14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 12. september 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Lysning

§1 Lysning forud for ægteskabets indgåelse kan foretages, såfremt parterne fremsætter begæring derom. Lysning foretages i overensstemmelse med trossamfundets særlige forskrifter.

Kapitel 2

Grundlaget for vielse

§2 Vielse foretages på grundlag af prøvelsesattest udstedt af prøvelsesmyndigheden, jf. § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. dog stk. 2 og 3. Attesten har gyldighed i 4 måneder, men gyldigheden af attesten kan være begrænset til en kortere periode. Inden vielsen skal prøvelsesattesten forelægges den for vielsen ansvarlige vielsesforretter, jf. § 7.

Stk. 2 I stedet for dansk prøvelsesattest kan forevises attest fra finske, islandske, norske eller svenske myndigheder om, at der ikke forligger hindringer for ægteskabs indgåelse. Dette gælder, uanset om parterne har statsborgerskab i et af de nordiske lande. Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder.

Stk. 3 Er der på grund af en af parternes sygdom alvorlig fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, hvilket så vidt muligt skal godtgøres ved lægeerklæring, kan vielsen foretages, selv om prøvelsesmyndigheden, jf. stk. 1, ikke eller kun delvis har fortaget prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Vielsesforretteren skal i så fald, i det omfang det efter forholdene må anses for forsvarligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne efter kapitel 1 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Parterne skal altid skriftligt eller mundtligt erklære, at der ikke på grund af slægtskab eller tidligere ægteskab er noget til hinder for ægteskabet, jf. §§ 6 og 9 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

§3 Vielse må aldrig foretages, såfremt det er vielsesforretteren bekendt, at ægteskabsbetingelserne ikke er opfyldt.

§4 En vielsesforretter i et anerkendt trossamfund er kun berettiget til at foretage en vielse, såfremt mindst én af parterne hører til vedkommende trossamfund.

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved vielse i anerkendte trossamfund

§5 Parterne skal ved samtidigt møde på spørgsmål fra vielsesforretteren erklære at ville ægte hinanden og derpå af denne forkyndes at være ægtefolk.

Stk. 2 Vielse skal foregå i overværelse af mindst to vidner.

Stk. 3 Vielse foretages i øvrigt i overensstemmelse med trossamfundets vielsesritual. Trossamfundets vielsesritual skal godkendes af kirkeministeren.

§6 Ægtefællerne, vidnerne og vielsesforretteren underskriver ægteskabsbogen umiddelbart efter vielsen. Derefter sender vielsesforretteren ægteskabsbogen og prøvelsesattesten til den myndighed, der udstedte prøvelsesattesten. Den nævnte myndighed udsteder og sender vielsesattesten til vielsesforretteren til udlevering til parterne.

Kapitel 4

Vielsesbemyndigelse

§7 Vielse i anerkendte trossamfund kan alene foretages af personer, der af kirkeministeren er bemyndiget hertil.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 548 af 16. december 1969 om kirkelig vielse uden for folkekirken ophæves.

Stk. 3 For de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, og som fører ministerialbøger, gælder bestemmelsen i § 6, 2. og 3. pkt., først fra 1. januar 2023. Indtil 1. januar 2023 udsteder disse trossamfund vielsesattester, som udleveres til parterne straks efter vielsen.

profile photo
Profilside