 2014 i medfør af denne lov. Herefter kan selskaber med begrænset ansvar ikke stiftes og registreres i medfør af denne lov.

•••

Stk. 4 En virksomhed anses efter denne lov for at udøve erhvervsdrift, hvis den

  • 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag, eller

  • 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller

  • 3) har den i selskabslovens §§ 6 og 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed, der udøver den i nr. 1 eller 2 nævnte erhvervsdrift, eller

  • 4) udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt eller aftale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 anførte forbindelse med den anden virksomhed.

•••
profile photo
Profilside