14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber  - ophæves den 1. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 447 af 08. juni 2005, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

I medfør af § 3, stk. 6, og § 4 a, stk. 5, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007, som ændret ved lov nr. 664 af 8. juni 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

 • 1) direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, der har fået Finanstilsynet s tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed,

 • 2) filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

 • 3) direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer i Danmark, og som har tilsluttet sig Fonden i medfør af § 2 a i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

§2 Bidragspligt
Pligt til at bidrage til Fonden i medfør af § 3, stk. 3, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber har de i § 1 nævnte selskaber og filialer.

Stk. 2 Bidragspligten indtræder, når de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte selskaber og filialer har fået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, eller når et selskab nævnt i § 1, nr. 3, har tilsluttet sig Fonden.

Stk. 3 Bidragspligten ophører ved udgangen af det regnskabsår, hvor et selskab eller en filial nævnt i § 1, nr. 1 eller 2, er ophørt med at drive virksomhed, eller når et selskab nævnt i § 1, nr. 3, udtræder af Fonden eller bliver udelukket herfra. Uanset 1. pkt. ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor Fondens formue er på 300 mio. kr.

Stk. 4 Selskabet eller filialen betaler første gang bidrag til Fonden for det kvartal, der indtræder efter, at selskabet eller filialen har fået tilladelse eller har tilsluttet sig Fonden.

§2a Udover pligten i § 2 har de selskaber og filialer, der er nævnt i § 1, pligt til at betale et engangsbidrag til Fonden i medfør af § 4 a i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Selskaber og filialer, der er nævnt i § 1, nr. 1 og 2, skal betale engangsbidraget til Fonden senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

§3 Bidragsopgørelse
Selskabet eller filialen skal opkræve det beløb, der skal indbetales til Fonden med et fast beløb pr. police for følgende privatforsikringer (forbrugerforsikringer):

 • 1) Motorforsikringer.

 • 2) Familieforsikringer.

 • 3) Husejerforsikringer.

 • 4) Sundhedsforsikringer.

 • 5) Ejerskifteforsikringer.

 • 6) Sælgeransvarsforsikringer.

 • 7) Byggeskadesforsikringer.

Stk. 2 Der skal indbetales et fast beløb pr. police, uanset om der på samme police er indtegnet flere af de i stk. 1 nævnte forsikringstyper, eller om flere personer eller enheder er dækket af samme police.

Stk. 3 Finanstilsynet meddeler Fonden inden 1. juli, hvilket beløb der skal opkræves pr. police for det efterfølgende år.

Stk. 4 Selskabet eller filialen kan opkræve bidraget hos de pågældende forsikringstagere.

Stk. 5 Det opkrævede beløb vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

Stk. 6 Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på det bidrag, der skal betales til Fonden i medfør af § 4 a i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.

§3a De selskaber og filialer, der er nævnt i § 1, betaler et engangsbidrag til Fonden i medfør af § 4 a i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber på grundlag af de forsikringer, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 2 Selskabet eller filialen kan opkræve bidraget fastsat i stk. 1 hos forsikringstagerne i overensstemmelse med vilkårerne i policen i øvrigt.

§4 Selskabet eller filialen indbetaler bidrag til Fonden i medfør af § 3, stk. 3, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal.

§5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

profile photo
Profilside