14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond  - ophæves den 1. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 27. marts 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

I medfør af § 24 f og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010 og lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 5 e og § 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010 og lov nr. 268 af 25. marts 2014 og efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 22/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes herefter virksomheden.

§2 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse om lønpolitik, aflønning og oplysningsforpligtelser finder anvendelse på virksomhedens lønpolitik, der vedrører repræsentantskab, bestyrelsen og direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Bestyrelsen har ansvaret for, at de ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil og som derfor er omfattet af stk. 1 bliver udpeget.

Stk. 3 Ved ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, forstås som udgangspunkt

 • 1) ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,

 • 2) ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens aktiver,

 • 3) ansatte i de dele af organisationen, der er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne med virksomhedens aktiver,

 • 4) ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne med virksomhedens aktiver,

 • 5) ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og

 • 6) ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici.

Stk. 4 Bekendtgørelsens § 5 og § 12 finder anvendelse for de ansatte, der er involverede i kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte, der arbejder med compliance og intern revision.

§3 Lønpolitikken skal skelne mellem kriterier for fastsættelse af henholdsvis de faste løndele, der primært bør afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar, og de variable løndele, som bør afspejle vedvarende og risikojusterede resultater samt resultater ud over, hvad der kan forventes i forhold til den ansattes relevant erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. Ved variable løndele forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter, engangsvederlag og andre lignende ordninger, der ikke er en del af den faste løndel.

§4 Virksomhedens lønpolitik skal for personerne nævnt i § 2, stk. 1 og 4, leve op til de krav, der fremgår af §§ 9-13. For overenskomstansatte omfattet af § 2, stk. 1 og 4, finder §§ 9-16 alene anvendelse på bonusordninger og andre aftaler om variabel løn, i det omfang sådanne ordninger ikke er fastsat i overenskomsten.

§5 Lønpolitik
Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser, for så vidt angår personerne nævnt i § 2, og har ansvaret for dens gennemførelse. Den fastlagte lønpolitik skal godkendes af henholdsvis repræsentantskabet i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) henholdsvis bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

§6 Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken med regelmæssige mellemrum og mindst én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.

§7 Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen fører kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol, herunder den interne revisionschef. Hvis virksomheden har nedsat et aflønningsudvalg i medfør af § 17 skal udvalget varetage denne kontrol.

§8 De ansatte, der er involverede i henholdsvis udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, skal være i besiddelse af den nødvendige sagkundskab og skal, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, være uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med.

§9 Lønpolitikken skal, under hensyn til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, udformes i overensstemmelse med §§ 10-16 samt

 • 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning,

 • 2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel,

 • 3) harmonere med principperne om beskyttelse af medlemmer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, og

 • 4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at opfylde sine forpligtelser.

Stk. 2 For personer nævnt i § 2, stk. 1, der optjener variabel løn, jf. § 3, på maksimalt 100.000 kr. om året, kan bestyrelsen eller direktionen, hvis det er forsvarligt, vurdere, at der kan undtages fra kravet i § 10, stk. 1, nr. 4. Virksomheden skal på anmodning fra Finanstilsynet godtgøre, hvilke hensyn der er lagt til grund for at undtage den variable løndel fra kravet i § 10, stk. 1, nr. 4, samt forsvarligheden heraf, jf. 1. pkt.

§10 Variabel løn
Såfremt virksomheden tildeler personerne nævnt i § 2, stk. 1 og 4, variabel løn, jf. § 3, skal lønpolitikken sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder sikre

 • 1) at de variable løndele til et medlem af repræsentantskab, bestyrelsen eller direktionen højst udgør 50 pct. af henholdsvis honoraret og den faste grundløn inklusive pension,

 • 2) at de variable løndele til andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, højest må udgøre 100 pct. af den faste grundløn, inklusive pension. Repræsentantskabet for ATP henholdsvis bestyrelsen i LD kan dog beslutte, at de variable løndele kan udgøre op til 200 pct. af den faste grundløn, forudsat at følgende krav opfyldes:

  • a) Bestyrelsen i ATP henholdsvis direktionen i LD skal senest ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde henholdsvis bestyrelsesmøde orientere repræsentantskabet henholdsvis bestyrelsen om, at der ønskes stillingtagen til benyttelse af et højere maksimalt loft.

  • b) Repræsentantskabet i ATP henholdsvis bestyrelsen i LD skal tage beslutningen om benyttelse af et højere maksimalt loft på baggrund af en detaljeret anbefaling fra henholdsvis bestyrelsen i ATP henholdsvis direktionen i LD, der begrunder indstillingen herom, herunder antallet af berørte ansatte, disses arbejdsområder, det nye foreslåede maksimale loft samt den forventede indvirkning på virksomhedens mulighed for at overholde sine forpligtelser overfor sine medlemmer. Repræsentantskabet henholdsvis bestyrelsen skal modtage anbefalingen senest samtidig med indkaldelsen til det møde, hvor beslutningen om forhøjelse af loftet skal træffes.

  • c) Bestyrelsen i ATP henholdsvis direktionen i LD skal senest samtidig med formidling af anbefalingen til repræsentantskabet henholdsvis bestyrelsen jf. litra b, informere Finanstilsynet om anbefalingen, herunder det foreslåede maksimale loft og begrundelserne for indstillingen. Bestyrelsen i ATP henholdsvis direktionen i LD skal på anmodning fra Finanstilsynet kunne godtgøre, at det foreslåede højere maksimale loft ikke er i strid med virksomhedens forpligtelser efter loven og bekendtgørelser i medfør heraf.

  • d) Bestyrelsen i ATP henholdsvis direktionen i LD skal senest 8 dage efter repræsentantskabsmøde henholdsvis bestyrelsesmøde informere Finanstilsynet om repræsentantskabets henholdsvis bestyrelsens beslutning, herunder om størrelsen på et eventuelt besluttet højere loft.

 • 3) at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at virksomheden kan føre en fleksibel bonuspolitik,

 • 4) at virksomhedens udbetaling af mindst 40 pct. af en variabel løndel, ved større beløb mindst 60 pct., sker over en periode på mindst tre år, med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet, dog for repræsentantskab, bestyrelsen og direktionen mindst fire år, med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden, og

 • 5) at virksomhedens udbetaling af en variabel løndel er betinget af at den pågældende ikke har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed, samt betinget af at virksomheden på tidspunktet for udbetaling af den variable løndel ikke kan overholde sine forpligtelser overfor sine medlemmer.

Stk. 2 Den passende balance mellem faste og variable løndele i stk. 1 kan variere afhængigt af modtagerens funktion og virksomhedens forhold i øvrigt.

Stk. 3 Virksomheden skal sikre sig, at personerne nævnt i § 2, stk. 1, som modtager variabel løn, skal tilbagebetale den variable løn helt eller delvist, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og at modtageren er i ond tro.

§11 En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal fastsættes på grundlag af en vurdering af den enkelte ansattes resultater, resultaterne i dennes afdeling og virksomhedens resultater.

Stk. 2 Vurderingen af resultaterne efter stk. 1 skal ses i forhold til konjunktursituationen og foretages inden for en flerårig ramme for at sikre, at vurderingen tager højde for resultaterne set over en længere periode.

Stk. 3 Den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel efter stk. 1, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater samt eventuelle frie reserver og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne.

Stk. 4 Ved vurderingen af den enkelte ansattes resultater efter stk. 1, skal der tages hensyn til både økonomiske og ikke-økonomiske kriterier. Ved ikke-økonomiske kriterier forstås bl.a. overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af virksomhedens retningslinjer og forretningsgange i forhold til medlemmerne.

§12 Aflønning af ansatte i særlige funktioner
Såfremt virksomhedens aflønning af en ansat, der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner, indeholder en variabel løndel, må den variable løndel ikke være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med.

Stk. 2 Såfremt virksomhedens aflønning af en ansat, der fungerer som aktuar, indeholder en variabel løndel, skal den variable løndel afhænge af dennes rolle og må ikke være afhængig af afdelingens resultater.

§13 Pension og særlige godtgørelser
§ 10 finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder følgende betingelser:

 • 1) Aftalen om fratrædelsesgodtgørelse er indgået i forbindelse med besættelse af stillingen.

 • 2) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse er ikke afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen.

 • 3) Den aftalte fratrædelsesgodtgørelse må på tidspunktet for fratrædelse maksimalt udgøre en værdi svarende til de sidste to års samlede vederlag inklusive pension.

Stk. 2 § 10 finder ikke anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelser, der indgås i forbindelse med fratrædelse, for den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der ikke overstiger en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension.

Stk. 3 Fratrædelsesgodtgørelser, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen over en periode og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder alene anvendelse på fratrædelsesgodtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

§14 Reglerne i § 10 finder ikke anvendelse på aftaler om nyansættelsesgodtgørelser, der opfylder følgende betingelser:

 • 1) Aftalen om nyansættelsesgodtgørelse er indgået i forbindelse med besættelse af stillingen.

 • 2) Den aftalte nyansættelsesgodtgørelse er begrænset til det første ansættelsesår.

 • 3) Virksomheden er i stand til at overholde sine forpligtelser overfor medlemmerne på tidspunktet for tildelingen af nyansættelsesgodtgørelsen.

Stk. 2 Stk. 1. finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

§15 Lønpakker knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter i forbindelse med tidligere beskæftigelse skal være tilpasset virksomhedens interesser på længere sigt, herunder kravene til udbetaling af variabel løn i § 10.

§16 Information til virksomhedens ansatte
Personerne nævnt i § 2, stk. 1 og 4, skal til enhver tid have mulighed for at gøre sig bekendte med den senest opdaterede lønpolitik samt øvrige dokumenter, der beskriver fastsættelsen af deres aflønning samt evalueringen af deres præstation.

§17 Aflønningsudvalg
Virksomheden kan nedsætte et aflønningsudvalg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 I koncerner med flere virksomheder, som i medfør af stk. 1 har nedsat et aflønningsudvalg, kan der nedsættes et fælles aflønningsudvalg for disse virksomheder i koncernen eller en del heraf. Aflønningsudvalget skal organisatorisk placeres i modervirksomheden.

Stk. 3 Formanden samt medlemmerne af aflønningsudvalget skal være medlem af bestyrelsen i den virksomhed, som nedsætter aflønningsudvalget, eller af bestyrelser i virksomheder, der i medfør af stk. 2 har et fælles aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget skal sammensættes således, at medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om virksomhedens aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange, er i overensstemmelse med § 23 b, stk. 1, nr. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, § 4 c, stk. 1, nr. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på virksomhedens risikostyring. Udvalget kan varetage andre opgaver vedrørende aflønning. Udvalget skal i det forberedende arbejde varetage virksomhedens langsigtede interesser.

§18 Godkendelse af lønpolitik
Repræsentantskabet for ATP og LDs bestyrelse skal godkende virksomhedens lønpolitik, jf. § 23 b, stk. 1, nr. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og § 4 c, stk. 1, nr. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn samt retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.

Stk. 2 Bestyrelsen skal en gang om året over for repræsentantskabet og beskæftigelsesministeren redegøre for aflønningen af virksomhedens repræsentantskab og bestyrelse. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår.

§19 Oplysnings- og indberetningspligt
Virksomheden skal mindst én gang årligt offentliggøre følgende oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for repræsentantskab, bestyrelsen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 2, stk. 1:

 • 1) Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken, samt antallet af møder, som afholdes af bestyrelsen, der fører tilsyn med aflønningen i løbet af regnskabsåret, herunder oplysninger om sammensætningen af og mandatet for et eventuelt aflønningsudvalg og om den eksterne ekspert, som er blevet konsulteret med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, samt de relevante berørte parters rolle.

 • 2) Sammenhængen mellem løn og resultater.

 • 3) De væsentligste karakteristika ved aflønningssystemets opbygning, herunder oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og risikojusteringer, udskydelsespolitik og optjeningskriterier.

 • 4) Forholdet mellem fast og variabel løn fastsat i henhold til § 10 i denne bekendtgørelse.

 • 5) Hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af rettigheder til variable lønkomponenter.

 • 6) De vigtigste parametre og begrundelser for en eventuel ordning for variable komponenter og andre ikke-pekuniære fordele.

 • 7) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter forretningsområder.

 • 8) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter repræsentantskabet, bestyrelsen, direktionen og de medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, med angivelse af følgende:

  • a) Lønsummen i regnskabsåret, fordelt på fast og variabel løn og antal modtagere.

  • b) Den variable løns størrelse og form fordelt på kontant udbetaling og ikke kontante fordele.

  • c) Størrelsen af den udestående udskudte aflønning fordelt på optjente og ikke- optjente andele.

  • d) Størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, udbetalt og reduceret gennem resultatjusteringer.

  • e) Nye nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret og antallet af modtagere af sådanne udbetalinger.

  • f) Størrelsen af fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, antallet af modtagere af sådanne tildelinger og det højeste beløb, der er tildelt til en enkelt person.

 • 9) Antal personer, der aflønnes med 1 mio. euro eller derover pr. regnskabsår, opdelt i lønintervaller på 500.000 euro ved lønninger på mellem 1 mio. og 5. mio. euro og opdelt i lønintervaller på 1 mio. euro ved lønninger på 5 mio. euro og derover.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, finder alene anvendelse i forhold til ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1, nr. 8, litra e og f, finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

Stk. 4 Virksomheden kan under hensyntagen til dens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter, helt eller delvist undlade at offentliggøre en eller flere af oplysningerne nævnt i stk. 1.

Stk. 5 Virksomheden skal i umiddelbar forlængelse af årsregnskabets afslutning indsende de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og samtidig hermed offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Hvis der sker offentliggørelse af oplysningerne til opfyldelse af regnskabs- eller andre krav, anses oplysningspligten for overholdt herved. Hvis oplysningerne ikke er indeholdt i årsrapporten, skal virksomheden i årsrapporten angive, hvor oplysningerne kan findes.

Stk. 6 Fjernelse af oplysningerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser.

Stk. 7 Virksomheder, der efter stk. 4 kan undlade at offentliggøre en eller flere af de i stk. 1 nævnte oplysninger, kan ligeledes undlade efter stk. 5 at indsende de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og at offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside.

§20 Virksomheden skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten indberette antallet af personer til Finanstilsynet, der i det pågældende regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som repræsentantskabsmedlem eller bestyrelsesmedlem, har optjent en samlet årsløn inklusive pension, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro.

Stk. 2 Indberetningen til Finanstilsynet i medfør af stk. 1 skal omfatte oplysninger om antallet af personer fordelt på ansvars- og forretningsområder og størrelsen af den enkelte unavngivne persons samlede løn inklusive pension.

Henvisningen til § 10, stk. 4 er forkert, da den bestemmelse ikke findes.

§21 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 2, stk. 3, og §§ 5 og 6, § 7, stk. 1 og 2, 1. pkt., § 9, stk. 1 og 2, 2. pkt., og § 10, stk. 1, 3 og 4, §§ 11-18, § 19, stk. 1 og stk. 5, 1. pkt., og § 20, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§22 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014. § 10, stk. 1, nr. 2, og §§ 14-15 finder anvendelse på aftaler om fratrædelsesgodtgørelser, der indgås eller genforhandles efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 121 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

profile photo
Profilside