14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet bygger på bekendtgørelse nr. 503 af 21. May 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet

§1 Terrorforsikringsrådet består af 4 medlemmer, et medlem fra hver af følgende myndigheder og organisation: Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring.

Stk. 2 Medlemmerne, der skal have juridisk eller finansiel indsigt, udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges.

Stk. 3 Erhvervs- og Vækstministeriets medlem er formand for Terrorforsikringsrådet.

Stk. 4 Terrorforsikringsrådet bistås af et sekretariat. Sekretariatsfunktionen varetages af Finanstilsynet.

§2 For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten så vidt muligt på medlemmets vegne.

Stk. 2 Suppleanten indstilles og udpeges på samme måde som de pågældende medlemmer.

§3 Kompentence
Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om en begivenhed foranlediget af terrorangreb, hvor der er anvendt NBCR–våben, og skaderne dermed er omfattet af terrorforsikringsordningen.

Stk. 2 Til brug ved afgørelsen af om der foreligger NBCR–terror, kan Terrorforsikringsrådet anvende særlig sagkyndig bistand.

§4 Terrorforsikringsrådet indstiller årligt senest den 15. november til erhvervs- og vækstministeren den beløbsmæssige grænse for, hvornår genforsikringsgarantien skal træde i kraft.

Stk. 2 Ved fastlæggelse af den i stk. 1 nævnte grænse, som ikke kan være mindre end 2 mia. kr., skal der tages udgangspunkt i muligheden for at få genforsikringsdækning på det aktuelle internationale genforsikringsmarked for NBCR–terrorrisici og andre markedsmæssige muligheder for afdækning af NBCR–terrorrisici. Ved fastlæggelsen af grænsen skal der endvidere tages hensyn til skadeforsikringsselskabernes aktuelle solvenssituation.

Stk. 3 Terrorforsikringsrådet indhenter oplysninger fra Finanstilsynet om den i stk. 2 nævnte solvenssituation.

§5 Risikopræmien fastsættes i overensstemmelse med terrorforsikringslovens § 5, stk. 3, og Kommissionens afgørelse af 14. januar 2010 i Statsstøttesag nr. N 637/2009 – Danmark, som summen af risikopræmien for de enkelte lag i genforsikringsgarantien. Lagene inddeles i intervaller af 1 mia. kr. For det lag, der falder i intervallet 2 – 3 mia. kr., og som indgår i genforsikringsgarantien, betales en risikopræmie på 0,18 pct. For det lag, der falder i intervallet 3 – 4 mia. kr., og som indgår i genforsikringsgarantien, betales en risikopræmie på 0,17 pct. Risikopræmiesatsen falder derefter med 0,01 pct. pr. lag. Risikopræmiesatsen kan ikke blive mindre end 0,10 pct.

Stk. 2 Ved ordningens ikrafttræden udgør risikopræmien til staten 0,15 pct. p.a. af genforsikringsgarantien, og grænsen for, hvornår genforsikringsgarantien træder i kraft, er 5 mia. kr.

§6 Terrorforsikringsrådet kan efter anmodning fra Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring indstille til erhvervs- og vækstministeren, at der skal ske a conto udbetaling fra genforsikringsgarantien, uanset at skaderne ikke er endeligt opgjort.

Stk. 2 I det omfang der er sket udbetaling fra genforsikringsgarantien, uden at grænsen for garantiens ikrafttræden var nået, hæfter Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring for beløbet overfor staten.

§7 Rådets møder og stemmeregler
Terrorforsikringsrådets formand leder rådets møder.

Stk. 2 Terrorforsikringsrådetholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil. Rådets sekretær deltager i møderne.

Stk. 3 Medlemmerne indkaldes til møderne med mindst 7 dages varsel, medmindre formanden bestemmer andet.

Stk. 4 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 De særligt sagkyndige, kan efter formandens beslutning deltage i rådets møder ved afgørelse af, om der foreligger NBCR–terror.

§8 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 808 af 28. juni 2010 om Terrorforsikringsrådet.

profile photo
Profilside