14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskifteloven § 66

Lov om skifte af dødsboer paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Boopgørelse
Bobestyreren udarbejder en boopgørelse med en redegørelse om boets behandling og om arveforholdene samt en opgørelse over boets aktiver og passiver, indtægter og udgifter med angivelse af fordelingen mellem legatarer og arvinger og af den beregnede bo- og tillægsboafgift.

•••

Stk. 2 Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i opgørelsen, er 2-års-dagen for dødsfaldet. Medfører boets forhold, at det ikke kan opgøres endeligt med den nævnte skæringsdag, skal bobestyreren inden 2-års-dagen give skifteretten meddelelse herom samt redegøre for baggrunden derfor. Skifteretten kan bestemme, at skæringsdatoen udskydes, og at der løbende skal indgives redegørelser om boets forhold.

•••

Stk. 3 Skifteretten kan efter indstilling fra bobestyreren tillade, at opgørelse vedrørende en endnu ikke oppebåret indtægt, et betinget eller omtvistet krav eller andre nærmere afgrænsede dele af boet henskydes til tiden efter boets afslutning. Tillægsopgørelse skal indleveres snarest muligt.

•••
profile photo
Profilside