14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 699 af 27. maj 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

I medfør af § 52 q i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22/03/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I denne bekendtgørelse er fastsat regler om ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for personer, som

 • 1) opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, eller

 • 2) opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015.

§2 Medlemskab og forsikringsstatus
Personer, der overgår til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal fuldtidsforsikres fra det tidspunkt, hvor de overgår til ydelsen, jf. lovens § 52 g. Det gælder uanset, om de overgår fra dagpenge, jf. lovens § 52 g, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, eller har været omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. lovens § 52 g, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, og uanset om de har udnyttet retten til uddannelse og uddannelsesydelse.

Stk. 2 Deltidsforsikrede medlemmer kan ved overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse fuldtidsforsikres uanset omfanget af deres beskæftigelse.

§3 Skift af forsørgerstatus
Hvis en person, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skifter status som forsørger, jf. lovens § 52 j, sker skiftet af ydelsessats fra mandagen i ugen efter.

§4 Opgørelse af perioder efter lovens § 52 k
Maksimal samlet ydelsesperiode med arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Den samlede periode med arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 208 uger, jf. lovens § 52 k, stk. 7.

Stk. 2 Ved opgørelsen efter stk. 1 medregnes

 • 1) forbrug af ydelser mv. efter seneste tidspunkt for indplaceringen i dagpengeperioden, jf. lovens § 55, stk. 3,

 • 2) perioder med ret til særlig uddannelsesydelse, og

 • 3) perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§5 Beregning af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Den 2-årige dagpengeret, jf. lovens § 52 k, stk. 2, opgøres som forbrug af dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, efter den 1. juli 2010, dog ikke forlængede dagpenge efter lov nr. 267 af 27. marts 2012. Medlemmer, som er indplaceret i dagpengesystemet forud for den 1. juli 2010, er også omfattet af den 2-årige dagpengeret.

§6 Ved opgørelsen af længden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. lovens § 52 k, stk. 2, indgår

 • 1) forbrug af dagpenge mv. efter den 1. juli 2010, jf. lovens § 55, stk. 3,

 • 2) uforbrugte uger med ret til dagpenge ved udløbet af referenceperioden, og

 • 3) perioder med ret til særlig uddannelsesydelse, jf. lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. § 9.

Stk. 2 Længden af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør den samlede ydelsesperiode fratrukket perioder med dagpenge, uforbrugte dagpengeperioder ved udløb af referenceperioden og perioder med ret til særlig uddannelsesydelse, jf. lovens § 52 k, stk. 4.

§7 Forbrug
Forbrug af perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse opgøres i uger efter reglerne i lovens § 55.

§8 Forlængelse af perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 6, kan forlænges med op til 6 måneder, hvis

Stk. 2 Uger, hvor der har været udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan, uanset beskæftigelse i ugen, ikke bruges til at forlænge ydelsesperioden.

Stk. 3 Ved opgørelsen af perioden efter stk. 1 medregnes forlængelse af perioden med ret til særlig uddannelsesydelse efter § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Stk. 4 Forlængelse af perioden efter stk. 1 opgøres i uger, jf. §§ 7 og 9.

§9 Omregning af perioder med ret til uddannelse og særlig uddannelsesydelse
Opgørelse af forbrug af perioder på uddannelsesordningen og opgørelse af forlængelse af perioden med ret til særlig uddannelsesydelse, jf. §§ 6 og 8, sker ved at gange antallet af måneder med ret til uddannelsesydelse med faktor 4,33. Hvis perioden med ret til uddannelse og særlig uddannelsesydelse påbegyndes i løbet af en måned, regnes forbruget fra den dato, hvor retten indtræder til den dato i udgangsmåneden, hvor retten ophører. Indgangs- og udgangsmåned udgør samlet set én måned. Det således opgjorte antal hele måneder nedrundes efter omregning til nærmeste antal hele uger.

§10 Udbetaling
Opgørelse af størrelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse sker ugevis. Udbetalingen sker bagud for 4 henholdsvis 5 uger og følger udbetalingsterminerne for arbejdsløshedsdagpenge.

§11 Rådighed i forbindelse med skift af forsikringsstatus fra deltids- til fuldtidsforsikring mv.
Et medlem, som overflyttes fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring i forbindelse med overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lovens § 52 g, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som fuldtidsforsikret, jf. lovens §§ 62 og 62 a, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 A-kassen kan på baggrund af dokumentation for nedsat rådighed i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at et medlem alene skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i 30 timer om ugen. Det er en betingelse, at medlemmet kan stå til rådighed for arbejde i op til 30 timer pr. uge, men ikke vil kunne stå til rådighed for fuldtidsarbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Dokumentationen efter stk. 2 skal være

 • 1) dokumentation fra en læge for, at medlemmet har nedsat rådighed på grund af helbred,

 • 2) dokumentation fra kommunen om udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved nedsat rådighed på grund af pasning af sygt barn eller familiemedlem, eller

 • 3) anden lignende og fyldestgørende dokumentation, hvis medlemmet som følge af helt særlige forhold har nedsat rådighed.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for personer, som efter overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke længere kan stå til rådighed som fuldtidsforsikret.

Stk. 5 Når a-kassen har truffet afgørelse om, at et medlem alene skal stå til rådighed 30 timer om ugen, jf. stk. 2 eller 4, finder reglerne om deltidsforsikrede dagpengemodtageres pligt til at stå til rådighed tilsvarende anvendelse.

§12 Fritagelse for pligten til at registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog
I perioden, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder § 11, stk. 6 og 7, i bekendtgørelse om rådighed om pligten til at registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder uploade kopi af ansøgninger i joblog, ikke anvendelse. Et medlem, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan dokumentere sin jobsøgning overfor a-kassen på anden vis, og kan medbringe kopi af de jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, til samtaler i a-kassen, hvis pågældende ikke ønsker at bruge joblog. Hvis medlemmet har søgt arbejde inden for områder, hvor der ikke søges skriftligt, skal pågældende kunne redegøre mundtligt for sin jobsøgning.

§13 Rådighedssamtaler
I perioden, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder § 35, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om rådighed, ikke anvendelse. A-kassen skal senest hver gang, et medlem, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har haft 3 måneders sammenlagt ledighed, vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale i a-kassen, jf. dog § 35, stk. 7, i bekendtgørelse om rådighed.

§14 Udeblivelse en eller flere dage fra tilbud
I perioden, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder § 16 i bekendtgørelse om rådighed ikke anvendelse.

§15 Selvforskyldt ledighed
I perioden, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder § 3, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed ikke anvendelse.

§16 Selvstændig bibeskæftigelse
Ved opgørelsen af tidsbegrænsningen for retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse for medlemmer, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, medregnes ikke uger inden overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvori der er udbetalt dagpenge under drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

§17 Ferie med midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Medlemmer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ret til ferie med arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 2 Udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie sker efter reglerne for udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 10. Ved afholdelse af ferie kan der udbetales midlertidig arbejdsmarkedsydelse for 7,4 timer pr. dag. Mindsteudbetalingsreglen i bekendtgørelse om supplerende dagpenge finder ikke anvendelse. Reglerne i bekendtgørelse om feriedagpenge finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

§18 Medlemmet skal på dagen før ferien påbegyndes stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. lovens §§ 62 og 62 a, i tilfælde af ledighed. Under afholdelse af ferie skal medlemmet ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

§19 Har medlemmet optjent ret til feriegodtgørelse, foretages der fradrag herfor svarende til antal dage med ret til feriegodtgørelse. Har medlemmet optjent ret til feriedagpenge, kan disse afholdes i perioden med ret til arbejdsmarkedsydelse. Feriedagpengene udbetales som midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§20 For personer, som har ret til ferie med midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lovens § 52 n, stk. 2, nedsættes antallet af feriedage forholdsmæssigt, hvis overgangen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse sker i løbet af ferieåret. Nedsættelsen sker i forhold til antal hele påbegyndte måneder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Antallet af feriedage oprundes herefter til nærmeste hele antal dage.

§21 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
I perioden, hvor et medlem har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder § 1, stk. 6, i bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) ikke anvendelse.

§22 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1643 af 27. december 2013 om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophæves.

profile photo
Profilside