14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 967 af 28. June 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

I medfør af § 4, stk. 2, og § 9, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved lov nr. 617 af 12. juni 2013 og lov nr. 631 af 8. juni 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20/07/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Krav om løbende efteruddannelse

§1 Generelle krav til efteruddannelse
Enhver revisor, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1, skal løbende deltage i efteruddannelse, jf. § 2, der sikrer, at revisor til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau.

§2 For at opfylde kravene til efteruddannelse skal revisor inden for en periode på tre år deltage i mindst 120 timers efteruddannelse.

Stk. 2 Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau (masterniveau) inden for samme fagområder, som kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor. Efteruddannelsen skal som minimum omfatte:

 • 1) 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.,

 • 2) 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret, og

 • 3) 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter.

Stk. 3 De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, som er nævnt i stk. 2, efter revisors individuelle behov. Er revisor specialiseret inden for et eller flere af de nævnte fagområder, skal mindst 30 timer relateres hertil, jf. dog § 4, stk. 1 og 2.

§3 Treårs-perioder efter § 2, stk. 1, beregnes fra den 1. januar 2009 og løber som faste treårs-intervaller.

Stk. 2 For revisorer, der bliver godkendt i henhold til lovens §§ 3 eller 10, stk. 1, i løbet af en treårs-periode, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse den førstkommende 1. januar, og timetallet reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden. Reduktionen foretages først i de i § 2, stk. 3, nævnte timer og derefter forholdsmæssigt i de i § 2, stk. 2, nævnte timer.

Stk. 3 For revisorer, der i et års sidste kvartal består prøven ved den mundtlige revisoreksamen eller kvalifikationseksamen, og som godkendes som revisor i det følgende års første kvartal, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse uanset stk. 2 med virkning fra den 1. januar i året efter, at pågældende har bestået den mundtlige prøve.

§4 Særlige krav til efteruddannelse for certificerede revisorer
En revisor, som er certificeret af Finanstilsynet i medfør af § 199, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed til enten revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter eller revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal inden for en periode på tre år yderligere deltage i 60 timers efteruddannelse inden for revision af finansielle virksomheder, jf. §§ 5 og 6 henholdsvis § 7, dog således at den pågældende årligt skal deltage i minimum 15 timers efteruddannelse. § 2, stk. 3, 2. pkt., gælder ikke for revisorer omfattet af 1. pkt.

Stk. 2 En revisor, som er certificeret både til revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt til revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal opfylde kravene i stk. 1 for hver certificering. Timer i henhold til § 5 kan dog medregnes for begge certificeringer, ligesom de i § 2, stk. 3, 2. pkt., anførte timer kan medregnes, hvis timerne opfylder kravene i §§ 6 eller 7.

Stk. 3 Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau (masterniveau).

Stk. 4 Treårs-perioden i stk. 1 følger treårs-intervallerne i § 3, stk. 1. For revisorer, der bliver certificeret i løbet af en treårs-periode, indtræder pligten til at deltage i efteruddannelse efter stk. 1 den førstkommende 1. januar, og timeantallet reduceres forholdsmæssigt til den resterende andel af treårs-perioden. Reduktionen foretages forholdsmæssigt i de i §§ 5 og 6 henholdsvis § 7 nævnte timer.

§5 Efteruddannelsen skal som minimum omfatte 30 timer inden for lov om finansiel virksomhed, herunder centrale bestemmelser, omfang af tilladelser, forståelse af finansielle virksomheder og tjenesteydelser leveret af sådanne virksomheder, introduktion til ledelse og styring af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, herunder generel og specifik afrapportering til tilsynsmyndigheder.

§6 Efteruddannelsen for en revisor, som er certificeret til revision af pengeinstitutter og realkreditinstitutter, skal foruden de i § 5 nævnte timer som minimum omfatte:

 • 1) 15 timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, kapitaldækningsregler samt ledelse og styring af penge- og realkreditinstitutter med særligt fokus på kreditområdet, markedsrisiko, operationelle risici, likviditetsrisici og IT-sikkerhed, herunder balanceprincippet, obligationsudstedelse, kapitalcenterstruktur og hæftelsesforhold, samt store engagementer, og

 • 2) 15 timer inden for revision, herunder de for kreditinstitutter specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige udfordringer ved revision af skønsmæssige poster, klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

§7 Efteruddannelsen for en revisor, som er certificeret til revision af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, skal foruden de i § 5 nævnte timer som minimum omfatte:

 • 1) 15 timer inden for regnskabsaflæggelse, solvensopgørelse, samt ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med særligt fokus på forsikringsmæssige risici, investeringsområdet, operationelle risici og IT-sikkerhed, herunder genforsikring, investeringsaktiver, teknisk grundlag, rentekurver, kontribution, pensionsafkastbeskatningsloven, aktuarmæssige modeller samt afløbsnoter, og

 • 2) 15 timer inden for revision, herunder de for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser specifikke dele af bekendtgørelsen om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, særlige forhold ved revision af skønsmæssige poster, herunder klassifikation, indregning, måling og værdiansættelse, samt revision af generelle og programmerede kontroller i IT systemer i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Kapitel 2

Efteruddannelsens form

§8 Revisors deltagelse i en revisionsvirksomheds interne kurser samt eksterne kurser udbudt af en professionel kursusudbyder, herunder seminarer og konferencer afholdt i nationalt eller internationalt regi, anses for efteruddannelse.

Stk. 2 E-learning eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.

Stk. 3 En kursuslektion á 45 minutters varighed udgør en times efteruddannelse. Der kan ikke medregnes flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af et kursus.

§9 Revisors deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde anses for efteruddannelse.

Stk. 2 Deltagelse i arbejdet i Revisorrådet, Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, Revisornævnet, underudvalg og ekspertudvalg nedsat af Finanstilsynets bestyrelse, branche- og erhvervsorganisationers fagtekniske udvalg og lignende udvalg kvalificerer som efteruddannelse.

Stk. 3 En times fagteknisk udvalgsarbejde udgør en times efteruddannelse.

§10 Undervisnings- og foredragsvirksomhed anses for efteruddannelse, hvis den pågældendes egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse. Hverv som eksaminator og censor eller som vejleder på en hovedopgave anses ligeledes som efteruddannelse.

Stk. 2 En undervisnings- samt foredragslektion á 45 minutters varighed udgør to timers efteruddannelse.

Stk. 3 Hverv som eksaminator tæller tidsmæssigt dobbelt i forhold til eksaminationstiden. Hverv som censor tæller tidsmæssigt svarende til det faktiske tidsforbrug. Hverv som vejleder på en hovedopgave tæller tidsmæssigt med 1/3 af de for hvervet tildelte timer.

§11 Forfattervirksomhed anses for efteruddannelse, hvis den pågældende

 • 1) har skrevet eller været med til at skrive et faglitterært værk, der udgives af et forlag,

 • 2) har skrevet eller været med til at skrive en faglig artikel, der offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion, eller

 • 3) har skrevet eller har været med til at skrive en forskningsafhandling.

Stk. 2 Efteruddannelse ved forfattervirksomhed omregnes på baggrund af antal skrevne tegn. 2340 tegn eksklusiv mellemrum udgør en times efteruddannelse. Har flere forfattere deltaget i den pågældende udgivelse, beregnes antallet af efteruddannelsestimer på grundlag af den enkelte revisors andel i udgivelsen.

Kapitel 3

Overførsel af overskydende timer

§12 En revisor, som i løbet af den i § 2 nævnte treårs-periode har deltaget i flere end 120 efteruddannelsestimer, kan overføre op til 20 timer til den næste efteruddannelsesperiode.

Stk. 2 Har en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, i løbet af den i § 4, jf. § 2, nævnte treårs-periode deltaget i flere end 60 efteruddannelsestimer, jf. § 4, stk. 1, kan pågældende overføre op til 10 timer til den næste efteruddannelsesperiode.

Kapitel 4

Dokumentation og indberetning

§13 Revisor skal kunne dokumentere deltagelse i interne eller eksterne kurser, der opfylder kravene til den obligatoriske efteruddannelse.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) navn på kursusudbyder,

 • 2) beskrivelse af kursets indhold og hvem der har forestået undervisningen, og

 • 3) den tidsmæssige udstrækning samt evt. faglig fordeling af emner på kurset.

Stk. 3 Ved E-learning skal gennemførelse kunne dokumenteres på en entydig måde, og den tidsmæssige udstrækning skal være den normerede tid.

§14 Revisor skal kunne dokumentere deltagelse i internt eller eksternt fagteknisk udvalgsarbejde.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) det pågældende udvalgs arbejde,

 • 2) udvalgsarbejdets målgruppe,

 • 3) den tidsmæssige udstrækning af udvalgsarbejdet, og

 • 4) den tidsmæssige og faglige indsats, som revisor har bidraget med.

§15 Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af undervisnings- og foredragsvirksomhed, eksaminator- og censorhverv samt hverv som vejleder på en hovedopgave.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde oplysning om

 • 1) målgruppen for undervisningen, foredraget, eksamenen eller hovedopgaven,

 • 2) undervisningens, foredragets, eksamenens eller hovedopgavens faglige indhold, og

 • 3) den tidsmæssige udstrækning af undervisnings- og foredragsvirksomheden, eksaminator- og censorhvervet eller de for hvervet som vejleder tildelte antal timer.

§16 Revisor skal kunne dokumentere efteruddannelse i form af forfattervirksomhed.

Stk. 2 Dokumentationen skal som minimum indeholde

 • 1) en henvisning til det foreliggende skriftlige materiale, og

 • 2) oplysning om målgruppen for det skriftlige materiale.

§17 Det påhviler revisor at indberette oplysning om antal timers efteruddannelse efter §§ 2 og 4-7 i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. lovens § 2. Indberetningen skal ske elektronisk med en digital signatur efter regler, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 af timer omfattet af § 2 skal være foretaget senest den 1. april i året efter udløbet af en treårs-periode, jf. § 3, stk. 1. Indberetning af timer omfattet af §§ 4-7, skal foretages årligt og inden den 1. april for timer i det foregående år.

Stk. 3 Har en revisor, jf. § 12, et overskydende antal efteruddannelsestimer for en treårs-periode, skal indberetning af de overskydende timer ske for den efterfølgende periode.

Stk. 4 Har en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ikke foretaget indberetning efter stk. 2. 2. pkt., underetter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom. Det samme gælder, hvis det indberettede antal timer er færre end det krævede antal timer.

Kapitel 5

Deponering, frakendelse og bortfald, m.v.

§18 For en person, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år, og som ønsker at generhverve godkendelsen, kan en manglende efteruddannelse i den omhandlede periode erstattes af en særlig prøve.

Stk. 2 Prøven skal være mundtlig og omfatte de i § 2, stk. 2 og 3, omhandlede områder.

Stk. 3 Prøven efter stk. 1 afholdes af FSR - danske revisorer.

Stk. 4 Bestemmelsen i § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for en revisor, der har generhvervet godkendelsen.

§19 Er revisor fraværende fra sin stilling i en periode på to sammenhængende måneder eller derover, og skyldes fraværet ikke deponering, bortfald, fratagelse eller frakendelse, reduceres kravet til efteruddannelsens omfang på 120 timer, jf. § 2, i overensstemmelse med stk. 2. Revisor skal som betingelse for reduktionen kunne dokumentere lovligt forfald.

Stk. 2 Kravet om 120 timers efteruddannelse i § 2, stk. 1, reduceres i de i stk. 1 nævnte tilfælde med syv timer pr. to måneders fravær fra stillingen. Reduktionen foretages først i de i § 2, stk. 3, nævnte timer og derefter forholdsmæssigt i de i § 2, stk. 2, nævnte timer.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på efteruddannelsestimer omfattet af § 4.

Kapitel 6

Kontrol

§20 Dokumentation for den indberettede efteruddannelse, jf. § 17, kontrolleres i forbindelse med den obligatoriske kvalitetskontrol, jf. lovens § 29.

§21 Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal en revisor, der ikke er registreret tilknyttet en revisionsvirksomhed i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. lovens § 2, kunne fremvise dokumentation for den indberettede efteruddannelse. Dokumentation skal være modtaget i styrelsen senest fire uger efter, at anmodningen er meddelt revisor. Modtages dokumentation ikke senest ved fristens udløb, kan styrelsen fratage godkendelsen, jf. lovens § 8, stk. 2.

Kapitel 7

Sanktioner ved manglende efteruddannelse

§22 Mangler en revisor ved udgangen af en treårs-periode, jf. § 3, stk. 1, at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen i henhold til § 2, dog maksimalt 40 timer, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning meddele dispensation og samtidig fastsætte en frist, inden for hvilken revisor skal gennemføre den manglende efteruddannelse.

Stk. 2 En ansøgning om dispensation kan tidligst indgives til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af en treårs-periode og skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i året efter en treårs-periodes udløb.

Stk. 3 En dispensation efter stk. 1, påvirker ikke de krav til den efterfølgende treårs-periodes efteruddannelse, der stilles efter § 2.

Stk. 4 Opfylder revisor ikke kravet til efteruddannelse inden for en i medfør af stk. 1 fastsat frist, kan Erhvervsstyrelsen fratage revisor godkendelsen, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 2.

§23 Mangler en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ved udgangen af den i § 4, stk. 4, jf. § 3, stk. 1, nævnte treårs-periode at gennemføre en mindre del af den yderligere efteruddannelse i henhold til § 4, stk. 1, dog maksimalt 10 timer, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning meddele dispensation og samtidig fastsætte en frist, inden for hvilken revisor skal gennemføre den manglende efteruddannelse.

Stk. 2 Ansøgning om dispensation, der tidligst kan indgives til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af en treårs-periode, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. april i året efter en treårs-periodes udløb.

Stk. 3 En dispensation efter stk. 1, påvirker ikke de krav til den efterfølgende treårs-periodes efteruddannelse, der stilles efter § 4.

Stk. 4 Opfylder revisor ikke kravet til efteruddannelse inden for en i medfør af stk. 1 fastsat frist, underretter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom.

§24 Opfylder en revisor, der er certificeret af Finanstilsynet, ved udgangen af en treårs-periode, jf. § 4, stk. 4, og § 3, stk. 1, ikke kravet om yderligere efteruddannelse, og har pågældende ikke opnået dispensation herfor, jf. § 23, stk. 1, underretter Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet herom.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§25 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016. Bekendtgørelse nr. 1406 af 11. december 2013 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer ophæves.

Stk. 2 Deltagelse i arbejdet i Det Finansielle Råd, Revisorkommissionen og Revisortilsynet kan medregnes som efteruddannelse i treårs-perioden, der dækker 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Stk. 3 Den særlige prøve efter § 18 afholdes af Revisorkommissionen indtil 1. oktober 2016.

profile photo
Profilside