14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om erhvervsankenævnet og bygger på bekendtgørelse nr. 1135 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Klagen forelægges for den indklagede myndighed, der tilbagesender klagen med en udtalelse og en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt sagens dokumenter.

•••

Stk. 2 Ankenævnet eller formanden på dets vegne kan anmode klageren eller tredjemand, der er indtrådt i sagen efter § 10, om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer sådanne oplysninger ikke inden en fastsat frist, kan nævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

•••

Stk. 3 Nævnet eller formanden på dets vegne kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

•••
profile photo
Profilside