14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven § 21b

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 21b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21b Uddannelsespålæg for dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere
Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om personer under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

•••

Stk. 2 Når jobcenteret vurderer, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.

•••

Stk. 3 Jobcenteret skal ved første samtale, jf. § 20 a, pålægge en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, inden for en nærmere fastsat frist at komme med relevante forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som personen på kortere eller længere sigt kan påbegynde på almindelige vilkår. Jobcenteret kan iværksætte aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12 for at hjælpe personen med at blive i stand til at komme med forslag til en eller flere studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.

•••

Stk. 4 Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2 og 3.

•••

Stk. 5 Hvis en person omfattet af stk. 2 eller 3 optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

•••

Stk. 6 For en person, der er omfattet af § 2, nr. 12 eller 13, skal de test- og prøveresultater vedrørende Forberedende Voksenundervisning samt aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12, der skal iværksættes, for at personen når sit uddannelsesmål, fremgå af uddannelsespålægget efter stk. 3-5.

•••

Stk. 7 Jobcenteret skal underrette uddannelsesinstitutionen om, at personen efter stk. 5 er pålagt at begynde og gennemføre uddannelsen, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater, og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal underrette jobcenteret, når personen optages på uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for frafald. Underretning efter 1. og 2. pkt. kan ske uden samtykke fra personen.

•••

Stk. 8 Jobcenteret skal fortsætte indsatsen for personer, der via uddannelsespålæg skal påbegynde en uddannelse inden for 1 måned efter uddannelseshjælpens eller integrationsydelsens ophør, helt frem til uddannelsesstart.

•••

Stk. 9 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om uddannelsespålægget, herunder om udformning, digitalisering og procedurer for udarbejdelse af pålægget. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

•••

Stk. 10 Pålægget om uddannelse indgår i personens »Min Plan«, der vises for personen på Jobnet.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Aktivloven § 13, stk. 6 Aktivloven § 13, stk. 13 Aktivloven § 39, stk. 1, nr. 6 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 36, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 53, stk. 5 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 139, stk. 1, nr. 6 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 40, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 42, stk. 2 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 43, stk. 1 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 43, stk. 5 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 20, stk. 2 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 1, stk. 5 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. § 1, stk. 10 Bekendtgørelse om andre aktører § 7, stk. 1
Interne henvisninger: § 16, stk. 6 § 18, stk. 3 § 22, stk. 2 § 22, stk. 8 § 85, stk. 2

Redaktionelle noter

§21b er blevet ændret den 1. oktober 2013, med virkning fra den 1. januar 2014, jf. §1, nr. 2 og §9, stk. 2 i LOV nr 895 af 04/07/2013.
Den tidligere ordlyd af §21b var:
"Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en person under 25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Stk. 2. Vurderer jobcenteret, at en person, der er omfattet af stk. 1, kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge personen inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn el.lign.
Stk. 3. Jobcenteret skal ud fra en vurdering af personens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere uddannelser, jf. stk. 2.
Stk. 4. Hvis personen optages på en uddannelse, er den pågældende forpligtet til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 5. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for, at den unge, som påbegynder en uddannelse efter stk. 4, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret underrette uddannelsesinstitutionen om, at den unge efter § 21 b er pålagt at påbegynde en uddannelse. Underretning kan ske uden samtykke fra den unge."

Følgende er et uddrag af §9, stk. 2 i LOV nr 895 af 04/07/2013:
"... Kommunen skal som led i det individuelle kontaktforløb i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. december 2013 afgøre, om en person, som ikke er fyldt 30 år den 1. januar 2014, som modtager kontanthjælp i perioden, og som forventes fortsat at have behov for hjælp fra den 1. januar 2014, bliver jobparat eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager efter § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, eller uddannelsesparat eller aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager efter § 2, nr. 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6. Har personen ikke allerede et uddannelsespålæg, skal kommunen samtidig give pågældende et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 44."
profile photo
Profilside