14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  - ophæves den 13. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 563 af 01. juni 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I medfør af § 51, nr. 1, og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, og § 70 c i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er omfattet af §§ 2 og 3, tilhørende firmapensionskasser eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 7 finder ikke anvendelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§2 Ved aktieindekserede obligationer forstås i denne bekendtgørelse børsnoterede obligationer, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Obligationen indfries på et på forhånd fastsat tidspunkt til en på udstedelsestidspunktet tilkendegivet indfrielseskurs.

  • 2) Indfrielseskursen tillægges et beløb, hvis størrelse opgøres på grundlag af udviklingen i et eller flere i udstedelsesvilkårene fastlagte aktieindeks i en i vilkårene angivet periode.

  • 3) De i henhold til obligationen skyldige beløb er tilgodehavender hos eller garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A.

  • 4) De skyldige beløb er ikke efterstillet andre kreditorer.

§3 Ved konvertible obligationer og gældsbreve forstås i denne bekendtgørelse obligationer eller andre gældsbreve, der opfylder følgende betingelser:

  • 1) Obligationen eller gældsbrevet er udstedt af et aktie- eller anpartsselskab.

  • 2) Obligationen eller gældsbrevet giver långiveren ret til at konvertere sin fordring på selskabet til aktier eller anparter i det udstedende selskab.

  • 3) Obligationen eller gældsbrevet er kendetegnet ved at det beløb, hvormed obligationen eller gældsbrevet indfries på et på forhånd fastlagt indfrielsestidspunkt, er garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A, såfremt retten til konvertering ikke udnyttes.

§4 Afgrænsning af aktieindekserede obligationer
Aktieindekserede obligationer kategoriseres som to aktiver, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Værdien af den aktieindekserede obligation med fradrag for det beløb, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af henholdsvis § 46 d, nr. 4, i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Beløbet, der tillægges indfrielseskursen, jf. § 2, nr. 2, kategoriseres som et aktiv omfattet af § 46 d, nr. 9 eller 11, i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller § 69, nr. 9 eller 11, i lov om arbejdsskadesikring.

§5 Afgrænsning af konvertible obligationer og gældsbreve
Konvertible obligationer og gældsbreve kategoriseres som to aktiver, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Værdien af den konvertible obligation og det konvertible gældsbrev med fradrag for værdien af aktietegningsretten kategoriseres som et aktiv omfattet af § 46 d, nr. 4, i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller § 69, nr. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3 Værdien af den aktietegningsret, der er knyttet til fordringen, kategoriseres som et aktiv omfattet af henholdsvis § 46 d, nr. 9, 11 og 12, i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller § 69, nr. 9, 11 og 12, i lov om arbejdsskadesikring.

§6 Straffebestemmelser
Overtrædelse af § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1022 af 15. december 1999 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper ophæves.

profile photo
Profilside