14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser  - ophæves den 13. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1359 af 30. november 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser

I medfør af § 167, stk. 7, § 199, stk. 12, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015, og § 51, nr. 3, og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på genforsikringsvirksomhed.

§2 Registerets indhold og indretning
Forsikringsselskaber og firmapensionskasser skal registrere aktiver i henhold til § 167 i lov om finansiel virksomhed eller § 49 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§3 Med henblik på at sikre, at værdien af de registrerede aktiver mindst svarer til værdien af de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, jf. § 167, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed og § 46 a, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, skal værdien af de registrerede aktiver modsvare værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser tillagt en overdækning.

§4 For forsikringsselskaber opgøres aktiverne efter følgende regler:

 • 1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser, der kan modregnes over for låntager.

 • 3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

 • 4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver medregnes i aktivernes værdi.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres aktiverne i overensstemmelse med § 46 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§5 For forsikringsselskaber opgøres de forsikringsmæssige hensættelser efter følgende regler:

 • 1) Hensættelserne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 2) Hensættelserne opgøres brutto for direkte tegnede forsikringer.

 • 3) Den andel af hensættelser for indirekte tegnede forsikringer, der modsvares af genforsikringsdepoter hos afgivende forsikringsselskaber, fradrages.

 • 4) Indtil halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier fradrages.

Stk. 2 For firmapensionskasser opgøres de pensionsmæssige hensættelser i overensstemmelse med § 46 c i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§6 Registeret skal til enhver tid indeholde samtlige aktiver, der omfattes af registreringen samt oplysninger om værdien heraf.

Stk. 2 I firmapensionskasser kan registeret indeholde aktiver, der overskrider begrænsningerne i lov om tilsyn med firmapensionskasser §§ 46 e og 46 f, såfremt den værdi af aktiverne, der ligger inden for begrænsningerne, mindst udgør værdien af de samlede pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 3 Aktiverne skal entydigt individualiseres. For følgende aktiver sker individualiseringen ved oplysning om:

 • 1) Pengeinstituttets navn samt konto- og registreringsnummer for indskud i pengeinstitutter.

 • 2) Det kontoførende instituts navn og depotkontonummeret for hvert fondsaktiv registreret i en værdipapircentral.

 • 3) Pengeinstituttets navn og det depotkontonummer aktivet er indlagt under for aktiver, der er indlagt i et pengeinstitut.

 • 4) En specifikation af hvilke værdipapirer, der tilhører forsikringsselskabet, firmapensionskassen eller filialen for værdipapirer indlagt i et samledepot.

 • 5) Den andel, som tilhører forsikringsselskabet, firmapensionskassen eller filialen for indskud på fælleskonti.

§7 Registeret skal opbygges således, at der i løbet af 24 timer kan genereres en oversigt over samtlige registrerede aktiver.

§8 Retningslinjer og forretningsgange
Forsikringsselskabets eller firmapensionskassens bestyrelse skal udarbejde retningslinjer for registerets opbygning, og for hvordan registeret føres.

Stk. 2 Retningslinjerne skal som minimum angive hvem der er ansvarlig for at føre og kontrollere registeret, samt hvordan

 • 1) der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser,

 • 2) der tages højde for udsving i både præmie- og erstatningshensættelser, således at der er taget stilling til eventuelle ændringer i gennemsnits- eller frekvensskader samt mulige storskader og

 • 3) forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret.

Stk. 3 Består registeret af flere delsystemer skal retningslinjerne indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, samt hvorledes en oversigt over samtlige registrerede aktiver genereres i henhold til § 7.

§9 Forsikringsselskabets eller firmapensionskassens bestyrelse skal i retningslinjerne, jf. § 8, foretage et begrundet skøn over hvilke aktivtyper der skal dække de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, samt størrelsen af overdækningen, jf. § 3.

Stk. 2 Bestyrelsen i forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal tillige tage forventede udsving i de forsikringsmæssige hensættelser i betragtning.

§10 Forsikringsselskabets eller firmapensionskassens direktion skal udarbejde en forretningsgang for registerets løbende overvågning og ajourføring.

Stk. 2 Forretningsgangen skal som minimum angive, hvordan

 • 1) de registrerede aktiver individualiseres,

 • 2) den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres, og

 • 3) en oversigt over de registrerede aktiver genereres.

§11 Indberetning
Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal senest én måned efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse over de samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier samt de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

§12 Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, samt firmapensionskasser skal senest én måned efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse over de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

Stk. 2 Et forsikringsselskab, der udover virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal inkludere opgørelsen af de samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier for denne virksomhed i opgørelsen efter stk. 1.

§13 Opgørelsen efter §§ 11 og 12 udarbejdes ved brug af Finanstilsynets skemaer og indberettes elektronisk.

Stk. 2 Ved udfyldelsen af skemaerne angives de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til værdien ved udgangen af kvartalet.

§14 Forsikringsselskabet eller firmapensionskassen skal i tilknytning til den elektroniske indberetning, jf. § 13, indsende en erklæring herom til Finanstilsynet. De af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer skal benyttes.

Stk. 2 For forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal et medlem af direktionen erklære, at størrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, de indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes på et senere tidspunkt, samt de registrerede aktiver er opgjort i overensstemmelse med § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1.

Stk. 3 For forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, samt firmapensionskasser skal den ansvarshavende aktuar erklære, at størrelsen af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser er opgjort i overensstemmelse med henholdsvis § 5, stk. 1, eller § 5, stk. 2. Et medlem af direktionen skal erklære, at størrelsen af de registrerede aktiver er opgjort i overensstemmelse med henholdsvis § 4, stk. 1, eller § 4, stk. 2.

Stk. 4 Ved et medlem af direktionen forstås enhver af de personer, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som medlem af direktionen i forsikringsselskabet eller firmapensionskassen.

§15 Revision
Den eksterne revision i forsikringsselskabet eller firmapensionskassen skal i tilknytning til forsikringsselskabets eller firmapensionskassens indberetning og erklæring, jf. §§ 13 og 14, indsende en separat erklæring om størrelsen og opgørelsen af de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

Stk. 2 I forsikringsselskaber skal revisionen erklære sig om den bogførte værdi af de registrerede aktiver.

Stk. 3 I firmapensionskasser skal revisionen erklære sig om den bogførte værdi af de registrerede aktiver, om værdien af de registrerede aktiver opgjort i overensstemmelse med § 6, stk. 2, samt om de registrerede aktiver opfylder bestemmelserne i §§ 46 a-f i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§16 Den eksterne revision skal påse,

 • 1) at bestyrelsen har udarbejdet retningslinjerne efter § 8,

 • 2) at bestyrelsen har foretaget et begrundet skøn i overensstemmelse med § 9, og

 • 3) at direktionen har udarbejdet en forretningsgang efter § 10.

§17 Den eksterne revision skal mindst to gange årligt foretage en uanmeldt revision, hvor det kontrolleres, at de aktiver der indgår i registeret er til stede, og har en værdi, der mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 2 Den eksterne revision skal i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet redegøre for den uanmeldte revision.

Stk. 3 Giver den uanmeldte revision anledning til særlige bemærkninger, skal den eksterne revision straks underrette Finanstilsynet herom.

Henvisningen til §6, stk. 4 er forkert da den bestemmelse ikke findes.

§18 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 3, § 6, stk. 1 og 4, §§ 7-12, § 14, stk. 1-3, og §§ 15-17 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§19 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 922 af 28. september 2009 om registrering af aktiver i direkte tegnende forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser og filialer i Danmark af udenlandske direkte tegnende forsikringsselskaber ophæves.

profile photo
Profilside