14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dambrugsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dambrugsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1567 af 07. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En ansøgning om godkendelse af en etablering, udvidelse eller ændring af et ferskvandsdambrug på emissionsbaseret regulering skal dokumentere, at indretning og drift er i overensstemmelse med kravene som angivet i bilag 1-2 og bilag 4-8, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 En ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring, der bygger på en anden indretning og drift af renseforanstaltningerne end den, der er beskrevet i bilag 1, skal sandsynliggøre, at en mindst tilsvarende rensegrad, jf. bilag 2, kan opnås på dambruget. Desuden skal det sandsynliggøres, at miljøkvalitetskrav ifølge bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, kan overholdes.

•••

Stk. 3 En ansøgning fra et ferskvandsdambrug, der ønsker at overgå fra regulering på foderkvote til emissionsbaseret regulering, men med uændret indretning af ferskvandsdambruget, skal i ansøgningen om godkendelse sandsynliggøre, at emissionskrav og rensegrader i bilag 2 kan overholdes.

•••
profile photo
Profilside