14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1860 af 23. december 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

I medfør af § 39, stk. 1, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, og § 39, stk. 1, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, jf. § 5, stk. 1, i lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 500 af 6. juni 2007 og lov nr. 532 af 12. juni 2012, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26/03/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anmodning om separation eller skilsmisse

§1 Anmodning om separation eller skilsmisse indgives til statsforvaltningen.

§2 En fælles anmodning om separation eller skilsmisse skal underskrives af begge ægtefæller personligt. Anmodningen skal være modtaget af statsforvaltningen senest to måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den. En anmodning om separation eller skilsmisse fra den ene ægtefælle skal underskrives personligt af den pågældende ægtefælle.

§3 Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller udskrift af separationsdommen.

Kapitel 2

Vilkårsforhandling

§4 Når der efter lovens § 38 skal foretages vilkårsforhandling, skal ægtefællerne møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen.

Stk. 2 Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3 Statsforvaltningen kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt ved forskellige myndigheder.

Kapitel 3

Konfliktmægling

§5 Statsforvaltningen kan fastsætte en frist for accept af tilbud om konfliktmægling.

§6 Ægtefællerne skal samtidig med fremsættelse af tilbud om konfliktmægling orienteres om indholdet af § 7.

Stk. 2 Konfliktmæglingen er betinget af, at begge ægtefæller deltager.

Stk. 3 Statsforvaltningen tilrettelægger konfliktmæglingen og bestemmer dens omfang.

Stk. 4 Statsforvaltningens behandling af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, indtil konfliktmæglingen er afsluttet.

§7 Der må ikke til brug for statsforvaltningens afgørelse af en sag om separation eller skilsmisse indhentes oplysninger, som ægtefællerne har givet under konfliktmægling. Sådanne oplysninger må heller ikke af mægleren videregives til brug for afgørelsen. Internt arbejdsmateriale vedrørende sådanne oplysninger må heller ikke udleveres til ægtefællerne.

Stk. 2 Er ægtefællerne enige herom, kan de anmode om, at en skriftlig aftale indgået under konfliktmæglingen videregives til statsforvaltningens sagsbehandler.

Kapitel 4

Registreret partnerskab

§8 Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af registreret partnerskab ved separation og skilsmisse.

Kapitel 5

Klage m.v.

§9 Klager over statsforvaltningens afgørelser om separation og skilsmisse, der er omfattet af lovens § 58 a, stk. 1, indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Stk. 2 Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis:

  • 1) klagen indeholder en anmodning, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

  • 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

  • 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

  • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 3 Klageren kan til Ankestyrelsen påklage statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 742 af 21. juni 2013 om separation og skilsmisse ophæves.

profile photo
Profilside