14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 30

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Løsladelsesbeløb
Personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, og som på den beregnede løsladelsesdato har haft en opholdstid på mere end 60 dage, får udbetalt et løsladelsesbeløb, jf. § 32.

•••

Stk. 2 Opholdstiden beregnes fra den dato, hvor

  • 1) den dømte er anbragt i fængsel i henhold til retsplejelovens § 777,

  • 2) den dømte er modtaget med henblik på fuldbyrdelsens iværksættelse,

  • 3) dommen er afsagt, hvis den dømte varetægtsfængsles efter endelig dom, jf. dog stk. 3, eller

  • 4) den dømte indsættes til udståelse af reststraffen.

•••

Stk. 3 Er den dømte varetægtsfængslet efter dom og frem til fuldbyrdelsen, medregnes tillige den tid, hvor den pågældende har været varetægtsfængslet i arresthus umiddelbart forud for domsdatoen, dog først fra det tidspunkt, hvor der er forløbet 3 måneder fra varetægtsfængslingens påbegyndelse.

•••

Stk. 4 Der kan ikke modregnes i løsladelsesbeløbet.

•••
profile photo
Profilside