14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej Foxylex bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1495 af 11. december 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013 og § 12, stk. 1, nr. 1, og § 16, stk. 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 2 og 7, § 3, nr. 2 og 10, § 4, nr. 2 og § 9, i bekendtgørelse nr. 847 af 23. juni 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16/01/2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Bilag 2Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t. opfyldelse af specifikke adgangskrav
 • Bilag 3Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 13, stk. 1 og 2, jf. § 13, stk. 3, fra den 1. januar 2018

Kapitel 1

Område

§1 Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Adgangskrav

§2 Adgang til en uddannelse, jf. § 1, forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2 Adgangskravene fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ændringer af adgangskrav offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Skærpede adgangskrav varsles normalt med mindst 2 år, før de træder i kraft.

§3 Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Studentereksamen (stx).

 • 2) Højere forberedelseseksamen (hf).

 • 3) Højere handelseksamen (hhx).

 • 4) Højere teknisk eksamen (htx).

 • 5) Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

 • 6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

 • 7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

 • 9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2 International Baccalaureate med IB-Course Result på 18 point eller højere sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, når hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet, er bestået med mindst karakteren 3.

Stk. 3 Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del) sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1.

Stk. 4 Adgangskravet til visse tekniske uddannelser kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, jf. bilag 1.

Stk. 5 Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§4 Specifikke adgangskrav
Adgang til en uddannelse kan endvidere forudsætte opfyldelse af specifikke adgangskrav, som er bestemte fag på henholdsvis A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Specifikke adgangskrav kan opfyldes gennem fag fra erhvervsuddannelse, når disse er vurderet sidestillet med gymnasiale enkeltfag, jf. bilag 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne, jf. bilag 1.

Stk. 2 Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes med oprunding.

Stk. 3 Institutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til

 • 1) relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse, eller

 • 2) relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 4 Når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en række gymnasiale enkeltfag, skal institutionen for ansøgere med udenlandske uddannelseskvalifikationer i det enkelte tilfælde vurdere, om adgangskravet er opfyldt. Institutionen skal tage udgangspunkt i den vurdering af hele udenlandske eksaminer, der foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 3, stk. 4.

§5 Karakterkrav
Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen skal være aflagt med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02 i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2 Institutionens beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændring heraf skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der offentliggør kravet på ministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3 Institutionen kan dispensere fra egne fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§6 Betinget optagelse
Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 2 For uddannelser med forventet væsentlig adgangsbegrænsning kan institutionen bestemme, at betinget optagelse efter stk. 1 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før den får virkning.

§7 Individuel kompetencevurdering
Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgers kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2 Institutionen foretager den individuelle vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af de oplysninger, som fremgår af ansøgningen. Vurderingen skal bygges på oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Skønnes ansøgeren efter vurderingen at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og vurderer institutionen, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, meddeler institutionen ansøgeren tilladelse til at få vurderet sin ansøgning i forhold til optagelse.

Stk. 3 Institutionen kan betinge tilladelse efter stk. 2 af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består supplerende prøver for at dokumentere nødvendige kvalifikationer.

Stk. 4 Tilladelse efter stk. 2 og 3 omfatter som udgangspunkt kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution med mindre uddannelsesinstitutioner, der udbyder sammen uddannelse, beslutter, at tilladelsen skal gælde alle udbud af uddannelsen.

§8 Krav til sprogkundskaber
Uddannelsesinstitutionen kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan institutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2 Institutionen kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3 Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af institutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§9 Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau. Følgende dokumentation for engelsk på B-niveau anerkendes, medmindre institutionen har fastsat krav om højere testscore, jf. stk. 2:

 • 1) Enkeltfag i engelsk på B-niveau.

 • 2) TOEFL med testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

 • 3) Anden tilsvarende test, som institutionen anerkender.

 • 4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen.

Stk. 2 Institutionen kan kræve en højere testscore end i stk. 1. Oplysninger herom skal fremgår af institutionens hjemmeside. Skærpelser skal varsles med mindst 2 år.

Stk. 3 Oplysninger om tests m.v. herunder gyldighedsperiode og score, samt hvornår disse skal være dokumenteret, skal fremgå af institutionens hjemmeside.

§10 Flere gymnasiale eksaminer
Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium samt ved justering efter § 22.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse

§11 Adgang til en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) forudsætter én af de i bilag 1 nævnte erhvervsakademiuddannelser eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Stk. 2 Skærpelser af adgangskrav varsles med mindst 2 år, før de træder i kraft.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionerne kan optage ansøgere på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor) på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav i stk. 1, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Institutionen kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 4 Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, foretages i henhold til reglerne i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Kapitel 4

Optagelse

§12 Uddannelsesinstitutionen fastsætter, jf. stk. 2, hvor mange ansøgere der kan optages på den enkelte uddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 25.

Stk. 2 På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§13 Ansøgere, der har gennemført en dansk erhvervsakademiuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse på et højere niveau, kan ikke optages eller indskrives på en erhvervsakademiuddannelse, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 2 Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages eller indskrives på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Stk. 3 Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1 og 2. Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Institutionen dispenserer fra stk. 1 og 2, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

 • 2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse.

 • 3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

 • 4) Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgt selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), og den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse) er den naturlige overbygning af erhvervsakademiuddannelsens fagområde.

§14 Kvoter
Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på det enkelte optagelsesområde, jf. § 12, stk. 1, kan studiepladserne opdeles i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til uddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2 Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder kvote 3, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3 Styrelsen kan godkende, at de institutioner, der udbyder en uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside den fastsatte fordeling af uddannelsespladserne efter stk. 1 og 2, og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3.

Kapitel 5

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§15 Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre uddannelsesinstitutionen har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2 Ansøgeren kan søge om optagelse på op til otte uddannelser, der fremgår af optagelsesportalen www.optagelse.dk. Uddannelsesvalg nr. 1 udgør ansøgerens højeste prioritet efterfulgt af eventuelle lavere prioriteter.

Stk. 3 Ansøgeren indgiver ansøgning og skal samtidig vedhæfte relevant dokumentation for adgangsgrundlag. Hvis den studerende ikke har modtaget dokumentation for adgangsgrundlag inden ansøgningsfristens udløb, jf. § 16, skal ansøgeren uploade dokumentationen på www.optagelse.dk inden udløbet af den frist, som uddannelsesinstitutionen har fastsat.

Stk. 4 Institutionen kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på uddannelser omfattet af denne bekendtgørelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som institutionen behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 5 Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler fastsat af institutionen. Disse er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

§16 Ansøgningsfristen ved optagelse på en uddannelse er følgende:

 • 1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2.

 • 2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2.

 • 3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene, jf. bilag 1, indgår en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

 • 4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 21.

 • 5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

 • 6) Den 15. marts kl. 12.00 eller den 5. juli kl. 12.00 for uddannelsesinstitutioner, der ikke optager efter kvotesystemet.

Stk. 2 For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter institutionen ansøgningsfristen, som dog ikke kan være senere end den 15. marts kl. 12.00. Ansøgningsfristen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 3 Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 20. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4 Frist for ændring af prioritering, jf. § 15, stk. 2, er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5 Institutionen kan i usædvanlige tilfælde se bort fra en mindre overskridelse af ansøgningsfristen i stk. 1.

Kapitel 6

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§17 Uddannelsesinstitutionen kan for den enkelte uddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne. Ansøgning om optagelse sker direkte til uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2 Institutionen skal snarest muligt give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages.

Stk. 3 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, krav til oversættelse af eksamensbevis, jf. § 15, stk. 4, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

Stk. 4 Bestemmelserne i §§ 23, 26-30 finder ikke anvendelse i forbindelse med vinteroptag.

§18 Ansøgerens oplysningspligt
Ansøgeren skal oplyse om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme uddannelsesniveau.

Kapitel 7

Behandling af ansøgning

§19 Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 For ansøgere, der optages på en uddannelse, træffer uddannelsesinstitutionen snarest muligt afgørelse om merit for beskæftigelse og for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 18.

§20 Kvote 1
Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 point eller højere, jf. § 3, stk. 2, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2 Optagelseskvotienten er:

 • 1) Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til reglerne i § 22.

 • 2) Eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 42, stk. 4, justeret i henhold til reglerne i § 22.

Stk. 3 Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2 eller 3, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra reglerne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§21 Uddannelsesinstitutionen optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

§22 Bonus for tidlig studiestart
En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5, International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på 18 points eller højere, jf. § 3, stk. 2, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. § 3, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, når det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 20. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2 Justeringen af eksamensgennemsnittet efter stk. 1 foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 42, stk. 5, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

 • 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

 • 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

 • 3) Adoption eller barsel.

 • 4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

 • 5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

 • 6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4 Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst opnå 4 års fristforlængelse ud over stk. 1.

Stk. 5 En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for den pågældende uddannelse.

§23 Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 20, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 27.

§24 Kvote 2
Studiepladserne i kvote 2 tildeles følgende:

 • 1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1.

 • 2) Ansøgere, der ikke har en gymnasial eksamen, men som opfylder andre adgangskrav, jf. bilag 1, til den pågældende uddannelse.

 • 3) Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

 • 4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 20, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 25.

 • 5) Ansøgere, der som led i opfyldelse af adgangskravene, jf. bilag 1, skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

Stk. 2 Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter konkret vurdering af ansøgerne. Uddannelsesinstitutionen offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højest vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3 Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. stk. 2, 3. pkt., uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4 I institutionens vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§25 Kvote 3
Studiepladserne i kvote 3 tildeles ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 5, og hvor ansøgeren har behov for tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Uddannelsespladserne tildeles på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerne efter kriterier fastsat af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2 Institutionen offentliggør på engelsk på sin hjemmeside, hvilke objektive faglige kriterier der, sammen med de fastsatte adgangskrav, jf. bilag 1, indgår i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige skærpelser af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3 Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, optages uden for kvote 1 og 2.

Stk. 4 Institutionen kan dispensere fra egne optagelseskriterier i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§26 Ventelistepladser (standby-pladser)
Uddannelsesinstitutionen skal ud over optagelseskapaciteten fastsætte et antal ventelistepladser, som søges samtidig med ansøgning om ordinær optagelse. Ansøgerne til ventelistepladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2 Institutionen giver inden fire uger efter studiestarten ansøgeren tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 4 Kan institutionen ikke give ansøgeren tilbud om optagelse inden fristens udløb, jf. stk. 2, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse, at ansøgeren senest inden ansøgningsfristens udløb opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 5 Uanset, at der er opnået tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indsende ny ansøgning året efter.

§27 Koordinering af optagelse
Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal på begæring meddele Den Koordinerede Tilmelding de oplysninger, der er nødvendige for koordineringen af ansøgning og tilmelding, herunder oplysning om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

§28 Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder
Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet godkendt udbudssted end dét den uddannelsessøgende er blevet optaget på, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

Stk. 2 Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

Stk. 3 Institutioner kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, hvis institutionen vurderer, at der er for få kvalificerede ansøgere. Det er dog en betingelse, at ansøgerne er informeret herom ved ansøgning om optagelse. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12 og meddeles samtidigt på institutionens hjemmeside.

Stk. 4 For uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding, skal informationen fremgå af Uddannelses- og Forskningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk. For andre uddannelser skal informationen fremgå af institutionens hjemmeside.

§29 Meddelelse af afgørelse
Uddannelsesinstitutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved de søgte uddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionerne kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved institutionen gennem kvote 3, med tilbud om studieplads, dog senest den 1. juni. Institutionen giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved institutionen gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Institutionen meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er optaget gennem kvote 3.

Stk. 4 Retten til studieplads efter stk. 1 og stk. 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har taget imod tilbuddet inden for en frist fastsat af uddannelsesinstitutionen. Institutionen kan i usædvanlige tilfælde dispensere for en mindre overskridelse af den fastsatte frist for bekræftelse.

§30 Ledige studiepladser
Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte uddannelser, får samtidigt med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige studiepladser. For optagelse til ledige pladser fastsætter uddannelsesinstitutionen selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgerne efter objektive kriterier fastsat af institutionen. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på institutionens hjemmeside samtidigt med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 8

Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

§31 Ansøgning om optagelse på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis der som led i udvælgelsen indgår en optagelsesprøve.

Stk. 3 Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages.

Stk. 4 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 og 3 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

§32 Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere på en professionsbacheloruddannelse, der er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse, skal udvælgelse ske efter faglige kriterier, som institutionen fastlægger i studieordningen.

Stk. 2 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside hvilke faglige kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

§33 På selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor), der udbydes på engelsk, kan uddannelsesinstitutionen reservere et antal studiepladser til ansøgere, der har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse, og hvis udenlandske eksamen vurderes at opfylde adgangskravene til den pågældende uddannelse. Ansøgningsfrist og tidspunkt for tilbud om en studieplads kan for disse ansøgere ligge tidligere end for øvrige ansøgere.

Stk. 2 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 1 samt eventuelt krav om bekræftelse af tilbuddet.

Kapitel 9

Indskrivning

§34 Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende administrativt på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

 • 1) Erhvervsakademiuddannelser.

 • 2) Professionsbacheloruddannelser.

 • 3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

 • 4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

 • 5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2 Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt og ved flere studiestartstidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende.

Stk. 3 Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har ledig studieplads.

Stk. 4 Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 5 Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§35 Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 34, stk. 1, nr. 4 og 5.

§36 Overflytning og studieskift
En studerende, der ønsker at flytte til samme uddannelse på ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på uddannelsen efter § 34, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Brugte eksamensforsøg medregnes i opgørelsen af prøveforsøg ved den nye uddannelsesinstitution.

Stk. 2 En studerende, der ønsker at skifte til en ny uddannelse på samme eller ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog indskrives den studerende på den nye uddannelse efter § 34, hvis pågældende opfylder adgangskravene og har bestået studieelementer, der svarer til første år af den nye uddannelse. Indskrivning forudsætter, at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3 Indskrivning sker inden for rammerne af denne bekendtgørelse efter den modtagende institutions regler. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Stk. 4 I forbindelse med ansøgning om indskrivning, kan den afgivende institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 5 Ved ansøgning om indskrivning finder § 18 og § 19, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10

Udskrivning og genindskrivning

§37 Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, når den studerende:

 • 1) Har gennemført uddannelsen.

 • 2) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 • 3) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en af institutionen indført studiestartsprøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 • 4) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 • 5) Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af institutionen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 • 6) Ikke kan afslutte uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse.

 • 7) Melder sig ud af uddannelsen.

§38 En ansøger, der tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse, og som ansøger om indskrivning på samme uddannelse ved samme eller en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En ansøger, jf. stk. 1, skal ansøge om genindskrivning, når ansøgeren har bestået studieelementer svarende til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den søgte institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene og der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart.

Stk. 3 Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 37, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

Stk. 4 Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 37, nr. 2 - 6, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 13. Institutionen indskriver den pågældende, hvis institutionen på baggrund af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældenes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 5 Er indskrivningen er bragt til ophør efter § 37, nr. 7, kan den pågældende søge genindskrivning, jf. dog § 37, nr. 2-6, og § 13. Hvis betingelserne for, at institutionen kunne have bragt indskrivningen til ophør, jf. § 37, nr. 1-6, er opfyldt, finder stk. 4, tilsvarende anvendelse. Genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter pågældende blev udskrevet.

Stk. 6 Hvor den pågældende genindskrives, jf. stk. 4 eller 5, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag.

Stk. 7 Ved genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

§39 Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2 Regler fastsat af institutionen om studiestartsprøven og førsteårsprøven, jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Institutionen kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Orlov

§40 Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 41.

Stk. 2 Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

§41 En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået prøverne efter 1. studieår på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, eller har gennemført første halve studieår på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, som defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 3 Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4 Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 12

Andre bestemmelser

§42 Karakterer og karaktergennemsnit, jf. § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2 Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3 stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3 Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, jf. stk. 1 og 2, sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4 Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside.

Stk. 5 Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 22, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen er sket.

§43 Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal der ved hver optagelse på uddannelsen til professionsbachelor i journalistik reserveres plads til 2 ansøgere fra Færøerne, der har bestået adgangskravene til uddannelsen, jf. bilag 1.

§44 Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§45 Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

§46 Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Stk. 2 Klagen indgives til institutionen inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Såfremt institutionen fastholder sin tidligere meddelte afgørelse, videresender institutionen klagen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Klagerens kommentarer medsendes til styrelsen.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§47 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 9 finder anvendelse for ansøgere, der søger optagelse til studiestart 1. september 2018 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 107 af 27. januar 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

profile photo
Profilside