14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 34

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Overgangsordning
Personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, og som er indsat før den 1. januar 1993, får indtil denne dato udbetalt et løsladelsesbeløb pr. dag, jf. § 32, beregnet fra den dato, hvor

  • 1) den dømte er anbragt i fængsel i henhold til retsplejelovens § 777,

  • 2) den dømte er modtaget med henblik på fuldbyrdelsens iværksættelse,

  • 3) dommen kunne fuldbyrdes, hvis den dømte er varetægtsfængslet efter endelig dom, jf. dog stk. 2, eller

  • 4) den dømte er indsat til udståelse af reststraffen.

•••

Stk. 2 Har den dømte været varetægtsfængslet efter dom og frem til fuldbyrdelsen, medregnes tillige den tid, hvor den pågældende har været varetægtsfængslet i arresthus umiddelbart forud for domsdatoen, dog først fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 3 måneder fra varetægtsfængslingens påbegyndelse.

•••

Stk. 3 Skal den indsatte efter stk. 1 og 2 have udbetalt et løsladelsesbeløb, der overstiger løsladelsesbeløbet efter § 30, stk. 1, udbetales alene løsladelsesbeløb efter stk. 1 og 2. I løsladelsesbeløbet kan i givet fald modregnes eventuelle erstatningsbeløb eller bøder, der er pålagt af institutionen før den 1. januar 1993. Ved modregning i løsladelsesbeløbet skal mindst udbetales et beløb svarende til det i § 30, stk. 1, nævnte.

•••
profile photo
Profilside