14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum Kapitel 12

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1683 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Kapitel 12

Meddelelse om afslag, annullering eller inddragelse af visum

§29 En dansk diplomatisk eller konsulær repræsentations afgørelse om afslag på en ansøgning om visum eller om annullering eller inddragelse af et allerede meddelt visum meddeles udlændingen alene ved brug af den standardformular til underretning om og begrundelse for afgørelser, som er optrykt som bilag til visumkodeksen, jf. dog stk. 2 og 3. Det samme gælder for en repræsentations afgørelse om ophævelse af et visum efter § 23, stk. 2.

Stk. 2 En afgørelse efter stk. 1, som er begrundet i objektivt konstaterbare forhold, udfærdiges efter de almindelige forvaltningsretlige regler om begrundelse for afgørelser, hvis:

  • 1) udlændingen har fremlagt et falsk eller forfalsket rejsedokument,

  • 2) udlændingen har fremlagt andre falske eller forfalskede dokumenter til støtte for ansøgningen,

  • 3) udlændingen ikke har bevist, at vedkommende har tilstrækkelige subsistensmidler i hele den forventede opholdsperiode og til rejsen tilbage til hjemlandet eller bopælslandet eller til gennemrejse til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller at den pågældende er i stand til at skaffe sig disse midler på lovlig vis, og det er åbenlyst, at der ikke er grundlag for at fravige betingelserne efter § 20, stk. 1, eller

  • 4) udlændingen ikke har fremlagt bevis for passende og gyldig rejsesygeforsikring, og det er åbenlyst, at udlændingen ikke er fritaget for dette krav i medfør af § 8, stk. 3 eller 4, eller § 15, stk. 2.

Stk. 3 En afgørelse efter stk. 1 udfærdiges efter de almindelige forvaltningsretlige regler om begrundelse for afgørelser, hvis afgørelsen i det væsentligste er begrundet i repræsentationens vurdering i henhold til § 16, stk. 4.

Stk. 4 En afgørelse om meddelelse af visum, hvis gyldighed er begrænset territorialt eller tidsmæssigt, jf. §§ 18, 19 eller 20, stk. 3, udfærdiges efter de almindelige forvaltningsretlige regler om begrundelse for afgørelser.

profile photo
Profilside