14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder § 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 968 af 28. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Erhvervsstyrelsen godkender kvalitetskontrollanter til udførelse af kvalitetskontrolbesøg i ikke-PIE revisionsvirksomheder.

•••

Stk. 2 Kvalitetskontrollanter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastsætter antallet af kvalitetskontrollanter og annoncerer efter behov på sin hjemmeside. En godkendt revisor, der ønsker at blive godkendt kvalitetskontrollant, skal ansøge styrelsen herom inden for en af styrelsen fastsat frist.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan som kvalitetskontrollant godkende revisorer, der

  • 1) er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder,

  • 2) ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet er meddelt en advarsel, strafbortfald, ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant,

  • 3) ikke er optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant,

  • 4) ikke har en verserende sag ved Revisornævnet, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant,

  • 5) ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i forbindelse med den senest afsluttede kvalitetskontrol af styrelsen er blevet pålagt en opfølgende kvalitetskontrol, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant,

  • 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år og

  • 7) kan påtage sig årligt at udføre kvalitetskontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Erhvervsstyrelsen,

  • 8) har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf.

•••

Stk. 5 Styrelsen kan endvidere som kvalitetskontrollant godkende registrerede revisorer, der er tilknyttet en landøkonomisk forenings rådgivningskontor, jf. revisorlovens § 17, stk. 1, og som opfylder betingelserne i stk. 4, nr. 2-8. En kvalitetskontrollant godkendt efter 1. pkt., kan udpeges til at udføre kvalitetskontrolbesøg af landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer.

•••

Stk. 6 Styrelsen kan betinge en godkendelse af, at kvalitetskontrollanten forpligter sig til at anvende et af styrelsen anvist elektronisk system til brug for udførelsen af kvalitetskontrolbesøg.

•••

Stk. 7 Godkendelsen som kvalitetskontrollant er gældende for en periode på op til fem år. En godkendelse kan efter ansøgning forlænges for yderligere perioder af fem år. Kvalitetskontrollanten kan fuldføre en påbegyndt kvalitetskontrol efter udløbet af godkendelsesperioden.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 51, stk. 1 § 10, stk. 1 § 8, stk. 1

profile photo
Profilside