14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Sambeskatningsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. januar 2019

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.

Denne konsoliderede version af sambeskatningsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 325 af 24. marts 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Sambeskatningsbekendtgørelsen

I medfør af § 31 B, stk. 1, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområdet m.v.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på selskaber m.v., der indgår i en national eller international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens §§ 31 og 31 A.

Stk. 2 Faste ejendomme og faste driftssteder sidestilles med selskaber m.v., således at bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på henholdsvis faste ejendomme og faste driftssteder, i det omfang bekendtgørelsen er anvendelig herpå.

§2 Medmindre andet fremgår af §§ 3-16, påhviler det administrationsselskabet at indgive meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser, jf. dog § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4.

Kapitel 2

National sambeskatning

§3 Der skal indgives meddelelse om, hvilket selskab m.v. der er administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6.

Stk. 2 Meddelelse efter stk. 1 skal indgives senest 1 måned efter udpegningen af administrationsselskabet.

§4 Hvis der udpeges et nyt administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6, skal det nye administrationsselskab indgive meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden.

Stk. 2 Meddelelse efter stk. 1 skal indgives senest 1 måned efter udpegningen af det nye administrationsselskab.

§5 Indtræder et selskab m.v. i en sambeskatning, skal der indgives meddelelse om datoen for selskabets m.v. indtræden. Der skal endvidere indgives meddelelse om den indkomstperiode for det indtrædende selskab m.v., der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten. Herudover skal der indgives meddelelse om årsagen til, at et selskab indtræder i sambeskatningen.

Stk. 2 Udtræder et selskab m.v. af en sambeskatning, skal der indgives meddelelse om datoen for selskabets m.v. udtræden. Der skal endvidere indgives meddelelse om den indkomstperiode for det udtrædende selskab m.v., der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten. Herudover skal der indgives meddelelse om årsagen til, at selskabet m.v. udtræder af sambeskatningen.

Stk. 3 Meddelelser m.v. efter stk. 1 og 2 skal indgives senest 1 måned efter selskabets m.v. indtræden henholdsvis udtræden.

§6 For hvert indkomstår skal der afgives en redegørelse for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, samt ændringer heri, herunder en redegørelse for hvilke selskaber m.v., der indgår i sambeskatningen henholdsvis ikke indgår i sambeskatningen, samt baggrunden herfor.

Stk. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem de selskaber m.v., der indgår i koncernregnskabet, og de selskaber m.v., der indgår i sambeskatningen, skal baggrunden herfor tillige oplyses.

Stk. 3 I det omfang oplysningerne efter stk. 1 og 2 fremgår af en årsrapport modtaget i Erhvervsstyrelsen, kan selskabet m.v. undlade at indsende oplysningerne.

Stk. 4 Oplysninger m.v. efter stk. 1 og 2 skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse.

§7 Administrationsselskabet skal for hvert indkomstår give oplysning om:

  • 1) skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.,

  • 2) den samlede anvendelse af underskud fra tidligere år, og

  • 3) det resterende underskud ultimo for hvert af de sambeskattede selskaber m.v..

Stk. 2 Administrationsselskabet skal efter anmodning fra SKAT indsende en specifikation af den andel af fremførselsberettigede underskud, som hvert enkelt selskab m.v. i sambeskatningen har anvendt samt specifikation af skattepligtig indkomst efter underskudsfremførsel m.m. for hvert enkelt selskab i sambeskatningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af specifikationer efter anmodning fra SKAT efter 1. pkt., sker digitalt.

Stk. 3 Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal indgive oplysning om fordeling af overskud og underskud mellem de sambeskattede selskaber m.v., herunder oplysning om fremførselsberettigede underskud for det enkelte selskab m.v.

Stk. 4 Hvis selskabet m.v. har valgt at se bort fra underskud, skal der tillige for hvert selskab m.v. indgives oplysning herom, herunder indgives oplysning om efter hvilken bestemmelse, der bortses fra underskuddet, samt indgives en opgørelse af det beløb, der er set bort fra, og som fremføres efter selskabsskattelovens § 12.

Stk. 5 Oplysninger m.v. efter stk. 1-4 skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse.

Kapitel 3

International sambeskatning

§8 §§ 3-7 finder tilsvarende anvendelse ved international sambeskatning med de ændringer, der følger af selskabsskattelovens § 31 A.

§9 Udenlandske selskaber m.v. skal ved omregning af årets resultat fra fremmed valuta til danske kroner ved påbegyndelse af international sambeskatning anvende stk. 2.

Stk. 2 Regnskaber for udenlandske selskaber m.v., der er aflagt i fremmed valuta, kan alene omregnes til danske kroner efter danske regler, herunder skattekontrollovens § 3 C, stk. 3-14. Anvendes omregning efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3-14, anses meddelelse om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet uanset skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 3. pkt., for rettidig, hvis meddelelsen indgives senest samtidig med, at valget af international sambeskatning foretages.

§10 Administrationsselskabet i en international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, skal drage omsorg for, at bogføringen m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, tilrettelægges således, at resultatopgørelse og balance kan danne grundlag for ligningen af administrationsselskabet, og at regnskabsmateriale m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, opbevares i overensstemmelse med de her i landet gældende bestemmelser.

Stk. 2 Såfremt et eller flere af regnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, ikke er udarbejdet på en sådan måde, at det kan danne grundlag for ligningen, påhviler det administrationsselskabet, at der vedlægges selvangivelsen et særligt bilag, hvorpå resultatopgørelsen i årsregnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, omformes til at udvise et resultat opgjort efter dansk lovgivning.

Stk. 3 Det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. SKAT kan kræve et regnskab oversat til dansk.

Stk. 4 På begæring skal regnskabsmateriale, dokumenter m.v., som kan have betydning for ligningen, indsendes til SKAT, ligesom der på begæring skal meddeles oplysninger i øvrigt, som har betydning for ligningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af regnskabsmateriale og dokumenter m.v. på begæring efter 1. pkt. sker digitalt.

§11 Indtræder et udenlandsk selskab m.v. i international sambeskatning, skal der afgives oplysning om opgørelsen af indgangsværdier efter selskabsskattelovens § 31 A, stk. 7-9, herunder i hvilket omfang de pågældende aktiver er erhvervet fra koncernforbundne selskaber. Oplysningerne skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse.

§12 Genvalg af international sambeskatning skal meddeles i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse for indkomståret efter det sidste indkomstår i bindingsperioden.

§13 Hvis administrationsselskabets indkomst i et indkomstår skal forhøjes som følge af ordinær eller fuld genbeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 10 og 11, skal der afgives en redegørelse for grundlaget for beregningen af det beløb, som administrationsselskabets indkomst skal forhøjes med. Redegørelsen skal senest afgives i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori genbeskatningsbeløbet skal medregnes.

§15 Såfremt oplysningerne m.v. som nævnt i §§ 8-14 ikke fremlægges, kan dette anses for, at der ikke er fremlagt tilstrækkelige oplysninger, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 3.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§16 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2015.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2014 om sambeskatning af selskaber m.v.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2014.

profile photo
Profilside