14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

CVR-loven

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister

Denne konsoliderede version af cVR-loven bygger på lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

CVR-loven

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

§1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører Det Centrale Virksomhedsregister. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret.

Stk. 2 Registrering og vedligeholdelse af visse grunddata sker i samarbejde med told- og skatteforvaltningen og Danmarks Statistik, jf. § 5, stk. 3, § 6 og § 12

§2 Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at

 • 1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. § 4,

 • 2) foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, jf. §§ 5 og 6, og

 • 3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private, jf. §§ 18 og 19.

§3 Ved juridisk enhed forstås i denne lov:

 • 1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

 • 2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

 • 3) En statslig administrativ enhed.

 • 4) En region.

 • 5) En kommune.

 • 6) Et kommunalt fællesskab.

§4 Ved produktionsenhed forstås i denne lov en geografisk adresse, hvorfra en juridisk enhed udøver en aktivitet.

Stk. 2 En juridisk enhed kan kun registrere flere produktionsenheder på samme geografiske adresse, hvis produktionsenhederne er registreret med forskellige branchekoder.

§4a Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§4b Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

§5 Juridiske enheder tildeles kun ét entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer).

Stk. 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, og som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3 Danmarks Statistik tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5.

Stk. 4 Andre offentlige myndigheder end de i stk. 2 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildele CVR-nummer«.

§6 Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og forsynes med CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører.

Stk. 2 Andre offentlige myndigheder end de i stk. 1 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed tildele P-nummer.

§§7-10 (Ophævet)

§11 For juridiske enheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

 • 1) Enhedens CVR-nummer.

 • 2) Virksomhedsform.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Virksomhedsnavn.

 • 6) Virksomhedsadresse.

 • 7) Navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer, hvis oplysningerne registreres i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov eller i henhold til anden lovgivning.

 • 8) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 9) Antal ansatte.

 • 10) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

Stk. 2 For produktionsenheder optages følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

 • 1) Enhedens P-nummer.

 • 2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

 • 3) Starttidspunkt.

 • 4) Eventuelt ophørstidspunkt.

 • 5) Navn eller betegnelse.

 • 6) Adresse.

 • 7) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

 • 8) Antal ansatte.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, til registret skal indberette en e-mailadresse samt ændringer heri, som offentlige myndigheder kan kontakte virksomheden på. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen heraf, herunder hvordan e-mailadresser kan indgå i kommunikationen mellem offentlige myndigheder og virksomheder. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om reaktioner i tilfælde af en virksomheds manglende indberetning eller manglende ajourføring af virksomhedens e-mailadresse i registret. Det kan herunder bestemmes, at virksomheden ikke kan foretage indberetninger til myndigheder via www.virk.dk, førend virksomheden har indberettet eller ajourført sin e-mailadresse i registret.

Stk. 4 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, i hvilket omfang de i stk. 1 og 2 nævnte grunddata eller andre grunddata kan eller skal registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 5 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering af andre juridiske enheder end nævnt i § 3, herunder frivillige registreringer, og om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om ansvar i forbindelse med registreringer som nævnt i 1. pkt. CVR-bekendtgørelsen Anmeldelsesbekendtgørelsen

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister af udenlandske enheder uden fast forretningssted i Danmark, som anmeldes til registrering i henhold til anden lovgivning, herunder om tildeling af CVR-nummer og om betaling til dækning af de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med told- og skatteforvaltningen om indhentelse af oplysninger om antal ansatte fra eIndkomstregisteret og om offentliggørelse af oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger om antal ansatte, jf. stk. 1, nr. 9, og stk. 2, nr. 8, der registreres og vedligeholdes i Det Centrale Virksomhedsregister.

§11a En juridisk person, jf. § 3, nr. 2, som i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at registrere reelle ejere, skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. For den juridiske person skal som minimum registreres oplysninger omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1-8.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og registrering af oplysninger, jf. stk. 1, herunder regler om betaling til dækning af de administrative omkostninger herved.

§12 For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2 og 6, vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-5, vedligeholdes grunddata af Danmarks Statistik.

Stk. 3 For produktionsenhederne vedligeholdes grunddata af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For samtlige enheder i Det Centrale Virksomhedsregister vedligeholdes brancheoplysningerne af Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og told- og skatteforvaltningen.

§13 Andre offentlige myndigheder end de i § 12 nævnte kan efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den pågældende myndighed vedligeholde grunddata om juridiske enheder og produktionsenheder.

Stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forhandling med videnskabsministeren fastsætte regler om, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester til registret skal afgive oplysninger om de registrerede enheders offentligt tilgængelige telefonnumre m.v.

§14 Offentlige myndigheder og institutioner skal i alle anliggender om juridiske enheder anvende CVR-nummeret og i alle anliggender om produktionsenheder anvende P-nummeret.

Stk. 2 Offentlige myndigheder og institutioner skal, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder, ved afgivelse og modtagelse af CVR-grunddata benytte elektronisk kommunikation.

§15 Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes ved løbende opslag i registret i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.

Stk. 2 Hvor særlige forhold taler derfor, kan offentlige myndigheder efter aftale med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få udtræk af grunddata til førelse af egne registre.

§16 Efter anmodning skal juridiske enheder, jf. § 3, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplysning om branche for de juridiske enheder selv og om grunddata for de til juridiske enheder knyttede produktionsenheder inden for en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nærmere fastsat frist.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der pålægger juridiske enheder at anmelde oprettelse eller nedlæggelse af produktionsenheder, jf. § 4. CVR-bekendtgørelsen

§16a Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om virksomheders anmeldelse og registrering af grunddata i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, og om brugen af dette system. Tilsvarende gælder for frivillige anmeldelser, jf. § 11, stk. 5, samt meddelelser og erklæringer i henhold til § 19, stk. 2. CVR-bekendtgørelsen

§17 Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til CVR-administrationen at få oplyst de grunddata, der er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister om den pågældende.

§18 Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til de grunddata, der er optaget i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i stk. 2-8.

Stk. 2 CPR-nummer må ikke videregives til private.

Stk. 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i øvrigt fastsætte regler om, i hvilket omfang oplysning om navnet på en fuldt ansvarlig deltager, der er en fysisk person, samt hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om dennes private bopæl kan videregives til private. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 4 Oplysninger om stilling, navn og adresse på personer omfattet af stk. 3 skal til enhver tid fremgå af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer anden beslutning. Dette gælder både i aktive og hævede virksomheder.

Stk. 5 Opdatering af personoplysninger efter stk. 4 ophører 10 år efter, at den pågældende person ophører med at være aktiv i virksomheder, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system.

Stk. 6 Økonomiministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om telefon- og telefaxnummer og elektronisk postadresse må videregives til private.

Stk. 7 Oplysning om antal ansatte må kun videregives til private i form af en størrelsesgruppe efter regler, der fastsættes i registerforskrifterne for Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 8 Udtagelse af grupper af enheder fra registret skal foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af denne paragraf.

Stk. 9 Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, skal ved en eventuel videregivelse af de modtagne data overholde de bestemmelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 8 og i § 19, stk. 2, samt i regler fastsat i medfør af stk. 3-7.

§19 Juridiske enheder kan give skriftlig meddelelse om, at de ønsker reklamebeskyttelse. Dette medfører, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata om enhederne eller dertil knyttede produktionsenheder ikke må benyttes til reklamehenvendelser eller andre henvendelser fra private juridiske enheder, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler udstedt i medfør af lov eller samtykke. Oplysning herom optages i registret.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan alene videregive grunddata om enheder, som er beskyttet efter stk. 1, såfremt modtageren skriftligt erklærer,

 • 1) at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,

 • 2) at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og

 • 3) at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.

Stk. 3 Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med stk. 1, 2. pkt., eller i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.

§20 Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata indgår i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens samlede salgs- og informationsaktiviteter.

Stk. 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om salg af og betaling for ydelser fra Det Centrale Virksomhedsregister. CVR-bekendtgørelsen

§21 (Ophævet).

§22 Den, der undlader rettidigt at meddele oplysninger efter § 16 eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

Stk. 2 Overtrædelse af § 11 a, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3 Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelsen i § 19, stk. 3, straffes med bøde. CVR-bekendtgørelsen

Stk. 4 I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§23 Afgørelser efter denne lov træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§24 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomiministeren.

Stk. 2 Ved lovens ikrafttræden erstattes eksisterende registreringsnumre for den juridiske enhed i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og told- og skatteforvaltningen af CVR-nummeret som identifikationsnummer for den juridiske enhed.

Stk. 3 Samtidig ophæves lov om Det Centrale Erhvervsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 19. juni 1992.

§25 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside