14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit  - ophæves den 1. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 332 af 07. april 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

I medfør af § 43, stk. 2 og stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, § 7, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 5. juli 2016, og § 8 a, stk. 2, og § 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 30. august 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Former for adfærd som under alle omstændigheder anses for urimelige i private forbrugerforhold
 • Bilag 2Dokumentation for rådgivning/rådgivningstjeneste i forbindelse med en boligkreditaftale
 • Bilag 3Standardforudsætninger

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, som yder eller formidler boligkreditaftaler:

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder for boligkreditaftaler indgået mellem de virksomheder, der er nævnt i stk. 1, og en forbruger eller en juridisk person, der kan sidestilles med en forbruger.

Stk. 3 I denne bekendtgørelse anses en andelsboligforening for at være en forbruger.

Stk. 4 §§ 15, 16 og 21 finder ikke anvendelse ved boligkreditaftaler med en hovedstol på 100.000 kr. eller mindre. Hvis der optages flere lån med sikkerhed i samme faste ejendom samtidig, finder §§ 16 og 21 dog anvendelse, hvis lånenes hovedstol tilsammen udgør over 100.000 kr.

§2 Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, som indgår aftale med andre virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse om afsætning og rådgivning i forbindelse med virksomhedens produkter, skal sikre sig, at der er en klar arbejdsdeling mellem virksomheden og medkontrahenten, og at medkontrahenten overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§3 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Boligkreditaftale: En aftale i henhold til hvilken en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit, sikret ved enten pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller kreditaftaler, som ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksisterende eller projekterede bygninger.

 • 2) Rådgivning: Personlige anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en transaktion, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af forbrugerens valgmuligheder.

 • 3) Rådgivningstjenester: Personlige anbefalinger til en forbruger, som vedrører en eller flere transaktioner i forbindelse med boligkreditaftaler, og som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af en boligkreditformidler, jf. nr. 4.

 • 4) Boligkreditformidler: En virksomhed, der som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til forbrugere, indgår sådanne aftaler med en forbruger på vegne af en kreditgiver eller bistår en forbruger med, rådgivningstjenester, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale.

 • 5) Boligkreditgiver: En virksomhed, der som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed, yder boligkreditaftaler.

 • 6) Tilknyttet boligkreditformidler: En boligkreditformidler, der handler på vegne af og på fuldt og ubetinget ansvar af en eller flere boligkreditgivere, som ikke repræsenterer et flertal af markedet.

 • 7) Pakkesalg: Et tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor boligkreditaftalen også stilles individuelt til rådighed for forbrugeren, men ikke nødvendigvis på samme vilkår, som når den indgår i en pakke med accessoriske tjenesteydelser.

 • 8) Kombinationssalg: Et tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor en boligkreditaftale ikke stilles individuelt til rådighed for forbrugeren.

 • 9) Opfordring til køb: En kommerciel kommunikation, hvori boligkreditaftalens karakteristika og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.

 • 10) Boligkreditaftale i udenlandsk valuta:

  • a) En boligkreditaftale, hvor kreditten er udstedt i og skal tilbagebetales i en anden valuta end den, som forbrugeren primært modtager sine indtægter i eller har aktiver i, og hvoraf boligkreditaftalen skal tilbagebetales.

  • b) En boligkreditaftale udstedt i en anden valuta end den valuta, som er gældende i det land i Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som forbrugeren er bosiddende i, på tidspunktet for indgåelsen af boligkreditaftale.

 • 11) Varigt medium: En indretning, som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til forbrugeren på en måde, der muliggør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

 • 12) Realkreditlignende lån: Et lån, der på tidspunktet for låneoptagelsen har en aftalt løbetid på mere end 10 år og en hovedstol på mindst 100.000 kr. Endvidere skal lånet have pant i en ejerbolig, et fritidshus eller en landbrugsejendom, der kan belånes efter reglerne for ejerboliger og fritidshuse, beliggende i Danmark, og lånet skal på tidspunktet for låneoptagelsen ligge indenfor de lånegrænser, der følger af §§ 5 og 7 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer. For lån ydet af et pengeinstitut skal lånet kunne ligge til sikkerhed for særligt dækkede obligationer eller obligationer, som kan betegnes som særligt dækkede obligationer, mens der for lån ydet af et ejendomskreditselskab er krav om, at pantet ikke må være ydet i form af et ejerpantebrev eller skadesløsbrev.

Kapitel 3

Generelle bestemmelser om god skik ved ydelse af boligkreditaftaler

§4 Virksomheden skal handle redeligt, gennemsigtigt og loyalt.

§5 Virksomheden må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet.

Stk. 2 Markedsføring af boligkreditaftaler skal være rimelig og entydig. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ikke tilladt. Markedsføring, der i sin ordlyd skaber en forkert forventning om en boligkreditaftales tilgængelighed eller omkostninger, er ikke tilladt.

Stk. 3 Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Stk. 4 De former for adfærd, der er opregnet i bilag 1, anses under alle omstændigheder for at være urimelige i forbrugerforhold, og er ikke tilladt.

§6 Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugere skal en virksomhed give følgende oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen:

 • 1) Produktets væsentligste karakteristika.

 • 2) Virksomhedens navn og adresse.

 • 3) Forhold vedrørende betaling og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen.

 • 4) Virksomhedens fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling, i det omfang den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen.

 • 5) Fortrydelsesret hvis forbrugeren har en sådan ret.

 • 6) Prisen inklusive afgifter.

Stk. 2 Medfører arten af boligkreditaftalen, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, angives den måde, hvorpå prisen beregnes.

§7 Virksomheden skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med forbrugere i papirformat eller på andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige rettigheder og pligter samt af de finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen. Er der i forbindelse med aftalens indgåelse ydet rådgivning eller rådgivningstjenester, skal væsentlige forudsætninger i forbindelse hermed nedfældes i aftalen eller fremgå af bilag til aftalen i enten papirformat eller ved hjælp af et andet varigt medium.

Stk. 2 Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder en virksomheds almindelige forretningsbetingelser.

Stk. 3 Vilkår i boligkreditaftalen om ændringer af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal være klart fremhævet i aftalen, og skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give virksomheden en vilkårlig adgang til at foretage ændringer.

Stk. 4 Ændringer af renter i boligkreditaftaler til ugunst for forbrugeren må ikke finde sted uden et forudgående varsel, der ikke må være kortere end en måned. Varslet skal indeholde en begrundelse for ændringen. Ændringer af gebyrer, bidrag eller andet vederlag for boligkreditaftaler kan ikke finde sted uden et varsel på tre måneder eller mere og skal indeholde en begrundelse for ændringen. 1. og 3. pkt. gælder dog ikke ændringer, der er begrundet i udefrakommende forhold, som virksomheden ikke har indflydelse på. Ved ændringer i bidrag og væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved opkrævning af et nyt vederlag, skal varslet ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Hvis forbrugeren har ret til at opsige en aftale, skal dette fremgå af varslet samt under hvilke betingelser, forbrugeren kan opsige aftalen.

Stk. 5 Opsiger en virksomhed en boligkreditaftale, skal opsigelsen være sagligt begrundet og ske i papirformat eller ved hjælp af et andet varigt medium.

Stk. 6 Stk. 4 finder ikke anvendelse på realkreditlån og realkreditlignende lån. For sådanne lån finder reglerne om varsling i lov om finansiel virksomhed anvendelse.

Kapitel 4

Generelt om rådgivningsaftaler og oplysningsforpligtelser for boligkreditformidlere

§8 En boligkreditformidler skal inden udøvelse af aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse give forbrugeren følgende oplysninger på papir eller på andet varigt medium:

 • 1) Virksomhedens navn og fysisk adresse.

 • 2) Under hvilken tilsynsmyndighed og i hvilket register virksomheden er registreret.

 • 3) Hvorvidt virksomheden udelukkende er tilknyttet til eller samarbejder med en eller flere boligkreditgivere. Boligkreditformidleren skal oplyse navn på den eller de boligkreditgivere på hvis vegne boligkreditformidleren handler.

 • 4) Hvorvidt der ydes rådgivningstjenester.

 • 5) Oplysning om eventuelt gebyr for boligkreditformidlerens tjenesteydelser eller hvis dette ikke er muligt oplysning om gebyrberegningsmetoden.

 • 6) Oplysning om størrelsen af eventuelle provisioner eller andre ydelser som en boligkreditformidler eller dennes medarbejder modtager i forbindelse med udøvelse af tjenesten.

 • 7) Oplysning om klageinstans og procedure i forbindelse hermed.

Stk. 2 På en forbrugers anmodning skal en ikke-tilknyttet boligkreditformidler, der modtager provision fra en eller flere boligkreditgivere, oplyse om provisionens størrelse. Forbrugeren skal informeres om sin ret til at anmode om sådanne oplysninger.

Stk. 3 Hvis en boligkreditformidler opkræver et gebyr fra forbrugeren og herudover modtager provision fra en boligkreditgiver eller tredjemand, skal boligkreditformidleren oplyse forbrugeren om, i hvilket omfang provisionen enten helt eller delvis modregnes i gebyret.

Stk. 4 Oplysninger om det gebyr, som forbrugeren eventuelt skal betale til boligkreditformidleren for dennes ydelser, meddeles af boligkreditformidler til boligkreditgiver med henblik på beregning af de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Kapitel 5

Generelle oplysninger som boligkreditgiver skal give i forbindelse med boligkreditaftaler

§9 Boligkreditgivere eller tilknyttede boligkreditformidlere skal til enhver tid stille klare og forståelige generelle oplysninger om boligkreditaftalerne til rådighed på papir, på andet varigt medium eller i elektronisk form.

Stk. 2 Sådanne generelle oplysninger skal som minimum omfatte

 • 1) navn og fysisk adresse på oplysningernes afsender,

 • 2) formål, hvortil en boligkreditaftale kan anvendes,

 • 3) form for sikkerhedsstillelse, herunder, hvor det er relevant, om muligheden for at sikkerheden kan være beliggende i en anden medlemsstat,

 • 4) boligkreditaftalers løbetid,

 • 5) hvilke rentesatser, der tilbydes, og hvorvidt renten er fast eller variabel eller begge dele, med en kort beskrivelse af karakteristika ved fast og variabel rente, herunder de dermed forbundne konsekvenser for forbrugeren,

 • 6) navnene på benchmarkene og deres administratorer og de potentielle virkninger for forbrugeren, hvis der foreligger tilgængelige aftaler, der benytter et benchmark som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater.

 • 7) angivelse af en udenlandsk valuta eller de udenlandske valutaer, hvis der kan indgås en boligkreditaftale i udenlandsk valuta, herunder en forklaring på konsekvenserne for forbrugeren, hvis en boligkreditaftale er givet i udenlandsk valuta,

 • 8) et repræsentativt eksempel på det samlede kreditbeløb, de samlede omkostninger for forbrugeren i forbindelse med en boligkreditaftale, det samlede beløb, der skal betales af forbrugeren, og de årlige omkostninger i procent (ÅOP),

 • 9) en række forskellige muligheder for tilbagebetaling af en boligkreditaftale til kreditgiver, herunder de periodiske afdrags antal, hyppighed og størrelse,

 • 10) eventuelle yderligere omkostninger for forbrugeren i forbindelse med kreditten, som skal betales i forbindelse med en boligkreditaftale,

 • 11) hvor det er relevant, en klar og tydelig angivelse af, at overholdelse af en boligkreditaftales vilkår og betingelser ikke garanterer tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb i henhold til boligkreditaftalen,

 • 12) de vilkår, der direkte vedrører førtidig indfrielse af en boligkreditaftale,

 • 13) om det er nødvendigt med en vurdering af ejendommen og i givet fald, hvem der har ansvaret for at sikre, at vurderingen foretages, herunder om det medfører eventuelle omkostninger for forbrugeren,

 • 14) de accessoriske tjenesteydelser, som forbrugeren eventuelt skal erhverve for at opnå en boligkreditaftale eller for at få en boligkreditaftale på de oplyste vilkår og betingelser, og i givet fald en præcisering af, om de accessoriske tjenesteydelser kan købes hos en anden udbyder, end boligkreditgiveren og

 • 15) en generel advarsel om de eventuelle konsekvenser af manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med en boligkreditaftale.

Kapitel 6

Standardoplysninger der skal indgå i markedsføring af boligkreditaftaler

§10 Enhver markedsføring af boligkreditaftaler foretaget af en boligkreditgiver, hvor markedsføringen angiver en rentestats eller talstørrelse vedrørende omkostninger i forbindelse med boligkreditaftalen, skal indeholde de standardoplysninger, der fremgår af stk. 2.

Stk. 2 Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart og tydeligt og på en fremtrædende måde angive følgende oplysninger:

 • 1) Boligkreditgivers, eller hvor det er relevant, boligkreditformidlers identitet.

 • 2) Det pant eller anden sikkerhed, som ligger til grund for boligkreditaftalen.

 • 3) Debitorrenten, og hvorvidt den er fast eller variabel eller begge dele, tillige med oplysninger om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen.

 • 4) Det samlede kreditbeløb.

 • 5) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som skal have samme placering som enhver anden renteangivelse for boligkreditaftalen.

 • 6) Hvor det er relevant boligkreditaftalens løbetid.

 • 7) Hvor det er relevant ydelsernes størrelse.

 • 8) Hvor det er relevant det samlede beløb, og antallet af afdrag som skal betales.

 • 9) Hvor det er relevant en advarsel om, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

Stk. 3 Oplysningerne i stk. 2, nr. 3-9, skal angives ved hjælp af et repræsentativt eksempel med anvendelse af standardforudsætningerne, jf. bilag 3. Hvis en boligkreditgiver kun udbyder boligkreditaftaler under andre standardforudsætninger end de i bilag 3 nævnte, skal den enkelte boligkreditgiver, og hvor det er relevant den enkelte boligkreditformidler, anvende de for virksomheden almindeligt anvendte forudsætninger ved angivelsen af det repræsentative eksempel.

Stk. 4 Forudsætter indgåelse af en boligkreditaftalen tillige indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse, og kan omkostningerne til den accessorisk aftale ikke beregnes før boligkreditaftalens indgåelse, skal forpligtelsen til at indgå en sådan accessorisk aftale være angivet klart og præcist og på en fremtrædende plads, sammen med de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Kapitel 6 a

Særlige oplysningsforpligtelser for realkreditlån og realkreditlignende lån

§10a Lånetilbud for realkreditlån og realkreditlignende lån skal angive de kategorier af omkostninger, som boligkreditgiveren dækker ved opkrævning af bidrag, rentetillæg og øvrige gebyrer for boligkreditgiverens samlede portefølje af realkreditlån eller realkreditlignende lån. Lånetilbuddet skal også angive, hvor stor en andel hver kategori af omkostninger udgør af de samlede omkostninger for boligkreditgiverens samlede portefølje af realkreditlån eller realkreditlignende lån.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på baggrund af forholdene på tidspunktet for afgivelse af lånetilbuddet.

§10b En boligkreditgiver skal i hver terminsopkrævning for et realkreditlån med rentetilpasning/refinansiering og et realkreditlignende lån oplyse låntageren om, hvor meget kursskæringen udgør af den rentebetaling, som opkræves. Oplysningen skal angives i kroner.

Kapitel 7

Rådgivning og rådgivningstjenester i forbindelse med boligkreditaftaler

§11 En finansiel virksomhed og et ejendomskreditselskab skal yde forbrugeren rådgivning, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har frabedt sig dette. Rådgivningstjenester skal ydes, hvis det er aftalt.

Stk. 2 Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal tilgodese forbrugerens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Virksomheden skal orientere om de risici, der er relevante for forbrugeren.

Stk. 3 Virksomheden skal handle i forbrugerens bedste interesse ved i forbindelse med ydelsen af rådgivningen og rådgivningstjenesten. Virksomheden skal være bekendt med forbrugerens behov og forhold, jf. § 12, og anbefale egnede kreditaftaler i overensstemmelse med stk. 7 og forsyne forbrugeren med en kopi af den fremsatte anbefaling på papir eller på andet varigt medium.

Stk. 4 Forud for indgåelsen af aftalen og inden ydelsen af rådgivningstjenesten skal følgende oplysninger gives til forbrugeren på papir eller på andet varigt medium:

 • 1) Oplysning om, at anbefalingen til forbrugeren udelukkende fremsættes på grundlag af en vurdering af virksomhedens eget produktudvalg eller på grundlag af en lang række produkter på markedet.

 • 2) Oplysning om det gebyr, forbrugeren eventuelt skal betale for rådgivningstjenesterne eller, hvis beløbet ikke kan fastlægges på meddelelsestidspunktet, den anvendte metode til beregningen heraf.

Stk. 5 En virksomhed, der yder rådgivningstjenester, og som ikke betegner sig som uafhængig, skal oplyse forbrugeren om, at rådgivningstjenesten ikke er uafhængig, og at den kun omfatter de produkter, som virksomheden udbyder.

Stk. 6 Virksomheden, som ikke betegner sig som uafhængig, skal på grundlag af sit generelle markedskendskab informere forbrugeren om relevante produkter på markedet. Informationen skal dog ikke indeholde oplysninger om konkurrerende produkter eller konkrete priser.

Stk. 7 Virksomheden skal ved ydelsen af rådgivning og rådgivningstjenester tage et tilstrækkeligt stort antal boligkreditaftaler i virksomhedens produktudvalg i betragtning ved anbefalingen af den eller de bedst egnede boligkreditaftaler for forbrugeren. En boligkreditformidler, der betegner sig som uafhængig, skal ved ydelsen af rådgivningstjenesten tage et tilstrækkeligt stort antal af de boligkreditaftaler, der findes på markedet i betragtning ved anbefalingen til forbrugeren af den eller de bedst egnede boligkreditaftaler for forbrugeren.

§12 Virksomheden skal forud for ydelse af rådgivning og rådgivningstjenester indhente de nødvendige oplysninger om forbrugerens personlige og finansielle situation samt forbrugerens præferencer og målsætninger for at kunne anbefale egnede boligkreditaftaler. Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal være baseret på aktuelle oplysninger om forbrugerens situation og tage højde for de risici, der er forbundet med forbrugerens situation i den foreslåede boligkreditaftales løbetid.

Stk. 2 Omfanget og karakteren af de oplysninger, der indhentes fra forbrugeren og eksterne kilder, kan afpasses efter den viden, som forbrugeren besidder og de oplysninger, som virksomheden allerede har modtaget og størrelsen af boligkreditaftalen. Karakteren af rådgivningen og rådgivningstjenesten afpasses i henhold til de oplysninger, som indhentes efter 1. pkt.

Stk. 3 Virksomheden kan lægge forbrugerens oplysninger til grund, medmindre de er åbenbart urigtige.

§13 Har virksomheden eller dennes medarbejdere i rådgivningssituationen en særlig interesse i rådgivningens henholdsvis rådgivningstjenestens resultat udover den almindelige indtjening, skal virksomheden inden rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten påbegyndes informere forbru-geren om arten og omfanget af den særlige interesse.

Stk. 2 Forbrugeren skal gøres opmærksom på, om den ekspederende medarbejder modtager provision eller andet vederlag, og om der er en direkte sammenhæng mellem konkrete salg af ydelser eller produkter og vedkommendes aflønning.

§14 Virksomheden skal som led i sin rådgivning henholdsvis ydelsen af rådgivningstjenesten inddrage og oplyse om konsekvenser af de skatteregler, som er relevante for forbrugeren i forhold til boligkreditaftaler og andre ydelser, som rådgivningen eller rådgivningstjenesterne omfatter. Hvis en virksomhed er eller bliver opmærksom på andre skatteretlige spørgsmål, skal virksomheden henvise forbrugeren til anden rådgivning herom, såfremt den ikke rådgiver om disse spørgsmål.

Stk. 2 Hvis virksomheden rådgiver eller yder rådgivningstjenester om forhold, som kan være af væsentlig økonomisk betydning for forbrugerens muligheder for at modtage offentlige tilskud eller andre økonomiske fordele, og virksomheden er eller burde være opmærksom herpå, skal dette medtages i rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten, eller forbrugeren skal henvises til anden rådgivningstjeneste.

§15 Før virksomheden indgår en boligkreditaftale, skal virksomheden informere forbrugeren om relevante produkttyper på markedet og om fordele og ulemper ved disse, jf. § 11, stk. 6.

Stk. 2 For boligkreditaftaler, der udbydes af virksomheden eller formidles for andre, og som kan dække forbrugerens behov, skal der ved ydelse af rådgivning eller rådgivningstjeneste efter § 11, stk. 2, oplyses følgende:

 • 1) De væsentligste egenskaber ved de boligkreditaftaler, som virksomheden udbyder eller formidler, herunder fordele og ulemper vurderet i forhold til kunden.

 • 2) De årlige omkostninger i procent (ÅOP) på rådgivningstidspunktet ved de relevante boligkreditaftaler.

 • 3) Opsigelses- og indfrielsesvilkår, herunder om indfrielse kan ske ved kontant betaling eller ved køb og indlevering af obligationer.

 • 4) Mulighederne for og omkostninger ved låneomlægning eller førtidig indfrielse.

 • 5) Virksomhedens normale prismæssige vilkår for dets kunder for de relevante boligkreditaftaler.

Stk. 3 Hvis der for en type boligkreditaftale er generelle forskelle i fastsættelsen af renter, bidrag eller andet vederlag til virksomheden, skal virksomheden oplyse en forbruger herom, inden der indgås aftale om levering af ydelsen. På forespørgsel fra forbrugeren skal der oplyses om hvilke forhold hos forbrugeren, der kan være bestemmende for dennes indplacering inden for den givne prisdifferentiering.

Stk. 4 For realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal der ved rådgivningen og ydelsen af rådgivningstjenester oplyses om den eventuelle sammenhæng mellem lånet og obligationsudstedelsen samt om muligheden for at aftale kurssikring.

§16 Senest ved indgåelse af en boligkreditaftale, bekræfter forbrugeren på papir eller på andet varigt medium at have modtaget de oplysninger, som er indgået i rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten, jf. § 15, stk. 2, ved at anvende standardskemaet i bilag 2. En kopi heraf udleveres til forbrugeren.

Stk. 2 Hvis boligkreditaftalen indgås under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne på den i stk. 1 nævnte måde inden aftalens indgåelse, skal forpligtelsen opfyldes straks efter boligkreditaftalens indgåelse.

§17 Virksomheden skal afgive eller bekræfte et indfrielsestilbud for realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer i papirform eller på andet varigt medium. Indfrielsestilbuddet skal indeholde en beregning over indfrielsesbeløbets størrelse inklusiv samtlige omkostninger, oplysninger om indfrielsesvilkår og -metode, herunder beregningsmetoder for differencerente, samt eventuelle opsigelsesfrister.

§18 Virksomheden skal, når den afgiver tilbud om låneomlægning for realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, så vidt muligt oplyse om samtlige omkostninger. Tager tilbuddet ikke højde for samtlige omkostninger, skal virksomheden gøre forbrugeren udtrykkeligt opmærksom herpå.

Kapitel 8

Kreditvurdering i forbindelse med indgåelsen af boligkreditaftaler

§19 En boligkreditgiver skal inden indgåelsen af en boligkreditaftale foretage en grundig vurdering af forbrugerens kreditværdighed og inddrage alle relevante faktorer for, at forbrugeren opfylder sine forpligtelser i henhold til boligkreditaftalen. Boligkreditgiveren må alene yde boligkreditaftalen, hvis resultatet af denne vurdering viser, at forbrugeren sandsynligvis kan opfylde sine forpligtelser i henhold til boligkreditaftalen. Ved en efterfølgende betydelig udvidelse af boligkreditaftalen, som ikke var forudsat i forbindelse med ydelsen af boligkreditten, skal boligkreditgiver foretage en ny kreditvurdering på baggrund af kundens ajourførte oplysninger. Kreditgiver skal forud for aftalens indgåelse klart og entydigt præcisere, hvilken nødvendig dokumentation kunden skal stille til rådighed for kreditgivers kreditvurdering og en tidsramme for, hvornår oplysningerne skal foreligge.

Stk. 2 Vurderingen af kreditværdighed foretages på grundlag af oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter og andre finansielle og økonomiske forhold, der er nødvendige, tilstrækkelige og forholdsmæssigt afpassede. Oplysninger skal indhentes fra relevante kilder, herunder fra forbrugeren. Kreditvurderingen må ikke basere sig alene på værdien af en fast ejendom.

Stk. 3 Boligkreditgiveren foretager passende kontrol af de i stk. 2 indhentede oplysninger og må ikke efterfølgende ophæve eller ændre boligkreditaftalen til ugunst for forbrugeren, hvis vurderingen ikke er udført korrekt. En boligkreditaftale kan ikke opsiges, fordi forbrugeren har fremlagt ufuldstændige oplysninger i forbindelse med kreditvurderingen, medmindre det kan påvises, at forbrugeren bevidst har tilbageholdt eller forfalsket oplysninger, som ligger til grund for boligkreditaftalen.

Stk. 4 Hvis en boligkreditgiver ikke kan imødekomme en anmodning om boligkredit, skal denne straks underrette forbrugeren om afslaget og oplyse, om afgørelsen er truffet på grundlag af en automatisk behandling af oplysninger, herunder om afgørelsen er baseret på søgninger i databaser, og i givet fald hvilke databaser der er tale om.

§20 Boligkreditgiveren skal ved ydelse af boligkreditaftaler anvende pålidelige standarder fastsat af virksomheden selv eller tredjemand ved fastlæggelsen af værdien af den faste ejendom, som ligger til grund for boligkreditaftalen.

Stk. 2 Den standard, som lægger til grund for udmålingen af værdien, jf. stk. 1, skal anvendes konsistent af virksomheden.

§21 Boligkreditgiveren må som udgangspunkt kun tilbyde boligkreditaftaler med pant i fast ejendom med variabel rente til forbrugere, der har en økonomi, som efter boligkreditgiverens vurdering medfører, at kunden kan godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på lån med afdragsfrihed.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse på boligkreditaftaler for den del af lånet, der ligger inden for de lånegrænser, der følger af § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 3 Inden en virksomhed indgår en boligkreditaftale med en forbruger i forbindelse med erhvervelse af en ejer- eller fritidsbolig, en andelsboligforenings anskaffelse af foreningens ejendom, eller brugsretten til en andelsbolig, skal virksomheden sikre, at kunden som udgangspunkt erlægger en passende udbetaling af købesummen.

Stk. 4 En boligkreditgiver må som udgangspunkt ikke indgå risikable aftaler om realkreditlån eller realkreditlignende lån med høj belåningsgrad med forbrugere, der er fysiske personer, hvis forbrugeren herved får en høj gældsfa

Kapitel 9

Boligkreditaftaler i udenlandsk valuta og boligkreditaftaler med variabel rente

§22 Boligkreditaftaler i udenlandsk valuta
Tilbyder og yder en boligkreditgiver en boligkreditaftale i udenlandsk valuta, skal denne tilbyde forbrugeren på nærmere angivne vilkår at konvertere lånet til en anden valuta eller etablere en anden ordning, som kan begrænse forbrugerens valutarisiko ved en boligkreditaftale i udenlandsk valuta.

Stk. 2 Tilbydes forbrugeren en konverteringsret, jf. stk. 1, og er intet angivet om kursen på den udenlandske boligkreditaftale i forbindelse med konverteringen, anvendes den af Nationalbanken offentliggjorte kurs (dagsobservationer) for den pågældende valuta på konverteringsdagen.

Stk. 3 Indebærer efterfølgende kursændringer på den valuta, som en udenlandsk boligkreditaftale er indgået i, at enten restgæld eller de løbende ydelser varierer med mere end 20 pct. i forhold til det, der var gældende på indgåelsestidspunktet, påhviler det boligkreditgiveren at advare forbrugeren herom og samtidig oplyse forbrugeren om retten til at konvertere eller hvilken anden ordning, der måtte være til rådighed i henhold til boligkreditaftalen, jf. stk. 1.

§23 Boligkreditaftaler med variabel rente
En boligkreditaftale med variabel rente baseret på et indeks eller en referencerente kan kun indgås, såfremt det indeks eller den referencerente, som ligger til grund for beregning af debetrenten, er tydelig, tilgængelig, objektiv og verificerbar for forbrugeren, boligkreditgiveren og Finanstilsynet. Boligkreditgiver eller anden ansvarlig for udarbejdelsen af et indeks, som ligger til grund for beregningen af debetrenten, skal således opbevare dokumentation for de indeks, som er brugt til beregningen af debetrenten på en variabelt forrentet boligkreditaftale.

Kapitel 10

Særlige regler for kombinations- og pakkesalg

§24 Boligkreditgiver kan udbyde produkter gennem pakkesalg.

Stk. 2 Boligkreditgiveren må ikke udbyde produkter gennem kombinationssalg, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 Uanset stk. 2 kan virksomheden anmode en forbruger eller dennes nærtstående om at

 • 1) oprette eller opretholde en betalings- eller opsparingskonto, hvis det eneste formål med en sådan konto er at akkumulere kapital til at tilbagebetale boligkreditaftalen eller afdrage på boligkreditaftalen, samle ressourcer for at opnå boligkreditaftalen eller give virksomheden yderligere sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse eller

 • 2) købe eller beholde et investeringsprodukt eller privat pensionsprodukt, hvis et sådant produkt, som primært giver investor pensionsindtægter, også tjener til at give virksomheden yderligere sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse eller at akkumulere kapital til at tilbagebetale boligkreditaftalerne, afdrage på lånet eller samle ressourcer for at opnå lånet.

Stk. 4 Finanstilsynet kan tillade kombinationssalg, når virksomheden kan godtgøre over for Finanstilsynet, at de bundne produkter eller produktkategorier, der tilbydes på indbyrdes tilsvarende vilkår og betingelser, og som ikke stilles individuelt til rådighed, indebærer en klar fordel for for-brugerne under hensyntagen til tilgængeligheden af og priserne på de relevante produkter, der tilbydes på markedet. Dette gælder dog kun produkter, der er bragt i omsætning efter den 20. marts 2014.

Stk. 5 Virksomheden kan i forbindelse med indgåelse af en boligkreditaftale stille krav om, at forbrugeren tegner en relevant forsikring. Virksomheden kan ikke stille krav om, at forsikringsaftalen indgås med en bestemt udbyder, såfremt forsikringsaftalen indeholder de samme forsikringsdækninger, som den forsikringsaftale virksomheden har foreslået.

Kapitel 11

Særlige regler om tvangsauktion

§25 En boligkreditgiver skal udvise rimelig tilbageholdenhed med at indlede en tvangsauktion.

§26 Senest 1 år efter afholdelsen af en tvangsauktion over en ejendom, skal en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, der ikke har opnået fuld dækning af et pantebrev på tvangsauktionen, skriftligt oplyse forbrugeren om, hvorvidt virksomheden vil gøre kravet gældende mod kunden og i givet fald fremsende en opgørelse over kravets størrelse, og hvor det ikke er muligt en foreløbig opgørelse over kravets størrelse.

Kapitel 12

Straffebestemmelse

§27 Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 4, § 8, stk. 1, § 9 og § 10 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§28 Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2016.

Stk. 2 § 7, stk. 3, og § 7, stk. 4, 1.-3. pkt., finder ikke anvendelse på aftaler, der er indgået før 1. november 2015.

profile photo
Profilside