14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bidragsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag

Denne konsoliderede version af bidragsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bidragsbekendtgørelsen

I medfør af § 17 a, stk. 1, og § 21, stk. 3, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, § 61, stk. 3, nr. 3 og 4, i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23/03/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Statsforvaltningens og Ankestyrelsens behandling af sager om bidrag til børns forsørgelse m.v. efter lov om børns forsørgelse (børnebidrag) og sager om bidrag til forsørgelse af nuværende eller tidligere ægtefælle, herunder registreret partner, efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefællebidrag).

Kapitel 2

International kompetence

§2 Den internationale kompetence til at behandle sager om børne- og ægtefællebidrag, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er reguleret af de bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen), der efter § 1 i lov om Bruxelles I-forordningen m.v. gælder her i landet, og af Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Lugano-konventionen), der efter § 1, stk. 1, i lov om Bruxelles I-forordningen m.v. gælder her i landet.

Kapitel 3

Ansøgning og gebyr

§3 Ansøgning om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag indgives til Statsforvaltningen.

Kapitel 4

Begyndelsestidspunkter (ansøgningsfrister m.v.)

§4 Børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra den relevante ændring i barnets forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§5 Selv om en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse er indgivet efter udløb af fristen i § 4, fastsættes bidraget fra barnets fødsel, når en sag om faderskabet eller medmoderskabet til barnet er indledt i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgningen om fastsættelse af bidrag er indgivet inden 2 måneder efter afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab. Bidraget fastsættes dog først fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis sagen om faderskab eller medmoderskab først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

§6 Når en sag om faderskab eller medmoderskab ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.

§7 Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra tidspunktet for uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, fastsættes bidraget fra fødselsdagen, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt.

§8 Ægtefællebidrag fastsættes fra den relevante ændring i parternes forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§9 Overskrides ansøgningsfristerne i §§ 4-8, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtog ansøgningen om bidrag.

§10 Uanset §§ 4-9 kan bidraget fastsættes fra et tidligere eller senere tidspunkt, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

§11 Der fastsættes normalt kun bidrag til udgifterne ved fødslen og ved barnets navngivning, herunder ved dåb, og bidrag til moderens underhold før og efter fødslen efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, hvis de tidsmæssige betingelser for at fastsætte bidrag til barnet fra fødslen er opfyldt.

§12 Der fastsættes normalt kun bidrag til dækning af de ved en abort forvoldte særlige udgifter efter § 19, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter aborten.

§13 Efter § 15, stk. 2, i lov om børns forsørgelse kan der kun fastsættes bidrag i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation, hvis ansøgningen indgives tidligst 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Skal barnet ikke konfirmeres, kan Statsforvaltningen kun fastsætte bidrag i anledning af, at barnet når konfirmationsalderen, hvis ansøgningen indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år, til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.

Stk. 2 Efter § 15, stk. 4, i lov om børns forsørgelse kan der kun fastsættes særligt bidrag til omkostningerne ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning, hvis ansøgningen er indgivet inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der foreligger rimelig grund for overskridelse af denne frist.

Kapitel 5

Ændringstidspunkter

§14 En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen, jf. dog stk. 2-4 og §§ 15 og 16.

Stk. 2 I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:

 • 1) Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af Statsforvaltningen eller en af sagens parter.

 • 2) Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

 • 3) Når et bidrag, der tilkommer det offentlige, nedsættes eller bortfalder.

 • 4) Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

 • 5) Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.

 • 6) Bidragsbetaleren anses ikke som far eller medmor til barnet efter børneloven.

 • 7) En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

Stk. 3 Hvis et barn modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning eller lignende, bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter tidspunktet for børnepensionens udbetaling.

Stk. 4 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1-3.

§15 Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse bortfalder senest fra det tidspunkt, hvor uddannelsen afsluttes eller i øvrigt ophører.

§16 Når Statsforvaltningen har genoptaget behandlingen af en påklaget afgørelse, jf. § 18, stk. 1, eller når Ankestyrelsen har hjemvist en påklaget afgørelse til fornyet behandling hos Statsforvaltningen, eller når Ankestyrelsen ændrer en påklaget afgørelse, har en ændring af et bidrag virkning fra første forfaldsdag efter den nye afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:

 • 1) Den påklagede afgørelse er forkert, fordi en part har givet Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen urigtige oplysninger eller har undladt at give Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen relevante oplysninger under sagens behandling.

 • 2) Den påklagede afgørelse er åbenbart urigtig.

 • 3) Sagsbehandlingen har trukket urimeligt længe ud på grund af Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller en af sagens parter.

Stk. 3 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1 og 2.

Kapitel 6

Klage m.v.

§17 Klager over Statsforvaltningens afgørelser behandles af Ankestyrelsen, jf. § 21, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, § 61, stk. 1 og 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold og § 58 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Klagen indgives til Statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

§18 Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis klagen er indgivet inden udløb af fristen i § 21, stk. 2, 1. pkt., i lov om børns forsørgelse, § 61, stk. 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold eller § 58 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, og

 • 1) klagen indeholder en ansøgning, som Statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

 • 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

 • 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som Statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

 • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2 Klageren kan til Ankestyrelsen påklage Statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1855 af 23. december 2015 om børne- og ægtefællebidrag ophæves.

Stk. 3 § 3, stk. 2, finder ikke anvendelse på ansøgninger om ændring af børnebidrag, der er indgivet til Statsforvaltningen før den 10. februar 2016. For sådanne ansøgninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet.

Stk. 4 § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 741 af 21. juni 2013 om børne- og ægtefællebidrag finder anvendelse for ansøgninger om bidrag efter §§ 14, 15 og 19 i lov om børns forsørgelse, som er indgivet til Statsforvaltningen før den 1. juli 2014.

§20 Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside