Nye afgørelser m.v. på Foxylex

SH
Ansvar for tyveri af gods under transport
 • Dom af 15. juni 2017
 • Obligationsret, Transportret
 • CMR-loven
I dag
SH
Editionsbegæring ikke taget til følge
 • Kendelse af 12. juni 2017
 • Procesret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven
I dag
Ø
Ejer af svensk indregistreret bil havde opholdt sig i Danmark mindst 185 dage i et år og var derfor hjemmehørende i Danmark i registreringsafgiftsbekendtgørelsens forstand
 • Dom af 23. maj 2017
 • EU-ret, Afgiftsret
 • Registreringsafgiftsloven
I går
Ø
Ikke godtgjort at indsættelser på konto var skattefrie eller allerede beskattet
 • Dom af 24. maj 2017
 • Skatteret
 • Statsskatteloven
I går
BR
Afvisning af syn og skøn af om ejendom var anvendt til erhvervsmæssig udlejning, da sådan ville omfatte juridisk vurdering
 • Kendelse af 02. juni 2017
 • Skatteret, Procesret
 • Retsplejeloven
I går
BR
 • Kendelse af 02. juni 2017
 • Skatteret, Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
Selskab var insolvent som følge af varslet momskrav, og virksomhedspant for eksisterende gæld blev derfor omstødt.
 • Dom af 07. juni 2017
 • Insolvensret
 • Opkrævningsloven, Skatteforvaltningsloven, Renteloven, Momsloven, Konkursloven
I går
H
Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter drabsforsøg
 • Dom af 07. juni 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
I går
SH
Plastikkasse til opbevaring nød ikke ophavsretlig beskyttelse, og der var ikke påvist særpræg, der begrundede beskyttelse efter markedsføringsloven.
 • Dom af 06. juni 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
13. juli 2017
SH
Fortolkning af aftale om befragtning af flydekran og havneleje.
 • Dom af 02. juni 2017
 • Obligationsret, Søret
 • Aftaleloven, Renteloven
12. juli 2017
H
Ikke kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra København til Washington blev forsinket med 3 timer og 43 minutter.
 • Dom af 02. juni 2017
 • EU-ret, Transportret
12. juli 2017
H
Aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, om forfald af henstandsbeløb var ikke i strid med aftale om fri bevægelighed for personer indgået mellem EU og Schweiz
 • Dom af 02. juni 2017
 • Skatteret, International ret
 • Kildeskatteloven, Aktieavancebeskatningsloven, Personskatteloven
11. juli 2017
H
Justitsministeriets afgørelse om udlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien blev ophævet som værende i strid med udleveringsloven
 • Kendelse af 31. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Udleveringsloven, Retsplejeloven
11. juli 2017
SH
Pensionsselskab handlede i strid med redelig forretningsskik og god praksis efter lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1
 • Dom af 31. maj 2017
 • Markedsføringsret
 • Lov om finansiel virksomhed, Aftaleloven, Markedsføringsloven, Forældelsesloven
11. juli 2017
H
Tre rumænere dømt for menneskehandel efter at have udnyttet landsmænd ved strafbare handlinger
 • Dom af 29. maj 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
10. juli 2017
SH
Ikke tortgodtgørelse for uretmæssig konkursbegæring
 • Dom af 26. maj 2017
 • Insolvensret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
10. juli 2017
SH
Bettingselskabers brug af håndboldherrelandsholdet på hjemmeside og facebookside var sket uden tilladelse og udgjorde krænkelse af varemærkeloven, markedsføringsloven og retten til eget billede.
 • Dom af 24. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Renteloven
10. juli 2017
H
Kravet var ikke forældet, da forældelsesfristen for differencekrav regnes fra den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen
 • Dom af 24. maj 2017
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Aftaleloven, Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven, Forældelsesloven
10. juli 2017
SH
Ikke overtrædelse af markedsføringsloven, da efterligning kun teknisk, ikke designmæssig eller æstetisk
 • Dom af 23. maj 2017
 • Obligationsret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven
23. juni 2017
SH
Ugyldige brugsmodeller
 • Dom af 23. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Brugsmodelloven
23. juni 2017
SH
Overtrædelse af right of first refusal klausul vedrørende indkøb af arbejdstøj
 • Dom af 22. maj 2017
 • Obligationsret
22. juni 2017
H
Skorstensfejermester straffet med bøde, idet to af hans ansatte havde renset skorstene uden sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning
 • Dom af 22. maj 2017
 • Arbejdsret
 • Straffeloven, Arbejdsmiljøloven
22. juni 2017
H
To sager hvor betingelserne for at idømme forvaring for grove seksualforbrydelser i førstegangstilfælde var opfyldt
 • Dom af 18. maj 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
16. juni 2017
H
Fjernvarmeværk erstatningsansvarlig for udledning af cadmium i kloaksystemet
 • Dom af 17. maj 2017
 • Erstatningsret, Miljøret
 • Miljøbeskyttelsesloven, Renteloven, Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., Miljøskadeerstatningsloven
16. juni 2017
SH
Forhandleraftale anset som udløbet, ikke opsagt
 • Dom af 11. maj 2017
 • Obligationsret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
16. juni 2017
H
Et selskab havde haft berettiget forventninger om at kunne indvinde råstoffer på et eksproprieret areal, og erstatningen skulle fastsættes ud fra den mistede fortjeneste
 • Dom af 11. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Statsret
 • Renteloven
15. juni 2017
SH
Polsk kunde på Saxo Banks handelsplatform, hvor kunden havde foretaget gearede valutahandler, blev ikke anset for forbruger, hvorfor værnetingsaftale, der pegede på Sø- og Handelsretten, var bindende.
 • Kendelse af 09. maj 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder, Procesret
 • Retsplejeloven
15. juni 2017
H
Afslag på indfødsret og afslag på dispensation fra sprogkravet var ikke forskelsbehandling på grund af handicap.
 • Dom af 09. maj 2017
 • Menneskerettigheder, Forvaltningsret, Udlændingeret
 • Grundloven
15. juni 2017
H
Leverandør af kopimaskiner i et leasingarrangement var erstatningsansvarlig for det tab, som leasingtager havde lidt
 • Dom af 04. maj 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret, Lejeret
 • Markedsføringsloven, Aftaleloven, Købeloven, Renteloven
14. juni 2017
H
Et anpartsselskab, som efter omgåelsesbetragtninger var uden partsevne, kunne anlægge sag mod at stille bankgaranti for sagsomkostninger
 • Kendelse af 02. maj 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
14. juni 2017
H
Der var ikke sket rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning
 • Dom af 03. maj 2017
 • Strafferet
 • Offererstatningsloven, Renteloven
14. juni 2017
SH
Ikke overtrædelse af markedsføringslovens regler om produktefterligning
 • Dom af 28. april 2017
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Renteloven
14. juni 2017
SH
Krænkelse af designret og overtrædelse af markedsføringsloven
 • Dom af 01. maj 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Renteloven, Designloven, Ophavsretsloven, Straffeloven, Retsplejeloven
14. juni 2017
H
En forbruger havde sandsynliggjort, at et målt elforbrug ikke svarede til det faktiske
 • Dom af 28. april 2017
 • Energiret
 • Retsplejeloven, Renteloven
14. juni 2017
H
En bilinspektør, der var indkaldt af anklagemyndigheden som vidne under en straffesag mod T, skulle honoreres som sagkyndigt vidne.
 • Kendelse af 27. april 2017
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
14. juni 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom om værneting kunne ankes til Højesteret
 • Beslutning af 11. april 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
11. maj 2017
H
SKAT var berettiget til at pålægge HK Danmark at undlade at indberette pensionisters kontingentindbetalinger, der ikke var fradragsberettiget
 • Dom af 26. april 2017
 • Skatteret
 • Ligningsloven, Renteloven, Skattekontrolloven
11. maj 2017
H
Spørgsmål om de dømtes forhold gjorde prøveløsladelse utilrådelig
 • Kendelse af 24. april 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
11. maj 2017
H
Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste
 • Dom af 25. april 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
11. maj 2017
H
Skadelidt, som havde været under observation af forsikringsselskab, havde ikke bedre funktionsniveau end, hvad der fremgik af lægeerklæringer
 • Dom af 24. april 2017
 • Erstatningsret, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Retsafgiftsloven
11. maj 2017
H
Skyldners begæring om rekonstruktion kunne ikke tilbagekaldes, efter rekonstruktionen var ophørt og konkursdekret afsagt, selvom konkursdekretet ikke var endeligt
 • Kendelse af 20. april 2017
 • Insolvensret
 • Konkursloven
24. april 2017
H
Vallensbæk Kommune skulle afholde udgifterne til renoveringen af to jernbanebroer
 • Dom af 10. april 2017
 • Anlæg, Færdselsret
18. april 2017
SH
Arbejdsgivers eventuelle krav på erstatning for tidligere medarbejders krænkelse af ophavsrettigheder bortfaldet ved passivitet.
 • Dom af 07. april 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret, Passivitet, Almindelige Emner
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
13. april 2017
H
En bygherres forsikringsselskab kunne ikke gøre regres mod entreprenørens forsikringsselskab
 • Dom af 05. april 2017
 • Forsikringsret
 • Renteloven
13. april 2017
H
Fastsættelse af sagsomkostninger når den vindende part er et advokatselskab
 • Kendelse af 04. april 2017
 • Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven
13. april 2017
H
Det var ikke godtgjort, at vand- og kloakledninger mv. havde medført en stigning af grundværdien, jf. vurderingslovens § 17
 • Dom af 04. april 2017
 • Skatteret
 • Vurderingsloven, Renteloven
13. april 2017
H
Andelsboligsforenings indsigelser mod renteswapaftalers gyldighed var fortabt ved passivitet, og foreningens eventuelle erstatningskrav var forældet og kunne ikke anvendes til modregning
 • Dom af 04. april 2017
 • Obligationsret, Passivitet, Almindelige Emner
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
13. april 2017
SH
Krænkelse af designrettigheder. Forlig indgået under fogedforbudssag ikke anset for at omfatte det økonomiske mellemværende.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Immaterialret
 • Renteloven, Designloven
13. april 2017
SH
Eneanpartshaver og eneste ledelsesmedlem kunne ikke dokumentere påstået tilgodehavende i konkursramt selskab.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Konkursloven
05. april 2017
H
En kommunes nedlæggelse af en privat fællesvej i medfør af privatvejsloven var ikke ugyldig.
 • Dom af 31. marts 2017
 • Færdselsret
 • Renteloven, Grundloven, Lov om private fællesveje
04. april 2017
SH
Afsender skulle have anmeldt transport af kaffe til tyske toldmyndigheder, hvorfor transportøren blev frikendt for at udrede den told, som afsenderen blev pålagt.
 • Dom af 30. marts 2017
 • Obligationsret, Transportret
 • CMR-loven, Renteloven, Forældelsesloven
04. april 2017
H
Et areal i det fredede område Værneengene havde været omfattet af aftaler om tilskud til miljøvenlig drift. Ved ophør af den senest gældende aftale ønskede brugerne af arealet at omlægge arealet fra græs til græs.
 • Dom af 28. marts 2017
 • Miljøret
 • Renteloven, Naturbeskyttelsesloven
04. april 2017
SH
Ikke sandsynliggjort, at p-skive krænkede to patenter.
 • Kendelse af 27. marts 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven, Renteloven
04. april 2017
H
En rekvirent kunne ikke deltage i et fogedretsmøde ved anvendelse af telekommunikation
 • Kendelse af 24. marts 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven
31. marts 2017
H
Det var ikke klart for brugerne, at Grønlands Landsret holdt lukket nytårsaftensdag
 • Kendelse af 24. marts 2017
 • Grønland & Færøerne, Procesret
31. marts 2017
SH
Indehaver af figurmærke for debitkort ønskede at ændre mærket fra at være et afrundet rektangel til at være ellipseformet, og hvor den lodrette streg i K’et skulle fjernes. Retten fandt ligesom Ankenævnet, at ændringerne tilsammen udgjorde væsentlige ændringer af det registrerede mærke og påvirkede mærkets helhedsindtryk, hvorfor betingelserne for at ændre mærket efter varemærkelovens § 24 ikke var opfyldt.
 • Dom af 24. marts 2017
 • Immaterialret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Grundloven
31. marts 2017
H
Omstødelige betalinger til bank inden for en 2-årig periode af vedvarende insolvens
 • Dom af 23. marts 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Aftaleloven, Konkursloven
24. marts 2017
H
Om reglerne om vielse af to personer af samme køn er i strid med grundloven

 • Dom af 23. marts 2017
 • Familieret, Kirkeret, Menneskerettigheder, Forvaltningsret
 • Renteloven, Grundloven, Ægteskabsloven (Æ1)
24. marts 2017
SH
Tidligere distributørs brug af producents varemærke i forbindelse med markedsføring af andre produkter
 • Dom af 22. marts 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
24. marts 2017
H
Kommunens sygedagpengeregreskrav mod skadevolders forsikringsselskab var forældet
 • Dom af 21. marts 2017
 • Kommunalret, Forsikringsret, Forvaltningsret
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven, Forældelsesloven, Sygedagpengeloven
22. marts 2017
SH
Regnjakker beskyttet efter markedsføringsloven.
 • Kendelse af 20. marts 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
22. marts 2017
H
Fiskeskipper idømt bøde for at have sejlet i en skillezone, hvor han havde søgt efter fisk
 • Dom af 20. marts 2017
 • International ret, Søret, Strafferet
 • Straffeloven
22. marts 2017
H
Pengeinstitut var ikke erstatningsansvarlig for tab på aktieinvesteringer
 • Dom af 09. marts 2017
 • Erstatningsret, Finansielle virksomheder
 • Renteloven, Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
21. marts 2017
H
Der kræves kæretilladelse til at indbringe byrettens beslutning om afvisning af en anmodning om fastsættelse af sagsomkostninger efter voldgiftsloven for landsretten.

 • Kendelse af 15. marts 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Voldgiftsloven
21. marts 2017
H
Somalisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemme­røveri
 • Dom af 16. marts 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven
21. marts 2017
H
Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemmerøveri
 • Dom af 16. marts 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
21. marts 2017
SH
Værnetingsaftale bindende
 • Kendelse af 06. marts 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder, Procesret
 • Lov om finansiel virksomhed, Retsplejeloven, Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, Værdipapirhandelsloven
09. marts 2017
H
Skyldners beboelseslejlighed på 450 m2 skulle ikke inddrages i konkursbo
 • Kendelse af 02. marts 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Konkursloven
09. marts 2017
SH
Midlertidigt forbud ikke nedlagt
 • Kendelse af 28. februar 2017
 • Immaterialret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Selskabsloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
09. marts 2017
H
Landsretten havde med rette fastsat et advokatsalær på 200.000 kr. med tillæg af moms for to instanser, selv om A’s retshjælpsforsikringsselskab havde anerkendt et salær på 115.000 kr. med tillæg af moms for sagens behandling ved byretten alene
 • Kendelse af 27. februar 2017
 • Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven
09. marts 2017
H
Anklagemyndigheden skulle indhente en fornyet udtalelse om de rumænske fængselsforhold inden Højesterets endelige stillingtagen til anmodning om udlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien
 • Kendelse af 24. februar 2017
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Udleveringsloven
01. marts 2017
H
Landsretten havde med rette afvist T’s anke, fordi der var gjort tilstrækkeligt for at forkynde en indkaldelse for ham, og fordi det skyldtes hans egne forhold, at der ikke kunne forkyndes 
 • Kendelse af 23. februar 2017
 • Procesret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Retsplejeloven
01. marts 2017
SH
Domæne overtrådte hverken markedsføringsloven eller domæneloven.
 • Dom af 14. februar 2017
 • Markedsføringsret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Internetdomæneloven
01. marts 2017
H
Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse var ikke opfyldt.
 • Dom af 21. februar 2017
 • Skatteret, Forvaltningsret
 • Renteloven, Skatteforvaltningsloven
22. februar 2017
H
Tillæg for deltagelse i vagtordninger hos DSB skulle ikke medregnes i opgørelsen af rådighedslønnen til to tjenestemandsansatte, der var blevet afskediget som følge af stillingsnedlæggelse.
 • Dom af 09. februar 2017
 • Arbejdsret
 • Renteloven, Tjenestemandsloven
22. februar 2017
H
Sag om patientskade skulle ikke behandles af landsretten i 1. instans
 • Kendelse af 09. februar 2017
 • Procesret
 • Sundhedsklageloven, Retsplejeloven
22. februar 2017
H
To konkurskarantæneperioder skulle lægges i forlængelse af hinanden
 • Kendelse af 14. februar 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
22. februar 2017
H
Cityringlovens bestemmelser skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og retspraksis på området
 • Dom af 16. februar 2017
 • Færdselsret
 • Renteloven
22. februar 2017
SH
Incoterm FOB anvendt ved flytransport. Risikoens overgang fortolket på baggrund af parternes forståelse
 • Dom af 20. februar 2017
 • Obligationsret
 • Luftfartsloven
22. februar 2017
H
Fogedsag blev hjemvist til fornyet behandling i landsretten, da kæreskrift måtte anses for modtaget rettidigt af rette instans
 • Kendelse af 17. februar 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Voldgiftsloven
22. februar 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringsforhold kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 17. februar 2017
 • Procesret
 • Forsikringsaftaleloven, Retsplejeloven
22. februar 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom om KODA-afgift kunne ankes til Højesteret
 • Beslutning af 07. februar 2017
 • Procesret
 • Ophavsretsloven, Retsplejeloven
20. februar 2017
SH
Vaser og stager ophavsretligt beskyttet som kunstneriske værker.
 • Dom af 07. februar 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
20. februar 2017
H
Advokat havde ikke handlet ansvarspådragende ved ikke af egen drift at rejse spørgsmål om tilpasning af en betalingsgaranti.
 • Dom af 07. februar 2017
 • Erstatningsret, Advokatret
 • Renteloven
20. februar 2017
H
Ved beregningen af grundskatteloftet for en nyudstykket ejendom skulle anvendes samme basisår som den oprindelige ejendom, hvorfra udstykningen var sket, jf. vurderingslovens § 33, stk. 18, 2. pkt. Ejerens forventning om et andet basisår ville være i åbenbar modstrid med denne bestemmelse og var derfor ikke retsbeskyttet.
 • Dom af 07. februar 2017
 • Skatteret, Almindelige Emner
 • Renteloven, Vurderingsloven
20. februar 2017
H
Fastsættelse af sagsomkostninger i sag om store økonomiske værdier
 • Dom af 07. februar 2017
 • Procesret
 • Renteloven, Retsafgiftsloven, Retsplejeloven
20. februar 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom vedrørende bankforhold kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 03. februar 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
17. februar 2017
H
Det måtte sidestilles med eftergivelse af gæld, at kreditor bevidst lod to fakturakrav forælde, og disse gaver kunne omstødes af kreditors konkursbo
 • Dom af 02. februar 2017
 • Insolvensret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Konkursloven
17. februar 2017
H
Godset Bramstrup kunne ikke forbyde et autoværksted, der lå i samme område, at anvende navnet "Bramstrup"
 • Dom af 01. februar 2017
 • Immaterialret, Selskabsret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Selskabsloven
17. februar 2017
SH
Babyseng ophavsretligt beskyttet som brugskunst, men krav i anledning af lignende dukkesengs eventuelle krænkelse bortfaldet ved passivitet.
 • Dom af 31. januar 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret, Passivitet
 • Renteloven, Retsplejeloven, Gældsbrevsloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
14. februar 2017
H
Udmåling af godtgørelse til en person, som uberettiget havde været tvangsfikseret
 • Dom af 31. januar 2017
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder
 • Straffuldbyrdelsesloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Erstatningsansvarsloven
14. februar 2017
H
En selvstændig tandlæge var ved lukning af sin virksomhed pr. 1. januar 2009 ophørt mere end midlertidigt med sit personlige arbejde i virksomheden og var berettiget til at overgå til efterløn, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 74 c, stk. 1, men betingelsen for høj sats efter 2-års reglen i den dagældende § 74 l, stk. 5, var ikke opfyldt.
 • Dom af 27. januar 2017
 • Socialret, Pensionsret, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Arbejdsløshedsforsikringsloven, Retsplejeloven
14. februar 2017
H
En domfældt var pligtig at erstatte udgifter til forsvarersalær, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, og der var ikke grundlag for at antage, at bevisførelsen havde været rettet mod en anden forbrydelse, jf. stk. 2, at domfældte ved sin anke havde opnået en forandring til sin fordel, jf. stk. 3, eller at omkostningsansvaret var i misforhold til domfældtes skyld og vilkår, jf. stk. 4.
 • Kendelse af 25. januar 2017
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
14. februar 2017
H
Kommune var berettiget til som led i partshøring af arbejdsgiver at videregive en statusattest, der indeholdt oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand.
 • Dom af 24. januar 2017
 • Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven (det sociale område), Erstatningsansvarsloven, Personoplysningsloven, Renteloven, Sygedagpengeloven
13. februar 2017
SH
Erstatning på 100 mio. kr. for uberettiget nedlagt forbud.
 • Dom af 24. januar 2017
 • Immaterialret, Erstatningsret, Procesret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Årsregnskabsloven
13. februar 2017
H
Der var ikke grundlag for erstatning til en grønlandsk kvinde som følge af manglende oplysning om behandlingsmuligheder i udlandet, herunder i Danmark
 • Dom af 24. januar 2017
 • Erstatningsret, Grønland & Færøerne
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven
13. februar 2017
H
De almindelige domstole havde ikke kompetence til at afgøre tvist om, hvorvidt der forelå en aftale om faglig voldgift
 • Kendelse af 23. januar 2017
 • Arbejdsret, Procesret
 • Funktionærloven, Retsplejeloven, Arbejdsretsloven
13. februar 2017
H
Byrettens dom var en delafgørelse omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, og kunne derfor ikke appelleres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. appelbegrænsningsreglen i § 253, stk. 4. Byrettens afgørelse burde have været truffet ved kendelse
 • Kendelse af 20. januar 2017
 • Retsplejeloven, Renteloven
13. februar 2017
SH
Anvendelse af konkurrents forretningskendetegn i reklame
 • Dom af 20. januar 2017
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Renteloven, Forældelsesloven
13. februar 2017
SH
Ikke ophavsretlig beskyttelse af juridiske dokumenter, idet det ikke var godtgjort, at dokumenterne var resultatet af en egen selvstændigt skabende intellektuel indsats, som opfylder de ganske særlige betingelser for ophavsretlig beskyttelse af forretningsbetingelser og kontraktformularer mv.
 • Dom af 19. januar 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
10. februar 2017
H
En straf på 1 års fængsel idømt i Polen skulle fuldbyrdes i Danmark efter reglerne i lov om international fuldbyrdelse af straf, og straffen skulle omsættes til den straf, som kunne forventes idømt under en tilsvarende sag i Danmark
 • Dom af 19. januar 2017
 • Procesret, International ret, Strafferet
 • Udleveringsloven, Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, Retsplejeloven, Straffuldbyrdelsesloven
10. februar 2017
H
Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig for ikke tilstrækkelig hurtigt at have bragt ferieloven i overensstemmelse med EU's arbejdstidsdirektiv, men der var ikke grundlag for erstatning i den konkrete sag
 • Dom af 19. januar 2017
 • EU-ret, Arbejdsret
 • Ferieloven
10. februar 2017
V
Appellanten kunne ikke dokumentere, at brugte køretøjer var udført af landet.
 • Dom af 17. januar 2017
 • Afgiftsret
 • Renteloven, Registreringsafgiftsloven
10. februar 2017
H
Forsikringsselskabs regreskrav mod den ansvarlige for en olieforurening og dennes ansvarsforsikringsselskab var ikke forældet
 • Kendelse af 16. januar 2017
 • Erstatningsret, Miljøret
 • Jordforureningsloven, Forældelsesloven
09. februar 2017
SH
Ikke forvekslingsrisiko ved navne, der kunne lyde ens.
 • Kendelse af 16. januar 2017
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Markedsføringsloven, Renteloven, Retsplejeloven, Selskabsloven, Varemærkeloven
09. februar 2017
H
Skifterettens henskydelse af erstatningskrav efter konkurslovens § 28 til civilretten måtte sidestilles med en afgørelse om henvisning til rette domstol
 • Kendelse af 12. januar 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
09. februar 2017
H
Et selskab var objektivt ansvarlig i medfør af miljøskadeerstatningsloven for en forurening forårsaget af en brand i selskabets modtageanlæg. Erstatningsbyrden mellem selskabet og den kunde, hvis culpøse adfærd havde været årsag til branden, skulle fordeles med halvdelen til hver.
 • Dom af 12. januar 2017
 • Erstatningsret, Miljøret
 • Erstatningsansvarsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Renteloven, Miljøskadeerstatningsloven, Beredskabsloven
09. februar 2017
H
Der var ikke grundlag for at forhøje salærerne til de beskikkede forsvarere med betaling for de retsdage, der var blevet aflyst med mere end dags varsel
 • Kendelse af 11. januar 2017
 • Procesret, Advokatret
09. februar 2017
H
En udlændings overtrædelser af opholds- og meldepligt
 • Dom af 17. januar 2017
 • Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Grundloven
09. februar 2017
H
Der var ikke grundlag for at gøre dom for momssvig og grov skattesvig i et andengangstilfælde helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste
 • Dom af 11. januar 2017
 • Skatteret, Strafferet
 • Straffeloven, Momsloven, Skattekontrolloven
09. februar 2017
H
Køberne af en række nyopførte ejendomme kunne ikke fremlægge et ensidigt indhentet tilbud på udbedring af mangler ved ejendommene, der var indhentet efter sagens anlæg, og som måtte antages at have til formål at påvise en markant forskel på skønmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud

 • Kendelse af 09. januar 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Renteloven
09. februar 2017
SH
Ikke værneting i Danmark efter Bruxelles-I-forordningen for krav mod en af de sagsøgte, et hollandsk selskab, som driver et fryselager i Holland, og som udleverede kyllingeprodukter til transportør, hvorefter produkterne forsvandt.
 • Dom af 06. januar 2017
 • Transportret, Procesret
 • Retsplejeloven, Renteloven
09. februar 2017
H
Tabsopgørelse i en sag om advokatansvar
 • Dom af 05. januar 2017
 • Obligationsret, Finansielle virksomheder, Passivitet, Advokatret, Almindelige Emner
 • Renteloven, Forældelsesloven
09. februar 2017
H
Kommune skulle tilbagebetale et beløb, som kommunen havde fået refunderet af et forsikringsselskab
 • Dom af 04. januar 2017
 • Forsikringsret, Færdselsret, Passivitet, Almindelige Emner
 • Renteloven, Sygedagpengeloven, Erstatningsansvarsloven
09. februar 2017
H
Sag om, hvorvidt ledningsejer skulle betale for prøvegravninger, skulle behandles af landsretten som 1. instans.
 • Kendelse af 23. december 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
09. februar 2017
SH
Bank anset for berettiget til at korrigere afregningspriser for valutahandler i overensstemmelse med bankens almindelige betingelser, idet der forelå sådanne forhold (manglende likviditet i valutaen), som beskrevet i de almindelige betingelser.
 • Dom af 22. december 2016
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Renteloven, Retsplejeloven, Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
09. februar 2017
H
Afslag på ægtefællesammenføring som følge af, den herboende ægtefælle havde modtaget kontanthjælp inden for de seneste tre år, var ikke diskrimination
 • Dom af 22. december 2016
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Integrationsloven, Udlændingeloven
09. februar 2017
H
Højesteret fandt, at betingelserne for beskikkelse af bistandsadvokat for de forurettede i ”SE og HØR-sagen” ej var opfyldt
 • Kendelse af 21. december 2016
 • Procesret, Strafferet, Advokatret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
09. februar 2017
SH
Ikke erstatning baseret på prospekt-, emissions- eller bestyrelsesansvar ved emission i bank, som senere gik konkurs.
 • None af 21. december 2016
 • Insolvensret, Erstatningsret, Selskabsret
09. februar 2017
H
Lejer afleverede ikke et ophørt erhvervslejemål i aftalt stand og skulle derfor erstatte udlejers tab af lejeindtægter i forbindelse med istandsættelsen
 • Dom af 21. december 2016
 • Lejeret
 • Lejeloven, Retsplejeloven, Renteloven, Erhvervslejeloven
09. februar 2017
H
A fik tilladelse til at føre en underordnet myndigheds lægekonsulent som vidne i en sag vedrørende den overordnede myndigheds afgørelse
 • Kendelse af 20. december 2016
 • Procesret
 • Sundhedsklageloven, Renteloven, Retsplejeloven
28. december 2016
H
Designer, der havde overdraget et va­re­mær­ke, som bestod af hendes navn, kunne ikke fremover an­vende navnet som kendetegn eller del af et kendetegn i til­knyt­ning til varegrupper, som varemærket blev anvendt for af det selskab, der havde købt varemærket
 • Dom af 20. december 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Straffeloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven
28. december 2016
H
Skadelidte, der var sindssyg, forsøgte at begå selvmord ved at køre ind i en modkørende lastbil. Retten til erstatning for personskade bortfaldt som følge af forsætlig medvirken 
 • Dom af 19. december 2016
 • Forsikringsret
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven, Færdselsloven
20. december 2016
H
En kæresag blev afvist, da kære var iværksat én dag for sent, og da der ikke var grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen
 • Kendelse af 15. december 2016
 • Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Retsafgiftsloven, Retsplejeloven
20. december 2016
SH
Forsikringsdækning for skade på olieboreplatform. Erstatning tilkendt for mere end USD 344 millioner. Sagsomkostninger for mere end DKK 18,6 millioner, heraf advokatudgifter dækket med DKK 12 millioner.
 • Dom af 15. december 2016
 • Forsikringsret
 • Renteloven, Gældsbrevsloven, Retsplejeloven, Forsikringsaftaleloven
19. december 2016
H
Der var ikke grundlag for at fastslå, at afgørende hensyn talte mod beskikkelse af den samme advokat som bisidder for flere personer, der skulle afhøres af en undersøgelseskommission
 • Kendelse af 14. december 2016
 • Procesret, Advokatret
 • De Advokatetiske Regler, Retsplejeloven, Undersøgelseskommissionloven
19. december 2016
H
Børn skulle ikke tilbagegives til Bulgarien, hvor deres far har bopæl, selv om moren ved en børnebortførelse havde ført dem til Danmark
 • Kendelse af 14. december 2016
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Børnebortførelsesloven, Retsplejeloven
19. december 2016
H
Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning der sluttede ved fri­findelsesdom
 • Dom af 13. december 2016
 • Procesret
 • Straffeloven, Erstatningsansvarsloven, Retsplejeloven
19. december 2016
SH
Direktør pålagt 2 års konkurskarantæne
 • Kendelse af 13. december 2016
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Straffeloven, Bogføringsloven, Konkursloven
14. december 2016
H
En auktionsrekvirent, der ikke fik andel i buddet på 1. auktion, var ikke berettiget til at få sine auktionsomkostninger dækket
 • Kendelse af 09. december 2016
 • Insolvensret, Procesret
 • De Advokatetiske Regler, Retsplejeloven
13. december 2016
H
En boligforening havde ikke længere retlig interesse i et kæremål, da lejeren i en anden sag allerede var blevet sat ud af det lejede
 • Kendelse af 08. december 2016
 • Lejeret, Procesret
 • Almenlejeloven
12. december 2016
H
En sags økonomiske værdi i relation til kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 584, stk. 2.
 • Kendelse af 07. december 2016
 • Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven
10. december 2016
H
Der forelå ikke en gyldig tredjemandsbestemmelse om særeje, og arvestatuttet kunne heller ikke føre til, at ejendommene var særeje
 • Dom af 08. december 2016
 • Familieret
 • Retsvirkningsloven (Æ2)
09. december 2016
H
Dom i konkurrenceretlig sag kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 07. december 2016
 • Procesret
 • Konkurrenceloven, Retsplejeloven
09. december 2016
H
Om forholdet mellem EU-retten og den dagældende § 2 a, stk. 3, i funktionærloven i en tvist mellem en arbejdstager og en privat arbejdsgiver om ret til fratrædelsesgodtgørelse
 • Dom af 06. december 2016
 • EU-ret, Arbejdsret, Statsret
 • Funktionærloven, Tiltrædelsesloven, Grundloven, Forskelsbehandlingsloven
07. december 2016
H
Tavshedspligten blev ophævet for tre personer, der var ansat i Finanstilsynet i 2005-2008, således at de skulle afgive forklaring om tilsynet med Roskilde Bank i denne periode
 • Kendelse af 02. december 2016
 • Finansielle virksomheder, Procesret, Forvaltningsret
 • Renteloven, Lov om finansiel virksomhed, Retsplejeloven
06. december 2016
SH
Tøj udgjorde ikke designretlig eller markedsføringsretlig krænkelse.
 • Kendelse af 02. december 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Markedsføringsloven, Designloven
06. december 2016
SH
Sæbedispenser udgjorde ikke ophavsretlig krænkelse.
 • Dom af 02. december 2016
 • Immaterialret
 • Renteloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Ophavsretsloven
06. december 2016
H
Højesteret fandt, at der var udsigt til, at sagen i landsretten ville få et andet udfald end i byrettens dom, hvorfor der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a
 • None af 29. november 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven
02. december 2016
SH
Spørgsmål om retlig interesse i forbudssag vedrørende patenter.
 • Kendelse af 30. november 2016
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven
01. december 2016
H
Bank havde ikke tiltrådt sit virksomhedspant, og virksomhedspantet omfattede flyreservedele, som ikke var kompatible med et fly ejet af det selskab, der ejede reservedelene
 • Dom af 29. november 2016
 • Ejendomsret
 • Renteloven, Konkursloven, Tinglysningsloven
30. november 2016
H
T blev frakendt dansk indfødsret, da han forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger om sin nationalitet
 • Dom af 29. november 2016
 • Udlændingeret
 • Grundloven, Indfødsretsloven, Udlændingeloven
30. november 2016
SH
Fodboldmål og rebounder udgjorde ulovlig produktefterligning efter markedsføringslovens § 1.
 • Dom af 28. november 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Markedsføringsloven, Designloven
29. november 2016
SH
Gummistøvle udgjorde ikke en ulovlig produktefterligning efter markedsføringsloven.
 • Dom af 24. november 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
28. november 2016
SH
Konkurskarantæne til direktør for anpartsselskab, selvom direktøren ikke var registreret som direktør i Erhvervsstyrelsens register.
 • Kendelse af 18. november 2016
 • Insolvensret
 • Indkomstregisterloven, Kildeskatteloven, Momsloven, Selskabsloven, Konkursloven
28. november 2016
H
Sagen angik, om Skatteministeriet var erstatningsansvarlig for det tab, som A og B havde lidt ved, at deres nettoløn ikke blev forhøjet som følge af de generelle lettelser i beskatningsniveauet, der blev gennemført i 2009 med Forårspakke 2.0.
 • Dom af 23. november 2016
 • Arbejdsret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Sømandsbeskatningsloven
24. november 2016
H
Et krav på sagsomkostninger kunne ikke danne grundlag for modregning under en fogedsag, da kravet afhang af udfaldet af en retssag
 • Kendelse af 17. november 2016
 • Obligationsret, Insolvensret, Finansielle virksomheder, Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven, Konkursloven
21. november 2016
SH
Anmodning om midlertidigt forbud og påbud blev fremmet mod sikkerhedsstillelse, da det var sandsynliggjort, at der forelå krænkelse af designrettigheder og rettigheder i henhold til markedsføringsloven.
 • Kendelse af 18. november 2016
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
21. november 2016
H
Tømrerelev, der blev bevilget revalidering til uddannelsen som bygningskonstruktør, var alene berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode svarende til en kortere uddannelse som bygningstekniker
 • Dom af 17. november 2016
 • Erstatningsret
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven
18. november 2016
V
Skatteyder ikke berettiget til rejse- og befordringsgodtgørelse modtaget fra arbejdsgiver for rejser mellem skatteyderens egen bopæl, som skatteyderen ifølge ansættelseskontrakten skulle arbejde fra, og et af arbejdsgiverens arbejdssteder, idet arbejdsgiverens arbejdssted udgjorde skatteyderens faste arbejdssted i ligningslovens § 9A's forstand, samt idet der ikke var ført den fornødne kontrol med befordringen.
 • Dom af 14. oktober 2016
 • Skatteret
 • Skattekontrolloven, Statsskatteloven, Personskatteloven, Renteloven, Ligningsloven
17. november 2016
H
Nedsat godtgørelse for varigt mén og ingen erhvervsevnetabserstatning ved ”mellem­kommende død”   
 • Dom af 15. november 2016
 • Erstatningsret
 • Renteloven, Sundhedsklageloven, Erstatningsansvarsloven
16. november 2016
SH
Ingen ophavsretlig krænkelse af brillestel, da ligheden ikke var så stor.
 • Kendelse af 15. november 2016
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
16. november 2016
H
Offentliggørelse af selskabsmeddelelse med urigtigt og vildledende indhold anset for kursmanipulation i strid med dagældende værdipapirhandelslovs § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, jf. nu artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, c) i markedsmisbrugsforordningen og straffelovens § 3.
 • Dom af 14. november 2016
 • Finansielle virksomheder
 • Straffeloven, Værdipapirhandelsloven
15. november 2016
H
Sag om, hvorvidt en døgnplejer er at anse for selvstændig erhvervsdrivende, skulle behandles af landsretten i 1. instans.
 • Kendelse af 11. november 2016
 • Procesret
 • Retsafgiftsloven, Retsplejeloven
15. november 2016
H
Sag om handelsværdien ved overdragelse af en ejendom skulle ikke behandles af landsretten i 1. instans
 • Kendelse af 11. november 2016
 • Procesret
 • Renteloven, Lejeloven, Ligningsloven, Retsplejeloven
15. november 2016
SH
Beskyttelse efter designloven, ophavsretsloven, markedsføringsloven
 • Dom af 11. november 2016
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Designloven
15. november 2016
H
Erstatningskrav mod en advokat var forældet
 • Dom af 11. november 2016
 • Obligationsret, Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
14. november 2016
H
Dom for fire kørsler i frakendelsestiden gav grundlag for konfiskation af to biler, der henholdsvis var anvendt ved fjerde kørsel og var anskaffet som erstatning for den bil, som var anvendt ved tredje kørsel
 • Dom af 09. november 2016
 • Færdselsret, Strafferet
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Færdselsloven
11. november 2016
H
Rygsmerter kunne ikke anses for en arbejdsskade
 • Dom af 09. november 2016
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven
11. november 2016
H
Forværring af en bestående ryglidelse var en arbejdsskade
 • Dom af 09. november 2016
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven
11. november 2016
SH
Trods antagelig inspiration udgjorde vare ikke nærliggende efterligning
 • Dom af 08. november 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
10. november 2016
SH
Fogedforbud nægtet
 • Kendelse af 08. november 2016
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
10. november 2016
SH
Krænkelse af varemærkeret, som var stiftet ved brug.
 • Dom af 07. november 2016
 • Immaterialret
 • Renteloven, Markedsføringsloven, Navneloven, Varemærkeloven
08. november 2016
H
Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering om afvisning af en ankesag
 • Kendelse af 27. oktober 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven
08. november 2016
SH
Erstatning for overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1 om prisaftaler eller koordinering af priser
 • Dom af 04. november 2016
 • Markedsføringsret
 • Renteloven, Straffeloven, Konkurrenceloven, Retsplejeloven, Markedsføringsloven
07. november 2016
H
Tidsubegrænset brugsret med et opsigelsesvarsel på 30 år var ikke i strid med udstykningsloven, og deklaration om brugsret til strandareal skulle fortolkes i overensstemmelse hermed.
 • Dom af 03. november 2016
 • Ejendomsret
 • Renteloven, Udstykningsloven, Retsplejeloven
04. november 2016
SH
Anmodning om nedlæggelse af fogedforbud nægtet.
 • Kendelse af 03. november 2016
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Patentloven, Retsplejeloven
04. november 2016
H
Ved skifte af fællesbo opstod der spørgsmål om muligheden for et såkaldt anpartssæreje og formuearten af indtægter af særeje etableret før 1. oktober 1990 samt spørgsmål om størrelsen af vederlagskrav efter retsvirkningslovens § 23, stk. 2.
 • Dom af 03. november 2016
 • Familieret
 • Retsvirkningsloven (Æ2)
04. november 2016
H
A havde ikke godtgjort, at han havde pådraget sig en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6
 • Dom af 03. november 2016
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven
04. november 2016
SH
50.000 kr. i vederlag og erstatning for import af kopivarer, der krænkede varemærkerettigheder, designrettigheder og markedsføringsloven.
 • Dom af 01. november 2016
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Renteloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Designloven
02. november 2016
SH
Direktør pålagt konkurskarantæne
 • Kendelse af 27. oktober 2016
 • Insolvensret
 • Konkursloven
28. oktober 2016
H
Ved opgørelse af boet efter A skulle der være taget højde for nettoværdien af to lejligheder i Frankrig
 • Kendelse af 27. oktober 2016
 • Skifteret, International ret
 • Renteloven, Dødsboskifteloven
28. oktober 2016
SH
Fogedforbud nedlagt mod en sikkerhedsstillelse på 1.000.000 kr.
 • Kendelse af 25. oktober 2016
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Erhvervslejeloven, Patentloven, Retsplejeloven
27. oktober 2016
H
Arbejdsgiver havde godtgjort, at afskedigelse af medarbejder, der fandt sted under medarbejderens graviditet, ikke var begrundet i graviditeten. Ikke pligt til at omplacere medarbejderen til en stilling, som blev ledig efter opsigelsestidspunktet, men inden fratrædelsestidspunktet
 • Dom af 25. oktober 2016
 • Familieret, Arbejdsret
 • Renteloven, Ligebehandlingsloven
27. oktober 2016
H
Røntgenundersøgelse af tiltalt hashsmugler ikke uforholdsmæssigt indgreb efter den grønlandske retsplejelov.
 • Kendelse af 21. oktober 2016
 • Grønland & Færøerne, Procesret
 • Retsplejeloven
25. oktober 2016
H
Finansrådet var ikke afskåret fra at komme med forslag til én af to skønsmænd hhv. en sagkyndig i to swapsager anlagt mod Nordea, som er medlem af Finansrådet
 • Kendelse af 18. oktober 2016
 • Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven
20. oktober 2016
SH
Direktør ikke pålagt konkurskarantæne
 • Kendelse af 29. september 2016
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Bogføringsloven, Konkursloven
19. oktober 2016
SH
Beskyttelse af konvektionspaneler og funktionsløse riste efter markedsføringslovens § 1.
 • Dom af 17. oktober 2016
 • Markedsføringsret
 • Renteloven, Markedsføringsloven
18. oktober 2016
H
Retsplejelovens § 804, stk. 1, giver hjemmel til fremadrettet edition
 • Kendelse af 13. oktober 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven
15. oktober 2016
SH
Transportør ansvarlig for bortkomst af gods ved tyveri
 • Dom af 11. oktober 2016
 • Transportret
 • Renteloven, CMR-loven
12. oktober 2016
H
Der var sådan en sammenhæng mellem et tyveri og en fremsat trussel om vold, at forholdet kunne henføres under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2
 • Dom af 10. oktober 2016
 • Strafferet
 • Retsplejeloven, Straffeloven
11. oktober 2016
H
En tiltalt, der var idømt 6 års fængsel for hæleri, skulle være varetægtsfængslet under landsrettens behandling af ankesagen.
 • Kendelse af 07. oktober 2016
 • Procesret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
11. oktober 2016
H
Spørgsmål i relation til ministeriums erstatningsansvar blev ikke forelagt EU-Domstolen
 • Kendelse af 07. oktober 2016
 • EU-ret
 • Ferieloven
11. oktober 2016
H
Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til ikke at udbetale værdien af fem ikke-afholdte feriefridage til A, idet A ikke havde godtgjort, at hun havde et krav mod Løn­modtagernes Garantifond.
 • Dom af 05. oktober 2016
 • Arbejdsret
 • Renteloven, Konkursloven, LG-loven, Ferieloven
06. oktober 2016
H
Højesteret fastsatte generel model for beregning af det forventede udbytte af marihuana ved dyrkning af cannabisplanter i skunkvæksthuse
 • Dom af 05. oktober 2016
 • Procesret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Lov om euforiserende stoffer
06. oktober 2016
H
Højesteret fastsatte generel model for beregning af det forventede udbytte af marihuana ved dyrkning af cannabisplanter i skunkvæksthuse
 • Dom af 05. oktober 2016
 • Procesret, Strafferet
 • Færdselsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Lov om euforiserende stoffer
06. oktober 2016
H
Tidligere ansatte blev ikke tilkendt godtgørelse, selv om arbejdsgiveren havde tilsidesat regler om fremgangsmåden for indhentelse af helbredsoplysninger mv.
 • Dom af 29. september 2016
 • Arbejdsret
 • Renteloven, Tjenestemandsloven, Helbredsoplysningsloven
30. september 2016
H
En idømt foranstaltning kunne ændres til ambulant psykiatrisk behandling, men der kunne ikke fastsættes en ny længstetid på 5 år for foranstaltningen
 • Kendelse af 27. september 2016
 • Strafferet
 • Retsplejeloven, Straffeloven
29. september 2016
H
På et møde i skifteretten om et rekonstruktionsforslag, der indeholdt en bestemmelse om tvangsauktion, tilkom der ikke stemmeret til fordringer, i det omfang de var sikret ved pant på en sådan måde, at fordringerne blev dækket af pantet og ophørte ved kreditors fyldestgørelse i pantet, uden at pantsætter derefter indtrådte som kreditor ifølge fordringerne
 • Kendelse af 22. september 2016
 • Obligationsret, Insolvensret
 • Retsafgiftsloven, Renteloven, Konkursloven
27. september 2016
H
Dom i straffesag blev ophævet, da en af domsmændene under dele af bevisførelsen fremstod, som om han sov
 • Dom af 23. september 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven
27. september 2016
SH
Ikke sandsynliggjort, at Circle K med sit logo krænker OK’s varemærkeret.
 • Kendelse af 22. september 2016
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Renteloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven, Retsplejeloven
27. september 2016
H
Kommune overholdt ikke grundsætningen om saglig forvaltning ved at påtage sig en servitut om fravigelse af det såkaldte gæsteprincip
 • Dom af 21. september 2016
 • Kommunalret, Færdselsret, Forvaltningsret, Miljøret
 • Renteloven
26. september 2016
H
Ugyldighedsvirkning af manglende orientering af lejerne forud for første udlejning kunne ikke udstrækkes til efterfølgende udlejninger
 • Dom af 21. september 2016
 • Lejeret
 • Lejeloven, Lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, Boligreguleringsloven
26. september 2016
H
En kendelse, der var afsagt af landsretten om behandling af et erstatningskrav, kunne ikke kæres til Højesteret.
 • Kendelse af 19. september 2016
 • Procesret
 • Retsplejeloven
26. september 2016
H
Rekvirenter af udenretligt syn og skøn blev pålagt at betale sagsomkostninger til modparten
 • Kendelse af 19. september 2016
 • Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven
26. september 2016
SH
Krænkelse af varemærkerettigheder og ophavsrettigheder til betegnelser og merchandise vedr. Elvis og Graceland
 • Dom af 21. september 2016
 • Immaterialret
 • Renteloven, Markedsføringsloven, Ophavsretsloven, Varemærkeloven
22. september 2016
SH
Patenter og brugsmodeller ugyldige.
 • Dom af 21. september 2016
 • Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Patentloven, Brugsmodelloven
22. september 2016
H
Bank havde lagt løsning af visse opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af lån ud til et andet selskab. Disse ydelser var fritaget for moms. 
 • Dom af 16. september 2016
 • Afgiftsret, Finansielle virksomheder
 • Renteloven, Momsloven
19. september 2016
H
Sag om beslaglæggelse med henblik på konfiskation hjemvist til fornyet behandling i byretten
 • Kendelse af 07. september 2016
 • Færdselsret, Strafferet, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Straffeloven, Færdselsloven
17. september 2016
H
Landsretten havde ikke anvendt bevisbyrderegler forkert ved bl.a. at lægge vægt på, at T ikke havde givet en sandsynlig forklaring på, hvorledes hans dna blev fundet på indersiden af det opbrudte vindue
 • Dom af 14. september 2016
 • Procesret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Lov om euforiserende stoffer
16. september 2016