14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven  - ophæves den 1. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 558 af 01. June 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

I medfør af § 77 a, stk. 2, § 77 b, stk. 2, § 99 a, stk. 8 og 9, § 99 b, stk. 1 og 2, § 99 c, stk. 9, § 107 b, stk. 4, § 107 c, stk. 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23/09/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsens kapitel 2 finder anvendelse på fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, som har valgt at offentliggøre redegørelse om god fondsledelse eller redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 a og b, på fondens hjemmeside.

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 3 finder anvendelse på virksomheder, som har valgt at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten. Dette omfatter følgende virksomheder:

 • 1) Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på mindre end 500, som har pligt til at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar:

 • 2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 500 eller derover, som har pligt til at offentliggøre redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015.

Stk. 3 Bekendtgørelsens kapitel 4 finder anvendelse på store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har valgt at offentliggøre redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, der skal offentliggøres efter årsregnskabslovens § 99 b, stk. 1 og 2, eller § 102, stk. 3, på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 4 Bekendtgørelsens kapitel 5 finder anvendelse på store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskove, som har valgt at offentliggøre redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, stk. 1-7, eller § 102, stk. 3, på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 5 Bekendtgørelsens kapitel 6 finder anvendelse på virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har valgt at offentliggøre redegørelse for virksomhedsledelse, der skal offentliggøres efter årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, eller § 107 c, stk. 1, på virksomhedens hjemmeside.

Kapitel 2

Offentliggørelse af oplysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik

§2 Redegørelse for god fondsledelse
Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, på fondens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen eller noterne i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§3 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om god fondsledelse på fondens hjemmeside, jf. § 5.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3 Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet.

§4 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§5 Opdatering af yderligere oplysninger om god fondsledelse
Ønsker fonden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for god fondsledelse, jf. § 2, kan fonden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om god fondsledelse.

§6 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelse for god fondsledelse på fondens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 2, stk. 1 og 2.

§7 Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er betegnet som anført i § 3, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af § 3, stk. 2.

§8 Offentliggørelse af redegørelse for fondens uddelingspolitik
Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, hvis fonden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, på fondens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på fondens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Fonden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§9 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b.". Redegørelsen skal holdes tydelig adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside, jf. § 11.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen eller noterne i fondens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3 Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. Oplysningerne om fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport, medmindre fonden og revisor har aftalt andet.

§10 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på fondens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§11 Opdatering af yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik
Ønsker fonden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. § 8, kan fonden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om fondens uddelingspolitik.

§12 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen eller noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 8, stk. 1 og 2.

§13 Revisor skal påse, at den lovpligtige redegørelse for fondens uddelingspolitik, der offentliggøres på fondens hjemmeside, er betegnet som anført i § 9, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, som følger af § 9, stk. 2.

Kapitel 3

Offentliggørelse af oplysninger om samfundsansvar

§14 Redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§15 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen " Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a". Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, jf. § 17.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§16 Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§17 Opdatering af yderligere oplysninger om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside
Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for samfundsansvar, jf. § 14, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om virksomhedens samfundsansvar.

§18 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 14, stk. 1 og 2.

§19 Revisor skal påse, at redegørelsen for samfundsansvar, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 15, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 15, stk. 2.

§20 Redegørelse for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2 Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a".

Stk. 3 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§21 Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder
En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at give oplysninger efter årsregnskabslovens § 99 a, stk. 1 og 2, jf. dog denne bestemmelses stk. 3.

Stk. 2 Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:

 • 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN's Global Compact.

 • 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.

 • 3) Rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3 En virksomhed, der rapporterer efter stk. 2, kan endvidere undlade at afgive oplysninger, der kræves efter årsregnskabslovens § 99 a, hvis rapporten omfatter tilsvarende oplysninger.

Stk. 4 En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan ligeledes undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden har udarbejdet en redegørelse, som opfylder kravene i stk. 2. En dattervirksomhed, der anvender muligheden i 1. pkt., skal oplyse herom i ledelsesberetningen samt angive, hvor modervirksomhedens rapport er offentlig tilgængelig.

§22 En virksomhed, der anvender muligheden efter § 21 skal oplyse i ledelsesberetningen, hvor den internationale afrapportering er offentliggjort. URL-adressen, hvor afrapporteringen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter 1. pkt. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 2 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 3 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

Kapitel 4

Offentliggørelse af oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

§23 Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen på virksomhedens hjemmeside
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§24 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b". Redegørelsen skal holdes adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. § 26.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§25 Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§26 Opdatering af yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. § 23, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

§27 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 23, stk. 1 og 2.

§28 Revisor skal påse, at redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 24, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 24, stk. 2.

§29 Redegørelse om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i en supplerende beretning til årsrapporten
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2 Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b".

Stk. 3 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§30 Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder
§§ 21 og 22 finder tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 5

Offentliggørelse af oplysninger om betalinger til myndigheder

§31 Redegørelse om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse om betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§32 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse under betegnelsen "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c". Redegørelsen skal holdes adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder, jf. § 34.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

§33 Redegørelsen skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§34 Opdatering af yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder
Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. § 31, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om betalinger til myndigheder.

§35 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 31, stk. 1 og 2.

§36 Revisor skal påse, at redegørelsen for betalinger til myndigheder, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 32, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 32, stk. 2.

§37 Redegørelse om betalinger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre den redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, i en supplerende beretning til årsrapporten.

Stk. 2 Redegørelsen skal betegnes "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c".

Stk. 3 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Kapitel 6

Offentliggørelse af oplysninger om virksomhedsledelse

§38 Redegørelse for virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b eller § 107 c, på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Den offentliggjorte redegørelse for virksomhedsledelse skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i ledelsesberetningen i den årsrapport, redegørelsen knytter sig til. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§39 Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal offentliggøre redegørelsen under betegnelsen "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b".

Stk. 2 Statslige aktieselskaber, skal offentliggøre redegørelsen under betegnelsen "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c".

Stk. 3 Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse og skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om virksomhedsledelse på virksomhedens hjemmeside, jf. § 41.

Stk. 4 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 5 Det skal oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

§40 Redegørelsen for virksomhedsledelse skal være tilgængelig for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelsen skal være tilgængelig for offentligheden på virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§41 Opdatering af yderligere oplysninger om virksomhedsledelse
Ønsker virksomheden at opdatere oplysningerne i den offentliggjorte redegørelse for virksomhedsledelse, jf. § 38, kan virksomheden offentliggøre opdateringer hertil som yderligere oplysninger om virksomhedsledelse.

§42 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, som følger af § 38, stk. 1 og 2.

§43 Revisor skal påse, at redegørelsen for virksomhedsledelse, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er betegnet som anført i § 39, stk. 1 eller 2, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 39, stk. 4 og 5.

Kapitel 7

Straf

§44 Overtrædelse af §§ 2-4, §§ 8-10, §§ 14-16, §§ 20-25, § 29, § 31-33, og §§ 37-40, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§45 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 1543 af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.

 • 3) Bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december 2014 om redegørelse for god fondsledelse og for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

profile photo
Profilside