14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område  - ophæves den 1. september 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1183 af 06. December 2004, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område

I medfør af § 1, stk. 3, og § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 25. juni 2004, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/07/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Indledende bestemmelser
Et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som er underlagt tilsyn af hjemlandets myndigheder, kan med tilladelse fra Finanstilsynet udøve kreditinstitutvirksomhed gennem en filial her i landet.

Stk. 2 Medmindre andet er hjemlet i international aftale, kan Finanstilsynet afslå en ansøgning fra et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis danske pengeinstitutter ikke har en tilsvarende ret i vedkommende land.

§2 En filial kan udøve virksomhed her i landet gennem flere forretningssteder.

§3 Tilladelse og anmeldelse
Oprettelse af en filial skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om tilladelse, selvom de betingelser, der er nævnt i § 14, stk. 1, nr. 1-6 og nr. 8, i lov om finansiel virksomhed, er opfyldt, hvis der er grund til at betvivle, at kreditinstituttets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering.

§4 Filialen skal have en registreret kapital (filialkapital), der mindst udgør et beløb svarende til 8 mio. euro. Kapitalen skal være indbetalt, inden tilladelsen gives.

§5 Samtidig med indsendelse af ansøgning om tilladelse fremsendes til Finanstilsynet, udover de ifølge aktieselskabsloven nødvendige oplysninger og bilag, kreditinstituttets årsrapport for de sidste 3 regnskabsår. Der skal endvidere på Finanstilsynet s anmodning indsendes en autoriseret oversættelse af alle til ansøgningen hørende bilag.

Stk. 2 Ansøgningen skal endvidere angive filialkapitalens størrelse og indbetalingsform.

§6 Ledelse
Filialen skal ledes af to eller flere filialbestyrere.

§7 Kernekapital og likviditet
Ved kernekapital i en filial forstås filialkapitalen, reserver og overført overskud eller underskud.

Henvisningen til § 131, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed  er forkert da den bestemmelse er ophævet, jf. § 1, nr. 28 i LOV nr 1556 af 21/12/2010.

Stk. 2 Udover de fradrag, der er nævnt i § 131, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, fradrages, uanset aftalte opsigelsesvarsler, filialens nettotilgodehavender i kreditinstituttet eller andre virksomheder, der er i koncern med dette.

§8 Ved opgørelse af filialens likviditet i henhold til § 152 i lov om finansiel virksomhed, kan tilgodehavender i kreditinstituttet og i andre virksomheder, der er i koncern med dette, ikke medregnes.

Stk. 2 En filials gæld til kreditinstituttet og til andre virksomheder, der er i koncern med dette, betragtes som anfordringsgæld, uanset aftalte opsigelsesvarsler, ved opgørelsen af gældsforpligtelserne i henhold til § 152 i lov om finansiel virksomhed.

§9 Regnskabsindberetninger m.v.
Filialen skal føre særskilt bogholderi.

Stk. 2 Filialen skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Finanstilsynet i medfør af § 198 i lov om finansiel virksomhed.

§10 Filialbestyrerne skal senest en måned efter, at kreditinstituttets årsrapport er endelig godkendt, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udgang, indsende to eksemplarer af årsrapporten med revisionspåtegning til Finanstilsynet.

Stk. 2 Finanstilsynet videresender det ene af de i stk. 1 nævnte eksemplarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsrapporten er offentlig tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler.

§11 Dispensation
Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 2, § 6, § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 2, samt fra bestemmelserne i kapitel 10-13 i lov om finansiel virksomhed.

§12 Opløsning m.v.
Kreditinstituttets tilladelse til at udøve virksomhed her i landet gennem en filial inddrages omgående, såfremt en fordringshaver i filialen godtgør ikke at kunne opnå fyldestgørelse for sit krav i kreditinstituttets aktiver her i landet.

§13 Kommer kreditinstituttet under konkurs, træder i likvidation eller afvikles på anden måde, skal filialbestyrerne omgående anmelde dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til Finanstilsynet, der foranlediger filialens afvikling.

§14 Inddrages kreditinstituttets tilladelse til at udøve virksomhed i hjemlandet, skal filialbestyrerne omgående meddele dette til Finanstilsynet, der inddrager filialens tilladelse.

§15 Straffebestemmelser m.v.
Undlader filialens bestyrere eller revisorer i rette tid at efterkomme de pligter, der påhviler dem over for Finanstilsynet, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 374, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Undlader filialen at opfylde de pligter, der påhviler filialen over for Finanstilsynet, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge kreditinstituttet daglige eller ugentlige bøder, jf. § 374, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

§16 Overtrædelse af § 9, stk. 1, § 13 og § 14 straffes med bøde.

§17 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§18 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 590 af 12. juli 1999 om filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

profile photo
Profilside