14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land  - ophæves den 1. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land

I medfør af § 8 A, stk. 3 og § 12, stk. 4, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret ved lov nr. 1553 af 13. december 2016, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Godkendelse forudsætter tillige, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:

 • 1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.

 • 2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.

 • 3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.

 • 4) Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses om, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske donator er modtaget en eller flere donationer, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.

 • 5) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

§2 For foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, kræves yderligere følgende betingelser opfyldt:

 • 1) Foreningens bestyrelse er ikke i overvejende grad selvsupplerende.

 • 2) Antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger 300, og kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

 • 3) Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedforening. Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

§3 For fonde, andre institutioner, stiftelser mv. kræves - udover at betingelserne i § 1 er opfyldt - at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

§4 Godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3, forudsætter, at de almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. anvender sine midler til:

 • 1) humanitære formål, dvs. afhjælpning af menneskelig nød,

 • 2) forskning, dvs. videnskabelig undersøgelse og granskning, eller

 • 3) beskyttelse af naturmiljøet, dvs. bekæmpelse af vand-, luft- og jord forurening, herunder beskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Stk. 2 Foreninger mv. skal desuden opfylde betingelserne i §§ 1-3.

§5 Er betingelserne i §§ 1-4 opfyldt, kan godkendelse efter ligningslovens §§ 8 A og 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. ske, hvis følgende krav er opfyldt og fremgår af vedtægter, fundats eller lignende:

 • 1) Foreningens mv. formål er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

 • 2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 • 3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

§6 Religiøse samfund, trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, som er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer, kan uden yderligere betingelser godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, når kravet til gudsdyrkelse i stk. 2, betingelserne i § 1, 1. pkt., og § 1, nr. 4, samt kravene til vedtægterne i § 5 er opfyldt.

Stk. 2 Ved et trossamfund forstås en sammenslutning eller forsamling (religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en åndelig bevægelse kan karakteriseres som et trossamfund, kan spørgsmålet forelægges for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til udtalelse. Antallet af myndige medlemmer af et religiøst samfund m.v., jf. stk. 1, skal mindst udgøre 50. Fonde kan ikke godkendes som religiøse samfund mv., da fonde ingen medlemmer har.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 2 gælder dog ikke for trossamfund, som er registrerede som anerkendte efter lov om trossamfund uden for folkekirken eller efter tilsvarende regler i et andet EU/EØS-land og for menigheder, forsamlinger og kredse m.v., som er anerkendt som en del af denne anerkendelse af et trossamfund.

§7 Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3, sendes til SKAT (Skattecenter Bornholm), eventuelt på mail via www.http:///skat.dk/kontakt. Ansøgningsskema kan hentes på www.skat.dk. – blanket 03.068 eller rekvireres hos et skattecenter. Følgende skal altid vedlægges:

 • 1) Underskrevne og daterede vedtægter.

 • 2) Seneste regnskab. Er foreningen nystartet indsendes i stedet dokumentation for formue eller årlig bruttoindtægt.

 • 3) Dokumentation for at betingelserne i § 1, nr. 2-4, vil kunne opfyldes.

 • 4) Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. hjemmehørende i EU/EØS-lande skal vedlægge dokumentation for, at de er godkendte i deres hjemland som almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. eller som religiøse samfund mv., f.eks. ved en erklæring om fritagelse for indkomstskat. Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. skal opfylde de samme objektive regler som danske foreninger mv. og religiøse samfund mv.

Stk. 2 Godkendelsen har virkning for det kalenderår, der søges godkendelse for, hvis ansøgningen er modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober. Det er en forudsætning for godkendelse, at foreningen mv. er stiftet, at de generelle lovkrav om vedtægtsindhold er opfyldt, og at betingelserne mv. i §§ 1-4 er opfyldt på ansøgningstidspunktet. Godkendelsen kan for nystiftede foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet.

Stk. 3 Godkendelsen har virkning indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år. SKAT offentliggør en liste over godkendte organisationer.

§8 Skattecenter Bornholm tilser, om godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Til brug herfor skal foreningen mv. på begæring indsende sine regnskaber, specifikationer mv. til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Godkendte foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, skal hvert år, senest den 31. marts, sende oplysning til SKAT (Skattecenter Bornholm) om hjemstedskommune, formue, årlig bruttoindtægt, antallet af kontingentbetalende medlemmer, antallet af gavegivere efter § 1 nr. 2 og 3, oplysninger om udenlandsk donation efter § 1, nr. 4, det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, de samlede løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3, og det samlede beløb, der er uddelt efter formålsparagraffen for det forudgående kalenderår. Gaveskemaet kan hentes på www.skat.dk - blanketter. Religiøse samfund skal sende oplysning om det samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, de samlede løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3, og det samlede beløb, der er uddelt efter formålsparagraffen samt antallet af myndige medlemmer.

Stk. 3 Godkendte foreninger mv. og religiøse samfund skal endvidere foretage årlig indberetning efter skattekontrollovens § 8 Æ af gavebeløb og løbende ydelser.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen kan konkret indkræve mere specificerede oplysninger til regnskabet, f.eks. hvis foreningen mv. anvender sine midler til aktiviteter uden for EU/EØS-lande. Told- og skatteforvaltningen kan således forlange, at en ansøgende forening mv. eller en allerede godkendt forening mv. til dokumentation af det almenvelgørende eller almennyttige formål fremkommer med oplysninger om projektet uden for EU/EØS-lande, herunder formålet med projektet, den ansvarlige for projektet, budgetrammer, navne på modtagerne af midlerne mv.

Stk. 5 Er betingelserne ikke længere opfyldt, tilbagekaldes godkendelsen. Tilbagekaldelse vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende kvartal.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Godkendelser, der er udstedt i henhold til ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, inden ikrafttræden af denne bekendtgørelse, tilbagekaldes med virkning fra og med den 1. januar 2015, hvis de godkendte foreninger m.v. ikke inden den 1. oktober 2014 indsender dokumentation til told- og skatteforvaltningen for, at de betingelser i § 1, nr. 2 og 3, § 2, nr. 2 og § 6, stk. 2, der gælder for de enkelte godkendte foreninger m.v. er opfyldt.

profile photo
Profilside