Nye afgørelser m.v. på Foxylex

På denne side kan du løbende følge med i, hvilke nye afgørelser der bliver lagt på Foxylex. Det giver dig mulighed for let og simpelt, at holde øje med de seneste domme, kendelser m.v.

Du kan også søge i alle vores 19491 afgørelser her


SH
Hverken i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven at benytte UfR-referencer i dentifikationen af domme og kendelser.
 • Dom af 03. maj 2018
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Renteloven, Ophavsretsloven, Konkurrenceloven
04. juni 2018
SH
Konkurskarantæne i to år til direktør.
 • Kendelse af 04. januar 2018
 • Insolvensret
 • Kildeskatteloven, Momsloven, Konkursloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven
31. maj 2018
SH
Ikke godtgjort at sagsøgte havde anvendt FlyHjælp ApS' navn i Google Adwords kampagne
 • Dom af 20. december 2017
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Inkassoloven, Retsplejeloven, Varemærkeloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr i Ørstedsparken, var lovlig
 • Kendelse af 19. december 2017
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Ordensbekendtgørelsen
30. marts 2018
H
Ikke hjemmel i registreringsafgiftsloven til at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet som følge af ændringer i leasingsaftalen, der var uden betydning for tilladelsen
 • Dom af 19. december 2017
 • Afgiftsret, Forvaltningsret
 • Registreringsafgiftsloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
H
Krav om godtgørelse for følgerne af tvangsanbringelse af barn uden for hjemmet var forældet
 • Dom af 14. december 2017
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder
 • Serviceloven, Forældelsesloven, Erstatningsansvarsloven
30. marts 2018
H
T1 og T2, der var fundet skyldige i forsøg på indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde ikke været udsat for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud
 • Dom af 12. december 2017
 • Menneskerettigheder, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
SH
Ikke godtgjort fejl ved Saxo Banks handelsplatform, og heller ikke godtgjort, at Saxo Bank havde tilsikret, at bruger ville få et maktimalt valutaspread på 1,5 pips
 • Dom af 12. december 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Retsplejeloven, Renteloven
30. marts 2018
SH
Café Obelix krænkede ophavs- og varemærkeret til tegneseriefiguren af samme navn
 • Dom af 11. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Ophavsretsloven
30. marts 2018
SH
Udbyder af betalingsløsninger til erhvervsdrivende krænkede Nets Denmar A/S' rettiheder til Dankort-logoet ved at benytte dele heraf i eget logo uden at have en indløsningsaftale
 • Dom af 07. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
30. marts 2018
SH
Registrering af varemærket "Holdingstrøje" blev afvist på grund af manglende særpræg
 • Dom af 06. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Renteloven
30. marts 2018
SH
Managementbog udgjorde hverken markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse af lignende managementbog.
 • Dom af 05. december 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Renteloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Der var ikke grundlag for lejenedsættelse i moderniseret boliglejemål
 • Dom af 04. december 2017
 • Lejeret
 • Boligreguleringsloven, Renteloven
30. marts 2018
H
Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved at udlevere sin klients tidligere samlevers adresse til sin klient, selvom den tidligere samlever havde adressebeskyttelse
 • Dom af 01. december 2017
 • Procesret, Advokatret
 • CPR-loven, Retsplejeloven
30. marts 2018
SH
En ældre ret til ordmærke var ikke til hinder for registrering af et yngre figurmærke indeholdende samme ord og som vedrørte samme varer
 • Dom af 01. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven
30. marts 2018
H
Pengekrav fastslået ved en udeblivelsesdom i en sag, der blev genoptaget, men hvor genoptagelsen blev afvist, var ikke forældet
 • Kendelse af 28. november 2017
 • Obligationsret, Insolvensret, Finansielle virksomheder, Procesret, Passivitet
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettighederne til en kuglependel kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 29. november 2017
 • Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
H
Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område
 • Dom af 29. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Arbejdsmiljøloven
30. marts 2018
H
Kontorelev havde ikke krav på yderligere godtgørelse efter ligebehandlingsloven
 • Dom af 28. november 2017
 • Arbejdsret
 • Erhvervsuddannelsesloven, Renteloven, Ligebehandlingsloven
15. januar 2018
H
Ophævelse af kendelse om afvisning af ankesag, da retsbog med frist for betaling af berammelsesafgift ikke var sendt til appellanten
 • Kendelse af 27. november 2017
 • Afgiftsret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
15. januar 2018
H
En afgørelse fra Landsskatteretten var indbragt rettidigt for domstolene, idet indbringelsesfristen efter omstændighederne skulle regnes fra Landsskatterettens korrigerede afgørelse
 • Kendelse af 24. november 2017
 • Procesret
 • Skatteforvaltningsloven, Momsloven, Retsplejeloven
15. januar 2018
SH
Konkurrenceklausul ikke opretholdt da den var i strid med konkurrenceloven § 6 og TEUF artikel 101
 • Kendelse af 24. november 2017
 • Immaterialret, EU-ret, Procesret
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven
15. januar 2018
H
Opsigelse af B indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Forskelsbehandlingsloven
27. december 2017
H
Opsigelsen af A havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) berettiget
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) ikke berettiget
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto
 • Dom af 16. november 2017
 • Skatteret
24. december 2017
H
Et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, var ikke uden partsevne
 • Kendelse af 16. november 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
24. december 2017
H
Sagsanlæg mod Flygtningenævnet kunne ikke tillægges opsættende virkning
 • Kendelse af 15. november 2017
 • Procesret, Forvaltningsret, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Grundloven
24. december 2017
SH
Lejere af opbevaringsrum, hvor kopivarer var opmagasineret, skulle betale skønsmæssigt fastsat vederlag til indehaverne af varemærker
 • Dom af 16. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
24. december 2017
SH
Konkurskarantæne til leder af enkeltmandsvirksomhed, som umiddelbart inden konkursen og uden reel betaling, overdrog aktiver til et af hustruen nystiftet selskab
 • Kendelse af 16. november 2017
 • Insolvensret
 • Konkursloven
24. december 2017
SH
Ikke nedlagt forbud mod nyetableret virksomhed efter reglerne om god markedsføringsskik. Retten fandt, at selvom stifteren af den nye virksomhed var tidligere ejer af en anden virksomhed inden for renderingsbranchen (forarbejdning af biprodukter fra slagteri- og fiskeindustrien), havde den nyetablerede virksomhed ikke opsøgt eller retsstridigt udnyttet kunder fra stifterens tidligere virksomhed, og stifterens tidligere virksomhed havde ikke mistet indtægter (ekstraheret udgave af kendelse)
 • Kendelse af 02. november 2017
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
24. december 2017
H
Syrienskriger straffet med fængsel i 6 år, frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig.
 • Dom af 14. november 2017
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Indfødsretsloven, Udlændingeloven
19. december 2017
SH
Udeblivelse fra sygefraværssamtale udgjorde gyldig opsigelsesgrund
 • Dom af 14. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Sygedagpengeloven, Grundloven
19. december 2017
SH
Manglende særpræg til betegnelsen "Dan Stone"
 • Dom af 10. november 2017
 • Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Selskabsloven, Internetdomæneloven
19. december 2017
SH
Ingen krænkelse af designrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder efter markedsføringsloven
 • Dom af 10. november 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Designloven
19. december 2017
SH
Sagkyndige dommere blev ikke anset som inhabile, selvom den ene havde været patentrådgiver for en part i sagen, og den anden var patentagent for et selskab, som modpartens ekspertvidne er medejer af
 • Kendelse af 28. september 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
19. december 2017
SH
Konkurskarantæne til direktør, som blandt andet havde udstedt fiktive fakturaer til fiktive underleverandører og anvendt sort arbejdskraft
 • Kendelse af 22. september 2017
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Skatteforvaltningsloven, Konkursloven
19. december 2017
SH
Selskab frifundet for erstatningsansvar som transportør efter søloven, idet selskabet alene var formidler af en transport, ikke kontraherende transportør
 • Dom af 08. november 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret, Transportret
 • Søloven
19. december 2017
SH
Ordmærke havde opnået særpræg ved indarbejdelse
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
19. december 2017
SH
Navn på ejendom i Roskilde var et varemærke og fulgte med, da ejendommen blev overdraget
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
19. december 2017
SH
Dom om forbud, og med bestemmelse om destruktion og rimeligt vederlag, på grund af krænkelse af velkendt varemærke
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven
19. december 2017
H
Lønmodtager fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder
 • Dom af 14. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, Arbejdsretsloven
19. december 2017
H
Betingelserne for omstødelse efter konkursloven var opfyldt
 • Dom af 08. november 2017
 • Insolvensret
 • Almenboligloven, Konkursloven
29. november 2017
H
Rigspolitiets afgørelser om, at to hunde var omfattet af hundelovens forbudsordning og derfor skulle aflives, var ikke ugyldige
 • Dom af 07. november 2017
 • Politi, Forvaltningsret, Søret
 • Grundloven, Hundeloven
24. november 2017
H
Det var ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen, at en mand fra Syrien, der havde fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, skulle vente 3 år på at få familiesammenføring med sin ægtefælle

 • Dom af 06. november 2017
 • Menneskerettigheder, Forvaltningsret
 • Udlændingeloven, Grundloven
24. november 2017
SH
Fogedforbud nedlagt mod sikkerhedsstillelse på henholdsvis 40 mio. kr. og 20 mio. kr.
 • Kendelse af 03. november 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
23. november 2017
H
Anmodning om nedlæggelse af forbud mod offentliggørelse af bog kunne i dette tilfælde rettes mod JP/Politikens Hus A/S
 • Kendelse af 02. november 2017
 • Procesret
 • Medieansvarsloven, Retsplejeloven
23. november 2017
H
Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af taxiførerkort var ikke gyldig
 • Dom af 02. november 2017
 • Transportret, Forvaltningsret
 • Godskørselsloven, Straffeloven, Grundloven, Taxiloven
23. november 2017
H
Advokat afbeskikket, da beskikkelsen ikke længere fandtes at være forsvarlig
 • Kendelse af 01. november 2017
 • Procesret, Advokatret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
09. november 2017
H
To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser
 • Kendelse af 31. oktober 2017
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
09. november 2017
H
To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser
 • Kendelse af 31. oktober 2017
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
08. november 2017
Ø
Tabende part fritaget fra at betale sagsomkostninger til den vindende part, idet den vindende part ved sin ageren havde fremtvunget sagen, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.
 • Kendelse af 04. maj 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
08. november 2017
H
FOF København skulle ikke betale vederlag til Koda for anvendelse af musik på danse- og motionshold
 • Dom af 30. oktober 2017
 • Immaterialret
 • Ophavsretsloven
06. november 2017
SH
Supplerende beskyttelsescertifikat (Supplementary Protection Certificate, SPC) vedr. patent på lægemidler, var ugyldigt, hvorfor midlertidigt forbud blev nægtet
 • Kendelse af 26. oktober 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
01. november 2017
H
Undtagelsesvis grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste, idet forurettede ikke var blevet alvorligt skadet, idet tiltalte var ung og ustraffet og med gode personlige forhold, idet der blev fastsat kortere frihedsstraf, og idet volden var sket som en spontan reaktion på forudgående uoverensstemmelse med forurettede.
 • Dom af 24. oktober 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
25. oktober 2017
H
Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste
 • Dom af 24. oktober 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
25. oktober 2017
SH
Ikke godtgjort at lugtkontaminering skete under fragt.
 • Dom af 23. oktober 2017
 • Transportret
 • CMR-loven
25. oktober 2017
SH
Fortsat anvendelse af buslæskærm udgjorde fortsat krænkelse af ophavsretsloven og markedsføringsloven
 • Dom af 23. oktober 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Renteloven
25. oktober 2017
H
Skadelidtes erstatningskrav var omfattet af offererstatningsloven og ikke bortfaldet ved forældelse eller passivitet
 • Dom af 19. oktober 2017
 • Erstatningsret, Strafferet, Passivitet, Almindelige Emner
 • Straffeloven, Offererstatningsloven, Retsplejeloven, Ikrafttrædelsesloven
23. oktober 2017
SH
Aktier i depot kunne ikke kræves udleveret af konkursbo.
 • Dom af 18. oktober 2017
 • Finansielle virksomheder
 • Selskabsloven
23. oktober 2017
H
Vandregnskabers ugyldighed medførte ikke, at lejer havde krav på tilbagebetaling af vandafgift
 • Dom af 21. september 2017
 • Lejeret
18. oktober 2017
H
Erhververen af en virksomhed hæftede for krav i anledning af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse
 • Dom af 17. oktober 2017
 • EU-ret, Arbejdsret
 • Funktionærloven, Arbejdsretsloven, Virksomhedsoverdragelsesloven
18. oktober 2017
H
A’s fortjeneste ved afståelse af en del af sin landbrugsjord var ikke skattefri, idet afståelsen ikke var sket som følge af ekspropriation
 • Dom af 09. oktober 2017
 • Skatteret
 • Ejendomsavancebeskatningsloven, Planloven
12. oktober 2017
H
Værnetingsaftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager var efter Domsforordningen ikke bindende for en skadelidt, der efter national ret havde hjemmel til at anlægge direkte krav mod forsikringsselskabet
 • Kendelse af 09. oktober 2017
 • Procesret
 • Forsikringsaftaleloven, Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
12. oktober 2017
H
Pressen havde ikke adgang til at udtale sig om et navneforbud, der blev fremsat og behandlet under et lukket retsmøde
 • Kendelse af 05. oktober 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
10. oktober 2017
SH
Konkurskarantæne til direktør, som konsekvent havde undladt at indberette og afregne moms
 • Kendelse af 08. september 2017
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Bogføringsloven, Opkrævningsloven, Konkursloven
09. oktober 2017
H
Straffen for at have hjulpet en udlænding med at rejse ulovligt ind i Danmark fastsat til 30 dages ubetinget fængsel
 • Dom af 04. oktober 2017
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Udlændingeloven
06. oktober 2017
H
Trusler om vold sendt pr. sms-beskeder var omfattet af straffelovens bestemmelse om forsøg på voldtægt
 • Dom af 29. september 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
05. oktober 2017
H
Leasingselskaber og leverandør var solidarisk erstatningsansvarlige for leasingtagers tab ved manglende godskrivning af værdien af tilbagetagne kopimaskiner
 • Dom af 27. september 2017
 • Obligationsret
 • Lov om finansiel virksomhed, Markedsføringsloven, Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
04. oktober 2017
H
Sælger af ulovligt indførte sko skulle ikke betale erstatning eller vederlag til varemærkeindehaveren
 • Dom af 26. september 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
04. oktober 2017
H
Det kunne ikke aftales, at lejerne skulle betale særskilt for renovation som et tillæg til huslejen
 • Dom af 21. september 2017
 • Lejeret
 • Lejeloven, Aftaleloven, Retsplejeloven, Boligreguleringsloven
02. oktober 2017
H
B’s krav mod A kunne kræves indfriet, uanset at kravet oversteg beløb i tinglyst samejeoverenskomst.
 • Kendelse af 25. september 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven
29. september 2017
H
Der var ikke grundlag for at fastslå, at to andelshavere overgik til at være lejere som følge af andelsboligforeningen C’s konkurs.
 • Dom af 19. september 2017
 • Boligret, Insolvensret, Lejeret
 • Andelsboligforeningsloven, Købeloven, Retsplejeloven, Konkursloven
28. september 2017
H
Natur- og Miljøklagenævnets påbud om retablering af forholdene ved to søer var gyldigt
 • Dom af 18. september 2017
 • Miljøret
 • Retsplejeloven, Naturbeskyttelsesloven
28. september 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom om krænkelse af ophavsret kunne ankes til Højesteret
 • Dom af 15. september 2017
 • Procesret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
27. september 2017
H
Hovedforhandling i en straffesag blev udsat i foreløbig 1 år på EU-Domstolens præjudicielle dom i en anden straffesag
 • Kendelse af 14. september 2017
 • EU-ret, Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
27. september 2017
SH
Banks korrektion af kunders afregningspriser foretaget i valutakrydset EUR/CHF fandtes berettiget på grund af Den Schweiziske Nationalbanks ophævelse af fastkurspolitkken
 • Dom af 15. september 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Aftaleloven
27. september 2017
SH
Ikke erstatning for overtrædelse af konkurrenceklausul
 • Dom af 14. september 2017
 • Obligationsret, Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
27. september 2017
H
Dødsbo udlagt til privat skifte blev ikke genoptaget med henblik på bl.a. ændring af værdiansættelse af to faste ejendomme
 • Kendelse af 12. september 2017
 • Skifteret, Afgiftsret
 • Kildeskatteloven, Skifteloven, Retsplejeloven, Boafgiftsloven, Dødsboskifteloven
26. september 2017
H
Om skade på skibsmotorer var skade på selve de defekte produkter (selvbeskadigelse)
 • Dom af 13. september 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret
 • Produktansvarsloven
21. september 2017
H
En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken
 • Dom af 12. september 2017
 • Obligationsret
 • Aftaleloven
21. september 2017
SH
Uberettiget ophævelse af aftale om oplagring af olieprodukter
 • Dom af 12. september 2017
 • Obligationsret
21. september 2017
H
Kommune havde ikke medvirket til en borgers flytning på en sådan måde, at den var refusionspligtig over for den kommune, borgeren flyttede til
 • Dom af 07. september 2017
 • Socialret, Forvaltningsret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Retssikkerhedsloven (det sociale område), Serviceloven
20. september 2017
SH
Unødvendigt at forelægge præjudicielle spørgsmål om ophavsretlig beskyttelse for EU-Domstolen
 • Kendelse af 07. september 2017
 • Immaterialret, EU-ret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
20. september 2017
SH
Advokat og hans klient havde handlet ansvarspådragende ved at sende et brev til en af modpartens kunder, men der var ikke dokumenteret noget tab
 • Dom af 06. september 2017
 • Immaterialret, Erstatningsret, Markedsføringsret, Advokatret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
20. september 2017
H
Meniskskade, som opstod i forbindelse med en løbetur, var omfattet af forsikringspolicernes ulykkesbegreb
 • Dom af 05. september 2017
 • Forsikringsret
 • Retsplejeloven
19. september 2017
H
Deponerede beløb skulle ikke forrentes fra forfaldstidspunkterne, men fra anlæg af retssag
 • Dom af 04. september 2017
 • Obligationsret
 • Ophavsretsloven, Renteloven
19. september 2017
SH
Fortolkning af licensaftales bestemmelser om opsigelse efter licensgivers død
 • Dom af 31. august 2017
 • Obligationsret, Immaterialret
 • Ophavsretsloven, Aftaleloven, Markedsføringsloven
18. september 2017
SH
Ansvarsbegrænsningsbeløbet efter CMR-lovens § 31, jf. § 29, stk. 2 skulle beregnes på grundlag af de beskadigede deles vægt, ikke af maskinens totalvægt, men da forsikringsselskabet havde var fremkommet med oplysninger om de beskadige deles vægt, blev transportører frifundet for forsikringsselskabets regreskrav.
 • Dom af 31. august 2017
 • Transportret
 • CMR-loven
18. september 2017
SH
Stridspatenter opretholdtes som gyldige, men fandtes ikke krænket.
 • Dom af 31. august 2017
 • Immaterialret
 • Patentloven
18. september 2017
H
Danske regler om transport af svin ikke i strid med EU-retlige regler
 • Dom af 31. august 2017
 • EU-ret
18. september 2017
Ø
Skattemyndighederne berettigede til skønsmæssigt at forhøje appellantens skattemæssige indkomst.
 • Dom af 25. august 2017
 • Skatteret
 • Skatteforvaltningsloven
15. september 2017
SH
Efter en samlet vurdering af mærkernes og varernes lighed fandt retten, at der er en risiko for forveksling mellem figurmærke med teksten "Roschen" og et ældre ordmærke "Rocher", hvorfor varemærkeregistrering af det nye mærke blev nægtet.
 • Dom af 30. august 2017
 • Varemærkeloven
13. september 2017
H
Navneforbud for T1 kunne ikke opretholdes efter endelig dom, og betingelserne for at nedlægge et nyt navneforbud for T1, der skulle vidne under en ankesag, var ikke opfyldt
 • Kendelse af 29. august 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
13. september 2017
SH
Sagsøgtes brug af en ejers eget navn i firmanavn og registrering heraf som varemærke udgjorde krænkelse af varemærkeret tilhørende selskab, som havde købt aktiverne ud af konkursbo, der inden konkursen havde erhvervet sagsøgtes tidligere virksomhed.
 • Dom af 28. august 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
12. september 2017
SH
Ikke godtgjort at der var indgået handelsagentaftale
 • Dom af 28. august 2017
 • Obligationsret
 • Aftaleloven, Handelsagentloven
12. september 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom vedrørende firmapension kunne ankes til Højesteret
 • Dom af 25. august 2017
 • Procesret
 • Lov om finansiel virksomhed, Retsplejeloven
12. september 2017
SH
Danske Spil skulle betale 100.000 kr. i rimeligt vederlag til Divisionsforeningen for brug af det registrerede varemærke "Superliga" i managerspil, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1.
 • Dom af 24. august 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Retsplejeloven
12. september 2017
H
Ophævelse af kendelse om afvisning af udmålingsanke og hjemvisning til landsretten til behandling heraf
 • Kendelse af 23. august 2017
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
11. september 2017
H
Et vilkår i en ægtepagt om kompensation lå uden for de rammer, der er fastsat i retsvirkningsloven, og var derfor ugyldigt, men kompensationsbeløbet i hen­hold til ægtefælleskifteloven blev forhøjet
 • Dom af 22. august 2017
 • Familieret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Skifteloven, Retsplejeloven, Retsvirkningsloven (Æ2)
11. september 2017
SH
Ikke risiko for forveksling mellem "PenSam" og "ProSam".
 • Dom af 07. august 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Selskabsloven
11. september 2017
H
Afskedigelse af en tjenestemandsansat underdirektør var saglig og proportional
 • Dom af 18. august 2017
 • Arbejdsret
08. september 2017
H
Om skattepligt af erstatningsbeløb
 • Dom af 16. august 2017
 • Skatteret
 • Selskabsskatteloven, Ejendomsavancebeskatningsloven
07. september 2017
SH
Et nyt entreprepriseselskab, som bl.a. er ejet og drevet af en tidligere leder i et andet, nu konkursramt entrepriseselskab, angav som reference på sin hjemmeside 27 byggeprojekter opført af det fallerede enrepriseselskab. Et tredje entrepriseselskab, som havde købt aktiverne, heunder immaterialrettigheder, af boet efter det fallerede entrepriseselskab, fik mod sikkerhedsstillelse på kr. 250.000 nedlagt forbud mod det nye selskabs anvendelse af byggeprojekterne som reference på hjemmesiden, idet retten fandt, at det udgjorde vildledende markedsføring.
 • Kendelse af 16. august 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Gældsbrevsloven
07. september 2017
SH
Udførende transportør skulle friholde transportør, som var ansvarlig for skader på rejer som følge af strømsvigt i kølecontainer.
 • Dom af 16. august 2017
 • Søret
 • Søloven
07. september 2017
H
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet som følge af opstillingen af tre vindmøller
 • Dom af 15. august 2017
 • Erstatningsret, Miljøret
05. september 2017
SH
Særpræg opnået gennem anvendelse, hvorfor sengetøjsmønster var beskyttet som velkendt varemærke.
 • Dom af 14. august 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Forældelsesloven
05. september 2017
SH
Om forældelse og passivitet vedr fordring i konkursbo, kausalt tab, egen skyld og medvirken samt opgørelsen af tab i forhold til renter og sagsomkostninger.
 • Dom af 11. august 2017
 • Insolvensret
 • Købeloven, Renteloven, Konkursloven, Forældelsesloven, Gældsbrevsloven
05. september 2017
H
Byrettens afgørelse i en sag om prøvelse af statsforvaltningens afvisning af at realitetsbehandle en anmodning om ændring af forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.
 • Kendelse af 24. juli 2017
 • Familieret, Procesret
 • Retsplejeloven, Forældreansvarsloven
04. september 2017
H
Byrettens afgørelse om at beskikke en advokat med rejseforbehold kunne ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a
 • Kendelse af 21. juli 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
04. september 2017
SH
Midlertidigt forbud og påbud vedr emballages krænkelse af konkurrents rettigheder efter markedsføringsloven
 • Kendelse af 07. juli 2017
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
30. august 2017
H
Marker opfyldte ikke kravet om at fremstå med tæt og lavt plantedække. Modtaget landbrugsstøtte skulle derfor tilbagebetales
 • Dom af 06. juli 2017
 • Landbrugsret
30. august 2017
Ø
Ankesag afvist da appellanten ikke opfyldte advokatpålæg.
 • Dom af 27. april 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
29. august 2017
Ø
Skatteministeriet pålagt af betale delvise sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.
 • Kendelse af 29. maj 2017
 • Skatteret, Procesret
 • Retsplejeloven
29. august 2017
SH
Midlertidigt forbud og påbud nedlagt, idet det var sandsynliggjort at produkt krænkede patent.
 • Kendelse af 30. juni 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
29. august 2017
H
To bankers interne lønudgifter afholdt i forbindelse med opkøb eller forsøg på opkøb af dele af andre banker kunne ikke fradrages som driftsomkostninger
 • Dom af 30. juni 2017
 • Skatteret
 • Statsskatteloven
28. august 2017
H
Medarbejder havde krav på forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden før bonusperiodens udløb
 • Dom af 30. juni 2017
 • Obligationsret, Arbejdsret
 • Funktionærloven
28. august 2017
SH
Erstatning efter retsplejelovens § 428 for tab lidt som følge af midlertidigt forbud
 • Dom af 28. juni 2017
 • Immaterialret, Erstatningsret, Procesret
 • Retsplejeloven
28. august 2017
SH
Adgang til at påtale varemærkekrænkelse fortabt ved passivitet.
 • Kendelse af 27. juni 2017
 • Immaterialret, Procesret, Passivitet
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Renteloven
23. august 2017
SH
Gengivelse af keramik på emballage udgjorde krænkelse af ophavsret og markedsføringsret.
 • Dom af 26. juni 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Straffeloven, Markedsføringsloven, Købeloven, Ophavsretsloven, Erstatningsansvarsloven
23. august 2017
SH
Fordringsprøvelsessag om, hvorvidt et nærmere opgjort beløb i henhold til en obligation skulle kvalificeres som erstatning for tab, jf. konkurslovens § 97, eller som renter, jf. § 98, nr. 1, eller som en konventionalbod, jf. § 98, nr. 2.
 • Dom af 23. juni 2017
 • Insolvensret
 • Lov om finansiel stabilitet, Renteloven, Konkursloven
23. august 2017
SH
Fordringsprøvelse om forståelsen af en aftale mellem kurator i et konkursbo og en køber.
 • Dom af 23. juni 2017
 • Insolvensret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
23. august 2017
SH
Spørgsmål om nyhedsværdi og opfindelseshøjde.
 • Dom af 23. juni 2017
 • Immaterialret
 • Patentloven, Retsplejeloven
23. august 2017
H
Ikke adgang til at kræve rykkergebyr efter fordringen er taget til inkasso
 • Kendelse af 27. juni 2017
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Aftaleloven, Renteloven, Retsplejeloven, Kreditaftaleloven
23. august 2017
H
Handel med motorcykel med falsk stelnummer kunne ophæves, selv om den absolutte reklamationsfrist på to år var udløbet
 • Dom af 23. juni 2017
 • Obligationsret
 • Købeloven, Retsplejeloven
09. august 2017
H
Spørgsmål om hvor mange lejeres deposita og forudbetalt leje, der skulle medtages i størstebeløbet på en tvangsauktion
 • Kendelse af 22. juni 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Lejeloven, Retsplejeloven
09. august 2017
H
Pålæg om opholds- og meldepligt, som udgjorde et uproportionalt indgreb i udlændings bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, medførte ikke godtgørelse
 • Dom af 21. juni 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Grundloven, Erstatningsansvarsloven
07. august 2017
H
Lejemål i ejendomme med både beboelses- og erhvervslejemål kunne anvendes som sammenligningslejemål ved vurdering af lejens størrelse for et beboelseslejemål i en mindre ejendom
 • Dom af 20. juni 2017
 • Lejeret
 • Boligreguleringsloven, Renteloven
07. august 2017
V
Skønsmand i skattesag fik ikke dækket størstedelen af sit honorarkrav på kr. 356.250, jf. retsplejelovens § 208.
 • Kendelse af 08. maj 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
07. august 2017
H
Arbejdsgiver havde ikke handlet ansvarspådragende, og A var derfor ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte som følge af en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang
 • Dom af 13. juni 2017
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven
01. august 2017
H
Sag om anerkendelse af en psykisk lidelse som en erhvervssygdom blev hjemvist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Ankestyrelsen havde afgjort, at A havde en tilpasningsreaktion, men vurderede, at der ikke var tale om en erhvervssygdom.
 • Dom af 13. juni 2017
 • Erstatningsret, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Arbejdsskadesikringsloven
01. august 2017
H
Kæresag om en ensidig indhentet erklæring afvist som følge af manglende retlig interesse
 • Kendelse af 07. juni 2017
 • Procesret
01. august 2017
H
Sag om tilbagebetaling af patientskadeerstatning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 07. juni 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Renteloven
01. august 2017
SH
Ansvar for tyveri af gods under transport
 • Dom af 15. juni 2017
 • Obligationsret, Transportret
 • CMR-loven
26. juli 2017
SH
Editionsbegæring ikke taget til følge
 • Kendelse af 12. juni 2017
 • Procesret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven
26. juli 2017
Ø
Ejer af svensk indregistreret bil havde opholdt sig i Danmark mindst 185 dage i et år og var derfor hjemmehørende i Danmark i registreringsafgiftsbekendtgørelsens forstand
 • Dom af 23. maj 2017
 • EU-ret, Afgiftsret
 • Registreringsafgiftsloven
25. juli 2017
Ø
Ikke godtgjort at indsættelser på konto var skattefrie eller allerede beskattet
 • Dom af 24. maj 2017
 • Skatteret
 • Statsskatteloven
25. juli 2017
BR
Afvisning af syn og skøn af om ejendom var anvendt til erhvervsmæssig udlejning, da sådan ville omfatte juridisk vurdering
 • Kendelse af 02. juni 2017
 • Skatteret, Procesret
 • Retsplejeloven
25. juli 2017
BR
 • Kendelse af 02. juni 2017
 • Skatteret, Procesret
 • Retsplejeloven
25. juli 2017
H
Selskab var insolvent som følge af varslet momskrav, og virksomhedspant for eksisterende gæld blev derfor omstødt.
 • Dom af 07. juni 2017
 • Insolvensret
 • Opkrævningsloven, Skatteforvaltningsloven, Renteloven, Momsloven, Konkursloven
25. juli 2017
H
Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter drabsforsøg
 • Dom af 07. juni 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
25. juli 2017
SH
Plastikkasse til opbevaring nød ikke ophavsretlig beskyttelse, og der var ikke påvist særpræg, der begrundede beskyttelse efter markedsføringsloven.
 • Dom af 06. juni 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
13. juli 2017
SH
Fortolkning af aftale om befragtning af flydekran og havneleje.
 • Dom af 02. juni 2017
 • Obligationsret, Søret
 • Aftaleloven, Renteloven
12. juli 2017
H
Ikke kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Washington blev forsinket med 3 timer og 43 minutter.
 • Dom af 02. juni 2017
 • EU-ret, Transportret
12. juli 2017
H
Aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, om forfald af henstandsbeløb var ikke i strid med aftale om fri bevægelighed for personer indgået mellem EU og Schweiz
 • Dom af 02. juni 2017
 • Skatteret, International ret
 • Kildeskatteloven, Aktieavancebeskatningsloven, Personskatteloven
11. juli 2017
H
Justitsministeriets afgørelse om udlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien blev ophævet som værende i strid med udleveringsloven
 • Kendelse af 31. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Udleveringsloven, Retsplejeloven
11. juli 2017
SH
Pensionsselskab handlede i strid med redelig forretningsskik og god praksis efter lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1
 • Dom af 31. maj 2017
 • Markedsføringsret
 • Lov om finansiel virksomhed, Aftaleloven, Markedsføringsloven, Forældelsesloven
11. juli 2017
H
Tre rumænere dømt for menneskehandel efter at have udnyttet landsmænd ved strafbare handlinger
 • Dom af 29. maj 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
10. juli 2017
SH
Ikke tortgodtgørelse for uretmæssig konkursbegæring
 • Dom af 26. maj 2017
 • Insolvensret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
10. juli 2017
SH
Bettingselskabers brug af håndboldherrelandsholdet på hjemmeside og facebookside var sket uden tilladelse og udgjorde krænkelse af varemærkeloven, markedsføringsloven og retten til eget billede.
 • Dom af 24. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Renteloven
10. juli 2017
H
Kravet var ikke forældet, da forældelsesfristen for differencekrav regnes fra den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen
 • Dom af 24. maj 2017
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Aftaleloven, Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven, Forældelsesloven
10. juli 2017
SH
Ikke overtrædelse af markedsføringsloven, da efterligning kun teknisk, ikke designmæssig eller æstetisk
 • Dom af 23. maj 2017
 • Obligationsret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven
23. juni 2017
SH
Ugyldige brugsmodeller
 • Dom af 23. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Brugsmodelloven
23. juni 2017
SH
Overtrædelse af right of first refusal klausul vedrørende indkøb af arbejdstøj
 • Dom af 22. maj 2017
 • Obligationsret
22. juni 2017
H
Skorstensfejermester straffet med bøde, idet to af hans ansatte havde renset skorstene uden sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning
 • Dom af 22. maj 2017
 • Arbejdsret
 • Straffeloven, Arbejdsmiljøloven
22. juni 2017
H
To sager hvor betingelserne for at idømme forvaring for grove seksualforbrydelser i førstegangstilfælde var opfyldt
 • Dom af 18. maj 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
16. juni 2017
H
Fjernvarmeværk erstatningsansvarlig for udledning af cadmium i kloaksystemet
 • Dom af 17. maj 2017
 • Erstatningsret, Miljøret
 • Miljøbeskyttelsesloven, Renteloven, Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., Miljøskadeerstatningsloven
16. juni 2017
SH
Forhandleraftale anset som udløbet, ikke opsagt
 • Dom af 11. maj 2017
 • Obligationsret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
16. juni 2017
H
Et selskab havde haft berettiget forventninger om at kunne indvinde råstoffer på et eksproprieret areal, og erstatningen skulle fastsættes ud fra den mistede fortjeneste
 • Dom af 11. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Statsret
 • Renteloven
15. juni 2017
SH
Polsk kunde på Saxo Banks handelsplatform, hvor kunden havde foretaget gearede valutahandler, blev ikke anset for forbruger, hvorfor værnetingsaftale, der pegede på Sø- og Handelsretten, var bindende.
 • Kendelse af 09. maj 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder, Procesret
 • Retsplejeloven
15. juni 2017
H
Afslag på indfødsret og afslag på dispensation fra sprogkravet var ikke forskelsbehandling på grund af handicap.
 • Dom af 09. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Forvaltningsret, Udlændingeret
 • Grundloven
15. juni 2017
H
Leverandør af kopimaskiner i et leasingarrangement var erstatningsansvarlig for det tab, som leasingtager havde lidt
 • Dom af 04. maj 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret, Lejeret
 • Markedsføringsloven, Aftaleloven, Købeloven, Renteloven
14. juni 2017
H
Et anpartsselskab, som efter omgåelsesbetragtninger var uden partsevne, kunne anlægge sag mod at stille bankgaranti for sagsomkostninger
 • Kendelse af 02. maj 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
14. juni 2017
H
Der var ikke sket rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning
 • Dom af 03. maj 2017
 • Strafferet
 • Offererstatningsloven, Renteloven
14. juni 2017
SH
Ikke overtrædelse af markedsføringslovens regler om produktefterligning
 • Dom af 28. april 2017
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Renteloven
14. juni 2017
SH
Krænkelse af designret og overtrædelse af markedsføringsloven
 • Dom af 01. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Renteloven, Designloven, Ophavsretsloven, Straffeloven, Retsplejeloven
14. juni 2017
H
En forbruger havde sandsynliggjort, at et målt elforbrug ikke svarede til det faktiske
 • Dom af 28. april 2017
 • Energiret
 • Retsplejeloven, Renteloven
14. juni 2017
H
En bilinspektør, der var indkaldt af anklagemyndigheden som vidne under en straffesag mod T, skulle honoreres som sagkyndigt vidne.
 • Kendelse af 27. april 2017
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
14. juni 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom om værneting kunne ankes til Højesteret
 • Beslutning af 11. april 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
11. maj 2017
H
SKAT var berettiget til at pålægge HK Danmark at undlade at indberette pensionisters kontingentindbetalinger, der ikke var fradragsberettiget
 • Dom af 26. april 2017
 • Skatteret
 • Ligningsloven, Renteloven, Skattekontrolloven
11. maj 2017
H
Spørgsmål om de dømtes forhold gjorde prøveløsladelse utilrådelig
 • Kendelse af 24. april 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
11. maj 2017
H
Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste
 • Dom af 25. april 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
11. maj 2017
H
Skadelidt, som havde været under observation af forsikringsselskab, havde ikke bedre funktionsniveau end, hvad der fremgik af lægeerklæringer
 • Dom af 24. april 2017
 • Erstatningsret, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Retsafgiftsloven
11. maj 2017
H
Skyldners begæring om rekonstruktion kunne ikke tilbagekaldes, efter rekonstruktionen var ophørt og konkursdekret afsagt, selvom konkursdekretet ikke var endeligt
 • Kendelse af 20. april 2017
 • Insolvensret
 • Konkursloven
24. april 2017
H
Vallensbæk Kommune skulle afholde udgifterne til renoveringen af to jernbanebroer
 • Dom af 10. april 2017
 • Anlæg, Færdselsret
18. april 2017
SH
Arbejdsgivers eventuelle krav på erstatning for tidligere medarbejders krænkelse af ophavsrettigheder bortfaldet ved passivitet.
 • Dom af 07. april 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret, Passivitet, Almindelige Emner
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
13. april 2017
H
En bygherres forsikringsselskab kunne ikke gøre regres mod entreprenørens forsikringsselskab
 • Dom af 05. april 2017
 • Forsikringsret
 • Renteloven
13. april 2017
H
Fastsættelse af sagsomkostninger når den vindende part er et advokatselskab
 • Kendelse af 04. april 2017
 • Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven
13. april 2017
H
Det var ikke godtgjort, at vand- og kloakledninger mv. havde medført en stigning af grundværdien, jf. vurderingslovens § 17
 • Dom af 04. april 2017
 • Skatteret
 • Vurderingsloven, Renteloven
13. april 2017
H
Andelsboligsforenings indsigelser mod renteswapaftalers gyldighed var fortabt ved passivitet, og foreningens eventuelle erstatningskrav var forældet og kunne ikke anvendes til modregning
 • Dom af 04. april 2017
 • Obligationsret, Passivitet, Almindelige Emner
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
13. april 2017
SH
Krænkelse af designrettigheder. Forlig indgået under fogedforbudssag ikke anset for at omfatte det økonomiske mellemværende.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Immaterialret
 • Renteloven, Designloven
13. april 2017
SH
Eneanpartshaver og eneste ledelsesmedlem kunne ikke dokumentere påstået tilgodehavende i konkursramt selskab.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Konkursloven
05. april 2017
H
En kommunes nedlæggelse af en privat fællesvej i medfør af privatvejsloven var ikke ugyldig.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Færdselsret
 • Renteloven, Grundloven, Lov om private fællesveje
04. april 2017
SH
Afsender skulle have anmeldt transport af kaffe til tyske toldmyndigheder, hvorfor transportøren blev frikendt for at udrede den told, som afsenderen blev pålagt.
 • Dom af 30. marts 2017
 • Obligationsret, Transportret
 • CMR-loven, Renteloven, Forældelsesloven
04. april 2017
H
Et areal i det fredede område Værneengene havde været omfattet af aftaler om tilskud til miljøvenlig drift. Ved ophør af den senest gældende aftale ønskede brugerne af arealet at omlægge arealet fra græs til græs.
 • Dom af 28. marts 2017
 • Miljøret
 • Renteloven, Naturbeskyttelsesloven
04. april 2017
SH
Ikke sandsynliggjort, at p-skive krænkede to patenter.
 • Kendelse af 27. marts 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven, Renteloven
04. april 2017
H
En rekvirent kunne ikke deltage i et fogedretsmøde ved anvendelse af telekommunikation
 • Kendelse af 24. marts 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven
31. marts 2017
H
Det var ikke klart for brugerne, at Grønlands Landsret holdt lukket nytårsaftensdag
 • Kendelse af 24. marts 2017
 • Grønland & Færøerne, Procesret
31. marts 2017
SH
Indehaver af figurmærke for debitkort ønskede at ændre mærket fra at være et afrundet rektangel til at være ellipseformet, og hvor den lodrette streg i K’et skulle fjernes. Retten fandt ligesom Ankenævnet, at ændringerne tilsammen udgjorde væsentlige ændringer af det registrerede mærke og påvirkede mærkets helhedsindtryk, hvorfor betingelserne for at ændre mærket efter varemærkelovens § 24 ikke var opfyldt.
 • Dom af 24. marts 2017
 • Immaterialret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Grundloven
31. marts 2017
H
Omstødelige betalinger til bank inden for en 2-årig periode af vedvarende insolvens
 • Dom af 23. marts 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Aftaleloven, Konkursloven
24. marts 2017
H
Om reglerne om vielse af to personer af samme køn er i strid med grundloven

 • Dom af 23. marts 2017
 • Familieret, Kirkeret, Menneskerettigheder, Forvaltningsret
 • Renteloven, Grundloven, Ægteskabsloven (Æ1)
24. marts 2017
SH
Tidligere distributørs brug af producents varemærke i forbindelse med markedsføring af andre produkter
 • Dom af 22. marts 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
24. marts 2017
H
Kommunens sygedagpengeregreskrav mod skadevolders forsikringsselskab var forældet
 • Dom af 21. marts 2017
 • Kommunalret, Forsikringsret, Forvaltningsret
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven, Forældelsesloven, Sygedagpengeloven
22. marts 2017
SH
Regnjakker beskyttet efter markedsføringsloven.
 • Kendelse af 20. marts 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
22. marts 2017
H
Fiskeskipper idømt bøde for at have sejlet i en skillezone, hvor han havde søgt efter fisk
 • Dom af 20. marts 2017
 • International ret, Søret, Strafferet
 • Straffeloven
22. marts 2017
H
Pengeinstitut var ikke erstatningsansvarlig for tab på aktieinvesteringer
 • Dom af 09. marts 2017
 • Erstatningsret, Finansielle virksomheder
 • Renteloven
21. marts 2017
H
Der kræves kæretilladelse til at indbringe byrettens beslutning om afvisning af en anmodning om fastsættelse af sagsomkostninger efter voldgiftsloven for landsretten.

 • Kendelse af 15. marts 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Voldgiftsloven
21. marts 2017
H
Somalisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemme­røveri
 • Dom af 16. marts 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
21. marts 2017
H
Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemmerøveri
 • Dom af 16. marts 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
21. marts 2017