14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 14. november 2004, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber

I medfør af § 27, stk. 3, og § 54, stk. 2, i lov nr. 362 af 19. maj 2004 om forsikringsformidling fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19/03/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

  • 1) Forsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

  • 2) Filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

  • 3) Filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 2

Forsikringsselskabets eller filialens register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber

§2 Forsikringsselskaber og filialer omfattet af § 1 skal føre et elektronisk register over de forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der er indgået forsikringsformidlingsaftaler med, og som opfylder betingelserne i § 28 og § 31 i lov om forsikringsformidling og regler udstedt i medfør heraf for at kunne registreres i forsikringsselskabets eller filialens register.

Stk. 2 Forsikringsselskabets eller filialens register skal være offentlig tilgængeligt på forsikringsselskabets hjemmeside, jf. dog § 5.

§3 Forsikringsselskabets eller filialens register skal indeholde angivelse af:

  • 1) Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabets navn, CVR nr. og adresse.

  • 2) Navnene på den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet.

  • 3) I hvilket land eller lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der udøves forsikringsformidling.

  • 4) Den kompetente myndigheds navn.

§4 Et forsikringsselskab eller en filial skal ajourføre registeret snarest muligt efter en forsikringsformidlingsaftales indgåelse eller ophør, dog mindst hvert kvartal.

§5 Et forsikringsselskab eller en filial kan indgå aftale med Forsikring & Pension om, at organisationen fører det pågældende forsikringsselskabs eller filials elektroniske register og om, at det ved et link fra Finanstilsynet s hjemmeside skal være muligt at få forbindelse til forsikringsselskabets eller filialens register på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Stk. 2 Uanset stk. 1 er forsikringsselskabet eller filialen ansvarlig for, at det elektroniske register, der føres af Forsikring & Pension over det enkelte forsikringsselskabs eller filials forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, ajourføres snarest muligt efter en forsikringsformidlingsaftales indgåelse eller ophør, dog mindst hvert kvartal. Forsikringsselskabet eller filialen er ansvarlig for rigtigheden af de registrerede oplysninger.

Kapitel 3

Tilsyn og straffebestemmelser

§6 Forsikringsselskabet eller filialen skal hvert år senest den 1. april indsende erklæring til Finanstilsynet om, at registeret over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber er ajourført. Forsikringsselskabets eller filialens erklæring skal indsendes første gang den 1. april 2006.

Stk. 2 Forsikringsselskabet eller filialen skal hvert år senest den 1. april indsende erklæring til Finanstilsynet om, at forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandling af de fra forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet modtagne erklæringer efter § 28, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, er forsvarlige. Forsikringsselskabets eller filialens erklæring skal indsendes første gang den 1. april 2006.

Stk. 3 I det omfang Forsikring & Pension fører registeret på forsikringsselskabets eller filialens vegne, påhviler pligten efter stk. 1, Forsikring & Pension.

§7 Finanstilsynet kan give et forsikringsselskab eller en filial påbud om at ajourføre sit register over forsikringsformidlere, jf. § 4.

Stk. 2 Med bøde straffes et forsikringsselskab eller en filial, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Med bøde straffes et forsikringsselskab eller en filial, der overtræder § 2 og § 3.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m. v.(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal forsikringsselskabet eller filialen senest den 1. juli 2005 have registreret de forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der er indgået forsikringsformidlingsaftaler med, jf. § 2.

Stk. 3 Aftaler om forsikringsformidling, som et forsikringsselskab eller en filial inden den 1. januar 2005 har indgået med en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab forbliver i kraft uden registrering indtil den 1. juli 2005.

profile photo
Profilside