14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1246 af 13. November 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

I medfør af § 96 a, stk. 1 og 3, og § 96 c, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21/09/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Generelle forhold om udmåling
Kommunalbestyrelsens tildeling af hjælp og fastsættelse af timetallet efter servicelovens §§ 95 eller 96 danner grundlag for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af timetallet sikre, at der tages højde for timer til oplæring af hjælpere. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage højde for timer til personalemøder, når borgeren har ansat mere end en hjælper, samt til medarbejderudviklingssamtaler m.v.

§2 Tilskud til ansættelse af hjælpere og tilskud til borgerstyret personlig assistance skal udmåles på samme vilkår og med samme beløb, uanset om borgeren er arbejdsgiver for hjælperne eller har indgået aftale om at overføre tilskuddet til en nærtstående eller til en af Socialtilsynet godkendt forening eller privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

§3 Det kontante tilskud efter § 5, stk. 1-3 og 5, samt §§ 8 og 10 fastsættes en gang årligt, jf. dog stk. 2. Tilskuddet reguleres dog ved generelle ændringer i grundlaget for udmålingen.

Stk. 2 Tilskud efter § 10 skal dog reguleres ved væsentlige ændringer i forudsætningerne for udmålingen.

Stk. 3 Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger, der er forbundet med ordningen.

Stk. 4 De samlede omkostninger pr. time til ansættelse af hjælpere eller til borgerstyret personlig assistance kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til kommunalbestyrelsens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælp efter servicelovens § 83, ledsagelse efter servicelovens § 97 og afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

§4 Tilskuddet efter § 5, stk. 1-3 og 5, samt § 8 skal udmåles ud fra et budget opstillet af kommunalbestyrelsen. I budgettet skal fordelingen af de enkelte poster, der ligger til grund for budgettet, være anført. Budgetposterne skal være sammenlignelige med omkostningerne ved tilsvarende aktiviteter.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger efter § 5, stk. 4, samt tilskud efter §§ 6, 7 og 9 efter regning.

§5 Almindelige omkostninger ved ansættelse af hjælpere m.v.
Kommunalbestyrelsen skal ved beregningen af tilskuddet foretage en konkret vurdering af borgerens behov, og herunder behov der kan medføre, at det er nødvendigt at ansætte hjælpere med særlige kvalifikationer herunder en særlig faglig baggrund. Ved udmålingen af tilskud til dækning af omkostninger til løn til hjælpere skal kommunalbestyrelsen ved beregningen af tilskuddet som minimum tage udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, og kommunalbestyrelsen skal anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle elementer af lønnen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ved udmålingen af tilskuddet til løn pr. time efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der ved beregningen sikres den nødvendige rummelighed i udmålingen og herunder tages højde for

 • 1) tidsbestemte tillæg,

 • 2) stedbestemte tillæg,

 • 3) funktions- og kvalifikationstillæg m.v.,

 • 4) arbejdsmarkedspension og

 • 5) anciennitet.

Stk. 3 Ved udmåling af tilskud til løn efter stk. 2 kan der i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger ved løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode, samt omkostninger til barnets 1. og 2. sygedag. Ved løn forstås løn inklusive fast påregnelige tillæg.

Stk. 5 Ved udmåling af tilskud efter stk. 2 og 3 skal der desuden tages højde for omkostninger til feriepenge, feriegodtgørelse og ferie m.v. efter ferieloven, ATP samt eventuelle andre lovpligtige bidrag.

§6 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til nødvendige forsikringer, der er forbundet med ansættelse af hjælpere, og dække omkostninger ved bidrag i henhold til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Hvis udbetalingen fra barselsudligningsordningen er mindre end omkostningerne til fast påregnelig løn for hjælperen, dækkes forskellen af kommunalbestyrelsen. Det er dog en forudsætning herfor, at hjælperen opfylder beskæftigelseskravet i § 27 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til nødvendige kurser for hjælpere.

§7 Kommunalbestyrelsen skal dække nødvendige omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Kommunalbestyrelsen skal ved udmålingen af tilskuddet vurdere, om der er tale om arbejde omfattet af arbejdsmiljølovens begrænsede område efter § 2, stk. 3, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, i lov om arbejdsmiljø, eller om der er tale om hele arbejdsmiljølovens område efter § 2, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

§8 Særlige omkostninger ved overførsel af tilskud eller til lønadministration
Kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver, herunder omkostninger ved

 • 1) ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i forhold til hjælpere,

 • 2) oplæring og vejledning af borgeren i de opgaver, der følger af at modtage hjælp i form af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance,

 • 3) bistand til borgeren med rekruttering af hjælpere m.v.,

 • 4) i et vist omfang at medvirke til at sikre vikardækning,

 • 5) lønadministration m.v. og

 • 6) regnskab, ledelse og kontorhold inklusive afledte omkostninger til IT, husleje m.v.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal dog ikke udmåle tilskud efter stk. 1, når borgeren selv er arbejdsgiver for hjælperne, eller når tilskuddet er overført til en nærtstående.

Stk. 3 De omkostninger, som foreningerne og de private virksomheder har ved Socialtilsynets godkendelse og tilsyn, indgår ikke i kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud efter stk. 1.

§9 Kommunalbestyrelsen skal, når borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for hjælperne, dække nødvendige omkostninger ved lønadministration, herunder lønudbetaling, indbetaling af skat, ATP m.v., medmindre borgeren eller den nærtstående vælger at lade kommunalbestyrelsen varetage lønudbetaling m.v. efter servicelovens §§ 95, stk. 5, og 96, stk. 4.

§10 Andre omkostninger forbundet med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Kommunalbestyrelsen skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet, i det omfang kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at borgerens omkostninger hertil ikke dækkes efter § 16 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§11 Udbetaling af tilskud
Kommunalbestyrelsen udbetaler tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96 månedsvis forud, hvis borgeren selv eller en nærtstående modtager tilskuddet, og månedsvis bagud, hvis der er indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Tilskud efter § 5, stk. 4, og §§ 6, 7 og 9 udbetales efter regning. Kommunalbestyrelsen og borgeren aftaler nærmere herom.

§12 Tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance udbetales til borgeren, eller til tilskudsmodtageren, når tilskuddet ydes efter § 95, stk. 3, i serviceloven, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvis borgeren eller tilskudsmodtageren har indgået aftale om at overføre sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, udbetaler kommunalbestyrelsen det udmålte tilskud hertil. Tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at have hjælpere i og udenfor hjemmet, jf. § 10, udbetales dog direkte til borgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. for en borger eller en nærtstående, udbetales alene tilskud til dækning af borgerens eller tilskudsmodtagerens direkte og indirekte omkostninger forbundet med hjælpen, jf. § 10.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens udbetaling af tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, sker med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor der er indgået aftale om overførsel af tilskuddet, medmindre andet er aftalt mellem borger eller tilskudsmodtager og den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed.

§13 Kommunalbestyrelsen varetager udbetaling af løn m.v. til hjælpere ved opsigelse på grund af dødsfald, når borgeren ikke har overført sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

§14 Regnskab, tilbagebetaling m.v.
Der skal udarbejdes et årligt regnskab for tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance efter §§ 5-9.

Stk. 2 Regnskabet skal også indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

Stk. 3 Regnskabet udarbejdes af borgeren eller tilskudsmodtageren, jf. § 95, stk. 3, eller den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som borgeren har overført tilskuddet til, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen udarbejder regnskab, når kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. efter servicelovens § 95, stk. 5, eller § 96, stk. 4.

§15 I det omfang, der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet hertil, jf. § 5, tilbagebetales til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Borgeren kan dog indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, kan kommunalbestyrelsen modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling.

§16 Tilskud, der ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i servicelovens §§ 95, 96 og 96 a, skal tilbagebetales til kommunalbestyrelsen.

§17 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven ophæves.

profile photo
Profilside