Nye afgørelser m.v. på Foxylex

På denne side kan du løbende følge med i, hvilke nye afgørelser der bliver lagt på Foxylex. Det giver dig mulighed for let og simpelt, at holde øje med de seneste domme, kendelser m.v.

Du kan også søge i alle vores 20717 afgørelser her


H
Sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og opgørelse af årsløn skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 17. september 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
Sagkyndige medlemmer skal ikke medvirke i skattesag ved landsretten
 • Kendelse af 14. september 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Ligningsloven
I går
H
Arbejdsgiver havde ikke sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. I forholdet mellem arbejdsgiveren og en infantil autist, som var den umiddelbare skadevolder, skulle arbejdsgiveren betale to tredjedele af erstatningen
 • Dom af 14. september 2018
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Renteloven, Erstatningsansvarsloven
I går
H
Der var ikke grundlag for at pålægge kærende at betale kæremålsomkostninger til statskassen for landsretten
 • Kendelse af 13. september 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
Uber-chauffører idømt bødestraffe for overtrædelse af bl.a. taxilovgivningen
 • Dom af 13. september 2018
 • Transportret, Procesret, Færdselsret, Forvaltningsret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Færdselsloven
I går
H
Statskassen skulle betale sagens omkostninger for landsretten, da ankedom indebar en forandring til tiltaltes fordel
 • Kendelse af 13. september 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
I går
H
Forældelse af tilbagebetalingskrav efter dansk ret var ikke i strid med EU-rettens effektivitetsprincip
 • Dom af 13. september 2018
 • EU-ret
 • Renteloven
I går
H
T straffet med fængsel på livstid for manddrab i gentagelsestilfælde
 • Dom af 12. september 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
16. oktober 2018
SH
Værnetingsklausul, som pegede på domstol i Gent afskar ikke sag om midlertidigt forbud i Danmark
 • Kendelse af 10. september 2018
 • Immaterialret, Procesret
 • Retsplejeloven
16. oktober 2018
H
Der var ikke hjemmel i elektrificeringsloven til ekspropriation til omlægning af vej
 • Dom af 10. september 2018
 • Menneskerettigheder, Statsret
 • Renteloven, Grundloven, Ekspropriationsloven
16. oktober 2018
H
Erstatningsnævnets skærpelse af praksis i pædagogsager var uden lovhjemmel
 • Dom af 04. september 2018
 • Forvaltningsret
 • Straffeloven, Offererstatningsloven, Renteloven
16. oktober 2018
H
Spørgsmål om tiltalte var blevet lovligt indkaldt til hovedforhandling ved telefonforkyndelse, og om der til brug for afgørelsen heraf skulle indhentes masteoplysninger om tiltaltes telefoner
 • Kendelse af 31. august 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
16. oktober 2018
H
Pengeoverførsler fra et Cayman Islands-selskab blev anset for løn og dermed skattepligtig indkomst, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse
 • Dom af 31. august 2018
 • Skatteret, Forvaltningsret
 • Skatteforvaltningsloven, Renteloven
16. oktober 2018
H
Beregning af differenceerstatning ved egen skyld
 • Dom af 30. august 2018
 • Erstatningsret
 • Renteloven, Arbejdsskadesikringsloven, Erstatningsansvarsloven
16. oktober 2018
SH
Dansk ret (lex situs) fandt anvendelse i en sag om to danske konkursboers mulighed for at ekstingvere sikkerheder i simple fordringer stillet af de tidligere selskaber over for en udenlandsk bank, idet konkursboerne ikke ansås som kontraktsparter i forhold til banken, men som uafhængige 3.-parter, hvorfor Romkonventionen - som gælder mellem kontraktparter men ikke i forhold til det ejendomsretlige lovvalg - ikke fandt anvendelse
 • Kendelse af 29. august 2018
 • International ret
 • Gældsbrevsloven, Konkursloven, Retsplejeloven
16. oktober 2018
H
Forsinket indkaldelse til mammografi på grund af ressourcemangel var ikke omfattet af reglerne om erstatning for patientskader
 • Dom af 28. august 2018
 • Erstatningsret
15. oktober 2018
H
Banedanmark var berettiget til at bringe ordning med fribefordring til ophør som sket
 • Dom af 28. august 2018
 • Arbejdsret
 • Ligningsloven
15. oktober 2018
H
Ikke erstatningsansvar for et advokatfirma, som havde undladt at gøre forældelsessynspunkt gældende
 • Dom af 28. august 2018
 • Erstatningsret
 • Forældelsesloven
15. oktober 2018
SH
Konkurrenceankenævnets afgørelse om at to virksomheders konsortie i forbindelse med et udbud var i strid TEUFs og konkurrencelovens forbud mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, ophævet
 • Dom af 27. august 2018
 • Udbudsret, Konkurrenceret
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Konkurrenceloven
15. oktober 2018
H
Ledelsesmedlemmers adfærd i et nu konkursramt selskab medførte ikke konkurskarantæne
 • Kendelse af 22. august 2018
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Konkursloven
15. oktober 2018
H
Ikke grundlag for omkostningsgodtgørelse efter retsplejelovens § 336
 • Kendelse af 21. august 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
15. oktober 2018
H
Ikke udlæg for tilgodehavende vedrørende konfiskeret bil solgt med ejendomsforbehold
 • Kendelse af 21. august 2018
 • Insolvensret, Procesret, Ejendomsret
 • Forsikringsaftaleloven, Straffeloven, Kreditaftaleloven, Færdselsloven
15. oktober 2018
H
Udlejerens manglende opfyldelse af oplysningspligten efter lejelovens § 4, stk. 5 (nu stk. 6), havde ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen
 • Dom af 17. august 2018
 • Lejeret
 • Lejeloven, Boligreguleringsloven
15. oktober 2018
H
Frakendelse af førerretten i Danmark, som opfølgning på en tysk dom om frakendelse af førerretten i Tyskland, var ikke i strid med forbuddet mod dobbelt straf
 • Dom af 17. august 2018
 • Færdselsret, Strafferet
 • Straffeloven, Færdselsloven
15. oktober 2018
SH
Ikke separatiststilling til sælgende andelshaver for købesummen, der blev indbetalt til konkursramt A/Bs driftkonto
 • Dom af 16. august 2018
 • Insolvensret
 • Konkursloven
15. oktober 2018
SH
Midlertidig forbud og påbud mod rottefælde
 • Kendelse af 16. august 2018
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
15. oktober 2018
SH
Rfa-filer (Revit Family File) med objekter, der bruges til design af bygninger, eksempelvis døre, vinduer, hvidevarer, tag, vægge osv., ikke anset for program, men for såkaldt parameteropsætning, som ikke er ophavsretligt beskyttet. Anvendelsen af filerne blev derimod anset for overtrædelse af markedsføringsloven.
 • Dom af 15. august 2018
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Renteloven, Ophavsretsloven
15. oktober 2018
H
Der var grundlag for fortsat varetægtsfængsling i en udleveringssag
 • Kendelse af 14. august 2018
 • Procesret, Udlændingeret
 • Udleveringsloven, Udlændingeloven, Retsplejeloven
14. oktober 2018
H
Købers fordring på tilbagebetaling af deponeret købesum var ikke forældet
 • Dom af 14. august 2018
 • Obligationsret
 • Købeloven, Retsplejeloven, Forældelsesloven
14. oktober 2018
H
Ikke hjemmel til forsvarerbeskikkelse for selskab, der ikke var mistænkt eller sigtet
 • Kendelse af 10. august 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Skattekontrolloven
14. oktober 2018
H
Fransk advokat (avocat) med møderet for franske appelretter havde ikke ret til at møde for landsretten
 • Kendelse af 10. august 2018
 • EU-ret, Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven
14. oktober 2018
SH
Foreløbigt forbud opretholdt under sag om mulig overtrædelse af god markedsføringsskik
 • Kendelse af 09. august 2018
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Markedsføringsret
 • E-handelsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
14. oktober 2018
H
Navneforbud, som var nedlagt forud for, at der var rejst sigtelse, blev opretholdt
 • Kendelse af 08. august 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
14. oktober 2018
H
Byrettens kendelser vedrørende afgivelse af forklaring for retten, herunder en kendelse om at tage en part i forvaring indtil parten indvilligede i at svare retten, kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse
 • Kendelse af 02. august 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Børneloven
14. oktober 2018
SH
Direktør frifundet for påstand om konkurskarantæne
 • Kendelse af 20. juli 2018
 • Insolvensret
 • Momsloven, Selskabsloven, Opkrævningsloven, Konkursloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven, Kildeskatteloven
14. oktober 2018
SH
Gipote.dk's kopiering af alle annoncer for hunde fra Gul & Gratis udgjorde en krænkelse af sidstnævntes databasebeskyttelse.
 • Kendelse af 18. juli 2018
 • Immaterialret, Procesret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
14. oktober 2018
SH
Forbud nægtet da to patenter vedr. lægemidler savnede opfindelseshøjde
 • Kendelse af 09. juli 2018
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
14. oktober 2018
SH
Varemærket "Sig det med blomster" opretholdt og blev anset for velkendt. Brugen af sætningen i et dameblad blev anset for en krænkelse af varemærket.
 • Dom af 02. juli 2018
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Fællesmærkeloven
11. oktober 2018
H
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet som følge af opstilling af vindmøller
 • Dom af 29. juni 2018
 • Erstatningsret, Fast Ejendom, Miljøret
11. oktober 2018
SH
Der var ikke grundlag for at ophæve varemærket "Kokkedal Slot" vedr. Kokkedal Slot i Brovst i Nordjylland, selvom der i Nordsjælland er et Kokkedal Slot, som ligger ved byen Kokkedal.
 • Dom af 28. juni 2018
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Forvaltningsloven
11. oktober 2018
SH
Ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven eller funktionærloven at opsige fleksjobber, da tilskuddet ophørte, da hun nåede folkepensionsalderen
 • Dom af 28. juni 2018
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Forskelsbehandlingsloven, Beskæftigelsesindsatsloven
11. oktober 2018
H
En person, der var ansat som konstabel og overkonstabel i Forsvaret, blev tilkendt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven, da vedkommende måtte anses for at have haft funktionærstatus i en del af ansættelsesperioden
 • Dom af 27. juni 2018
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Lov om forsvarets personel, Retsplejeloven
10. oktober 2018
H
T havde ved fremsendte lægeerklæringer dokumenteret lovligt forfald
 • Kendelse af 27. juni 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
10. oktober 2018
H
Ministeriums afslag på tilladelse til import af ayahuasca-vin var ikke i strid med artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Dom af 26. juni 2018
 • Menneskerettigheder
 • Lov om den europæiske menneskerettighedskonvention
10. oktober 2018
H
Et processkrift i en sag om konkurskarantæne var ikke lovligt forkyndt, da dokumentet ikke forinden eller efterfølgende var blevet sendt eller overdraget
 • Kendelse af 26. juni 2018
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
10. oktober 2018
SH
Sælgende andelshaver havde ikke separatiststilling vedr. købesummen i A/B under konkurs
 • Dom af 22. juni 2018
 • Insolvensret
 • Andelsboligforeningsloven, Lejeloven, Konkursloven
10. oktober 2018
H
Agenturgivers uberettigede opsigelse af en handelsagentaftale udløste erstatning til agenten
 • Dom af 21. juni 2018
 • Obligationsret
 • Handelsagentloven
10. oktober 2018
H
Statsløse palæstinensere, som oprindeligt havde modtaget et afslag på dansk statsborgerskab i strid med Danmarks internationale forpligtelser, havde ikke ret til yderligere godtgørelse
 • Dom af 20. juni 2018
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Forældelsesloven, Erstatningsansvarsloven
10. oktober 2018
H
En nederlandsk fond kunne ikke anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, og derfor skulle stifteren beskattes af udbyttet
 • Dom af 19. juni 2018
 • Skatteret
 • Kildeskatteloven
10. oktober 2018
H
Anklagemyndigheden havde ikke retlig interesse i et kæremål af en kendelse vedrørende tiltaltes lovlige forfald
 • Kendelse af 18. juni 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
10. oktober 2018
SH
Direktør ikke idømt konkurskarantæne.
 • Kendelse af 15. juni 2018
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Inddrivelsesloven, Konkursloven
10. oktober 2018
SH
Forbud nedlagt mod lægemiddel mod erektil dysfunktion, idet det blev anset for at sandsynligt, at det krænkede patent tilhørende Eli Lliiy.
 • Kendelse af 15. juni 2018
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Patentloven, Lægemiddelloven, Retsplejeloven
10. oktober 2018
H
T straffet med fængsel i 12 år for at have indsmuglet amfetamin og skunk i en lastbil fra Tyskland til Danmark
 • Dom af 14. juni 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
08. oktober 2018
H
Et vedtaget rekonstruktionsforslag fandtes næsten udelukkende at ville tilgodese A’s interesse i at få slettet en personlig gæld, og rekonstruktionsforslaget blev derfor nægtet stadfæstet.
 • Kendelse af 12. juni 2018
 • Insolvensret
 • Konkursloven
08. oktober 2018
H
Der var ikke grundlag for forsørgertabserstatning og overgangsbeløb som følge af forsinket diagnosticering af kræft
 • Dom af 12. juni 2018
 • Erstatningsret, Sundhedsret, Forvaltningsret
 • Sundhedsklageloven, Erstatningsansvarsloven
08. oktober 2018
SH
Transporteret maskine på hjul var åbenbart utilstrækkeligt fastgjort på trailer, hvis døre også stod åbne, og skaden under transporten var derfor forvoldt ved grov uagtsomthed
 • Dom af 08. juni 2018
 • Transportret
 • CMR-loven
08. oktober 2018
H
Ægtefæller, hvor den enes mor var søster til den andens stedmor, var ikke omfattet af begrebet "nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede"
 • Dom af 08. juni 2018
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven
08. oktober 2018
H
Zoologiske anlæg drev ikke museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand og var derfor ikke omfattet af fritagelsen for lønsumsafgift
 • Dom af 07. juni 2018
 • Afgiftsret
 • Momsloven, Museumsloven, Lønsumsafgiftsloven
08. oktober 2018
H
Ufyldestgjort panthaver kunne kræve erstatning fra brandforsikring udbetalt på ny
 • Dom af 06. juni 2018
 • Obligationsret, Forsikringsret, Finansielle virksomheder, Passivitet, Almindelige Emner
 • Forsikringsaftaleloven, Jordforureningsloven, Forældelsesloven
08. oktober 2018
SH
Handelsagent mistede krav på erstatning for mistet provision, da agenturgiveren i overensstemmelse med aftalen opsagde agenturet ved agentens indgåelse af aftale med anden agenturgiver vedr. konkurrerende brand.
 • Dom af 01. juni 2018
 • Obligationsret
 • Handelsagentloven
08. oktober 2018
H
Fravigelser af regler om hviletid og fridøgn, som blev indsat i overenskomsterne med indgrebsloven, havde karakter af overenskomstbestemmelser
 • Dom af 01. juni 2018
 • EU-ret, Arbejdsret
08. oktober 2018
SH
Foreløbige forbud mod bl.a. salg af eksamensbesvarelser via hjemmesiden fixminopgave.dk opretholdt
 • Kendelse af 30. maj 2018
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
02. oktober 2018
SH
Retsplejeloven § 163, stk. 2, hvorefter et dokument, der skal forkyndes, anses for forkyndt, hvis det er kommet vedkommende i hænde, selv om forkyndelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de almindelige regler for forkyndelse, kunne ikke anvendes på en stævning, som var kommet sagsøgte i hænde i udlandet.
 • Kendelse af 29. maj 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
02. oktober 2018
H
Husejeres erstatningskrav over for ejendomsmæglere var forældet
 • Dom af 29. maj 2018
 • Forsikringsret
 • Forsikringsaftaleloven, Forældelsesloven, Færdselsloven
01. oktober 2018
H
Lejer kunne under behandling af sag om krav efter fraflytning ændre betegnelsen for udlejer
 • Kendelse af 29. maj 2018
 • Procesret
 • Boligreguleringsloven, Retsplejeloven
01. oktober 2018
H
Udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser
 • Dom af 24. maj 2018
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Retsplejeloven
01. oktober 2018
H
Længstetiden for en foranstaltning blev forlænget med 2 år
 • Kendelse af 23. maj 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
01. oktober 2018
H
Fejlfordeling af varmeudgifter kunne korrigeres efter udløbet af almenlejelovens frist for udsendelse af varmeregnskab
 • Dom af 22. maj 2018
 • Lejeret
 • Lejeloven, Retsplejeloven, Almenlejeloven
01. oktober 2018
H
Betingelse for at indgå samarbejdsaftale blev ikke opfyldt
 • Dom af 18. maj 2018
 • Obligationsret
01. oktober 2018
H
Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr ved Nikolaj Kirke, Københavns Byret og Scandia Hotel, var lovlig
 • Kendelse af 16. maj 2018
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Ordensbekendtgørelsen
24. september 2018
SH
Ikke nedlagt påbud efter retsplejelovens § 413 da aftalegrundlag ikke tilstrækkeligt klart
 • Kendelse af 15. maj 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven
24. september 2018
H
Forvaring for voldtægt
 • Dom af 15. maj 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
24. september 2018
H
Et forsikringsselskab havde ikke anvendt en fejlagtig grundlagsrente som basis for beregning af ydelser til A efter en kollektiv erhvervsevnetabsforsikring og havde ikke handlet i strid med god skik-regler for finansiel virksomhed
 • Dom af 15. maj 2018
 • Obligationsret, Forsikringsret
 • Lov om finansiel virksomhed, Aftaleloven, Markedsføringsloven, Renteloven, Forældelsesloven
24. september 2018
H
Justitsministeriets afgørelse om udlevering til strafforfølgning i Rumænien blev stadfæstet.
 • Kendelse af 02. maj 2018
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Udleveringsloven, Straffeloven
24. september 2018
H
Der var ikke grundlag for fortsat at frihedsberøve en udlænding, der ikke havde lovligt ophold her i landet og som nægtede at medvirke til udsendelse til sit hjemland Irak
 • Kendelse af 02. maj 2018
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven
24. september 2018
H
Forældrepar, der havde ladet to døtre omskære, straffet med 1½ års fængsel
 • Dom af 02. maj 2018
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Forældreansvarsloven, Udlændingeloven
24. september 2018
H
Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var berettiget
 • Dom af 01. maj 2018
 • Lejeret
 • Straffeloven, Almenlejeloven
15. august 2018
H
Ejer af et fiskefartøj var erstatningsansvarlig for skade, som fisker pådrog sig i forbindelse med en arbejdsulykke
 • Dom af 26. april 2018
 • Erstatningsret
 • Søsikkerhedsloven, Søloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Et vederlag fra en panthaver for kurators arbejde med realisation af et virksomhedspant skulle indgå som et aktiv i et konkursbo
 • Kendelse af 25. april 2018
 • Insolvensret
 • Dødsboskifteloven, Konkursloven, Tinglysningsloven
15. august 2018
H
15 års fængsel for manddrab med maskinpistol og for grov vold
 • Dom af 20. april 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
15. august 2018
H
Sag om betaling af dækningsafgift for ejendom anvendt til yogaundervisning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 17. april 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Kommunal ejendomsskatteloven
15. august 2018
H
At anke var indgivet for sent, beroede alene på den tidligere beskikkede advokats fejl, og anken blev derfor admitteret
 • Kendelse af 13. april 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
SKAT var berettiget til at foretage korrektion af den aftalte købesum for to landbrugsejendomme, som afveg væsentligt fra ejendommenes handelsværdi.
 • Dom af 13. april 2018
 • Skatteret
 • Kildeskatteloven, Afskrivningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven
15. august 2018
H
køretøj blev ikke anset som specialindrettet, og SKAT havde derfor med rette beskattet skatteyderen af værdien af fri bil
 • Dom af 13. april 2018
 • Skatteret
15. august 2018
H
Vidne kunne føres anonymt i en sag om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder
 • Kendelse af 10. april 2018
 • Menneskerettigheder, Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende retten til rådighedsløn kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 09. april 2018
 • Procesret
 • Tjenestemandsloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Det var med rette, at retsformanden traf afgørelse om ikke at tilsidesætte politiets beslutning om at afvise to tilhørere ved indgangen til retsbygningen
 • Kendelse af 06. april 2018
 • Procesret
 • Politiloven, Retsplejeloven, Grundloven
15. august 2018
H
T straffet med samfundstjeneste for uagtsomt manddrab i forbindelse med kørsel under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og udvist betinget
 • Dom af 05. april 2018
 • Færdselsret
 • Straffeloven, Udlændingeloven, Færdselsloven
15. august 2018
H
Læge havde ikke udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed
 • Dom af 28. marts 2018
 • Sundhedsret, Forvaltningsret, Strafferet
 • Autorisationsloven, Straffeloven
15. august 2018
H
Ikke tilladelse til anke af en dom i en småsag, hvor ankestævningen ved en advokatfejl var indgivet direkte til landsretten og ikke til byretten
 • Kendelse af 27. marts 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
15. august 2018
H
Udsagn i en annonce fra Dansk Folkeparti var ikke injurierende
 • Dom af 22. marts 2018
 • Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
 • Straffeloven
15. august 2018
H
Cambodiansk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter voldtægt
 • Dom af 22. marts 2018
 • Menneskerettigheder, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Kommunen var ikke erstatningsansvarlig over for to piger, som havde været udsat for seksuelle krænkelser
 • Dom af 21. marts 2018
 • Menneskerettigheder, Forvaltningsret
 • Lov om den europæiske menneskerettighedskonvention
15. august 2018
H
Byrettens sag ikke udsat på indhentelse af speciallægeerklæring
 • Kendelse af 20. marts 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Erstatningsansvarsloven
15. august 2018
H
Energinet.dk havde ikke handlet ansvarspådragende
 • Dom af 06. marts 2018
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven, Lov om elforsyning
15. august 2018
SH
Forbud nedlagt mod brug af pressemeddelelse som vedrørte et lægemiddel
 • Kendelse af 01. marts 2018
 • Markedsføringsret
 • Lægemiddelloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
Hackerangreb og hærværk af en karakter, der gav grundlag for at anvende skærpede strafferammer
 • Dom af 27. februar 2018
 • Strafferet
 • Markedsføringsloven, Straffeloven
15. august 2018
H
Der var ikke grundlag for at gøre straffen på fængsel i 1 år betinget med vilkår om samfundstjeneste i en sag om rent passiv medvirken til grov vold
 • Dom af 21. februar 2018
 • Strafferet
 • Straffeloven
15. august 2018
H
Afskediget elev skulle ikke have godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven
 • Dom af 19. februar 2018
 • Arbejdsret, Uddannelse
 • Erhvervsuddannelsesloven, Funktionærloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
En bilkøber, der havde hævet købet på grund af bilens væsentlige mangler, kunne ikke kræve finansieringsomkostningerne ved købet betalt af sælger
 • Dom af 16. februar 2018
 • Obligationsret, Procesret
 • Købeloven, Retsplejeloven, Kreditaftaleloven
15. august 2018
H
Ophævelse af kendelse om afvisning af udmålingsanke og hjemvisning til landsretten til behandling heraf
 • Kendelse af 13. februar 2018
 • Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
15. august 2018
H
En gadefest udviklede sig til et opløb, da der blev kastet flasker og fyrværkeri mod politiet. Politiets indgreb overfor deltagerne var en lovlig frihedsberøvelse.
 • Dom af 07. februar 2018
 • Erstatningsret
 • Politiloven, Retsplejeloven
15. august 2018
SH
Hverken i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven at benytte UfR-referencer i dentifikationen af domme og kendelser.
 • Dom af 03. maj 2018
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Renteloven, Ophavsretsloven, Konkurrenceloven
04. juni 2018
SH
Konkurskarantæne i to år til direktør.
 • Kendelse af 04. januar 2018
 • Insolvensret
 • Kildeskatteloven, Momsloven, Konkursloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven
31. maj 2018
SH
Ikke godtgjort at sagsøgte havde anvendt FlyHjælp ApS' navn i Google Adwords kampagne
 • Dom af 20. december 2017
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Inkassoloven, Retsplejeloven, Varemærkeloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Frihedsberøvelse med henblik på udvisning af rumænere, der havde etableret lejr i Ørstedsparken, var lovlig
 • Kendelse af 19. december 2017
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Ordensbekendtgørelsen
30. marts 2018
H
Ikke hjemmel i registreringsafgiftsloven til at anse en tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift for bortfaldet som følge af ændringer i leasingsaftalen, der var uden betydning for tilladelsen
 • Dom af 19. december 2017
 • Afgiftsret, Forvaltningsret
 • Registreringsafgiftsloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
H
Krav om godtgørelse for følgerne af tvangsanbringelse af barn uden for hjemmet var forældet
 • Dom af 14. december 2017
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder
 • Serviceloven, Forældelsesloven, Erstatningsansvarsloven
30. marts 2018
H
T1 og T2, der var fundet skyldige i forsøg på indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde ikke været udsat for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud
 • Dom af 12. december 2017
 • Menneskerettigheder, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
SH
Ikke godtgjort fejl ved Saxo Banks handelsplatform, og heller ikke godtgjort, at Saxo Bank havde tilsikret, at bruger ville få et maktimalt valutaspread på 1,5 pips
 • Dom af 12. december 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Retsplejeloven, Renteloven
30. marts 2018
SH
Café Obelix krænkede ophavs- og varemærkeret til tegneseriefiguren af samme navn
 • Dom af 11. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Ophavsretsloven
30. marts 2018
SH
Udbyder af betalingsløsninger til erhvervsdrivende krænkede Nets Denmar A/S' rettiheder til Dankort-logoet ved at benytte dele heraf i eget logo uden at have en indløsningsaftale
 • Dom af 07. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
30. marts 2018
SH
Registrering af varemærket "Holdingstrøje" blev afvist på grund af manglende særpræg
 • Dom af 06. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Renteloven
30. marts 2018
SH
Managementbog udgjorde hverken markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse af lignende managementbog.
 • Dom af 05. december 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Renteloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Der var ikke grundlag for lejenedsættelse i moderniseret boliglejemål
 • Dom af 04. december 2017
 • Lejeret
 • Boligreguleringsloven, Renteloven
30. marts 2018
H
Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved at udlevere sin klients tidligere samlevers adresse til sin klient, selvom den tidligere samlever havde adressebeskyttelse
 • Dom af 01. december 2017
 • Procesret, Advokatret
 • CPR-loven, Retsplejeloven
30. marts 2018
SH
En ældre ret til ordmærke var ikke til hinder for registrering af et yngre figurmærke indeholdende samme ord og som vedrørte samme varer
 • Dom af 01. december 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven
30. marts 2018
H
Pengekrav fastslået ved en udeblivelsesdom i en sag, der blev genoptaget, men hvor genoptagelsen blev afvist, var ikke forældet
 • Kendelse af 28. november 2017
 • Obligationsret, Insolvensret, Finansielle virksomheder, Procesret, Passivitet
 • Retsplejeloven, Renteloven, Forældelsesloven
30. marts 2018
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettighederne til en kuglependel kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 29. november 2017
 • Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
30. marts 2018
H
Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område
 • Dom af 29. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Arbejdsmiljøloven
30. marts 2018
H
Kontorelev havde ikke krav på yderligere godtgørelse efter ligebehandlingsloven
 • Dom af 28. november 2017
 • Arbejdsret
 • Erhvervsuddannelsesloven, Renteloven, Ligebehandlingsloven
15. januar 2018
H
Ophævelse af kendelse om afvisning af ankesag, da retsbog med frist for betaling af berammelsesafgift ikke var sendt til appellanten
 • Kendelse af 27. november 2017
 • Afgiftsret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
15. januar 2018
H
En afgørelse fra Landsskatteretten var indbragt rettidigt for domstolene, idet indbringelsesfristen efter omstændighederne skulle regnes fra Landsskatterettens korrigerede afgørelse
 • Kendelse af 24. november 2017
 • Procesret
 • Skatteforvaltningsloven, Momsloven, Retsplejeloven
15. januar 2018
SH
Konkurrenceklausul ikke opretholdt da den var i strid med konkurrenceloven § 6 og TEUF artikel 101
 • Kendelse af 24. november 2017
 • Immaterialret, EU-ret, Procesret
 • Retsplejeloven, Konkurrenceloven
15. januar 2018
H
Opsigelse af B indebar forskelsbehandling på grund af handicap i strid med forskelsbehandlingsloven
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Forskelsbehandlingsloven
27. december 2017
H
Opsigelsen af A havde intet med hendes sygdom eller sygefravær at gøre
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) berettiget
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
Opsigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages-reglen) ikke berettiget
 • Dom af 22. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven
27. december 2017
H
En kommanditists selvskyldnerkaution for kommanditselskabets bankgæld kunne ikke medtages på kommanditistens fradragskonto
 • Dom af 16. november 2017
 • Skatteret
24. december 2017
H
Et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, var ikke uden partsevne
 • Kendelse af 16. november 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Konkursloven
24. december 2017
H
Sagsanlæg mod Flygtningenævnet kunne ikke tillægges opsættende virkning
 • Kendelse af 15. november 2017
 • Procesret, Forvaltningsret, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Grundloven
24. december 2017
SH
Lejere af opbevaringsrum, hvor kopivarer var opmagasineret, skulle betale skønsmæssigt fastsat vederlag til indehaverne af varemærker
 • Dom af 16. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
24. december 2017
SH
Konkurskarantæne til leder af enkeltmandsvirksomhed, som umiddelbart inden konkursen og uden reel betaling, overdrog aktiver til et af hustruen nystiftet selskab
 • Kendelse af 16. november 2017
 • Insolvensret
 • Konkursloven
24. december 2017
SH
Ikke nedlagt forbud mod nyetableret virksomhed efter reglerne om god markedsføringsskik. Retten fandt, at selvom stifteren af den nye virksomhed var tidligere ejer af en anden virksomhed inden for renderingsbranchen (forarbejdning af biprodukter fra slagteri- og fiskeindustrien), havde den nyetablerede virksomhed ikke opsøgt eller retsstridigt udnyttet kunder fra stifterens tidligere virksomhed, og stifterens tidligere virksomhed havde ikke mistet indtægter (ekstraheret udgave af kendelse)
 • Kendelse af 02. november 2017
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
24. december 2017
H
Syrienskriger straffet med fængsel i 6 år, frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig.
 • Dom af 14. november 2017
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Indfødsretsloven, Udlændingeloven
19. december 2017
SH
Udeblivelse fra sygefraværssamtale udgjorde gyldig opsigelsesgrund
 • Dom af 14. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Sygedagpengeloven, Grundloven
19. december 2017
SH
Manglende særpræg til betegnelsen "Dan Stone"
 • Dom af 10. november 2017
 • Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Selskabsloven, Internetdomæneloven
19. december 2017
SH
Ingen krænkelse af designrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder efter markedsføringsloven
 • Dom af 10. november 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Designloven
19. december 2017
SH
Sagkyndige dommere blev ikke anset som inhabile, selvom den ene havde været patentrådgiver for en part i sagen, og den anden var patentagent for et selskab, som modpartens ekspertvidne er medejer af
 • Kendelse af 28. september 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
19. december 2017
SH
Konkurskarantæne til direktør, som blandt andet havde udstedt fiktive fakturaer til fiktive underleverandører og anvendt sort arbejdskraft
 • Kendelse af 22. september 2017
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Skatteforvaltningsloven, Konkursloven
19. december 2017
SH
Selskab frifundet for erstatningsansvar som transportør efter søloven, idet selskabet alene var formidler af en transport, ikke kontraherende transportør
 • Dom af 08. november 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret, Transportret
 • Søloven
19. december 2017
SH
Ordmærke havde opnået særpræg ved indarbejdelse
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
19. december 2017
SH
Navn på ejendom i Roskilde var et varemærke og fulgte med, da ejendommen blev overdraget
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven
19. december 2017
SH
Dom om forbud, og med bestemmelse om destruktion og rimeligt vederlag, på grund af krænkelse af velkendt varemærke
 • Dom af 08. november 2017
 • Immaterialret
 • Varemærkeloven
19. december 2017
H
Lønmodtager fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder
 • Dom af 14. november 2017
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, Arbejdsretsloven
19. december 2017
H
Betingelserne for omstødelse efter konkursloven var opfyldt
 • Dom af 08. november 2017
 • Insolvensret
 • Almenboligloven, Konkursloven
29. november 2017
H
Rigspolitiets afgørelser om, at to hunde var omfattet af hundelovens forbudsordning og derfor skulle aflives, var ikke ugyldige
 • Dom af 07. november 2017
 • Politi, Forvaltningsret, Søret
 • Grundloven, Hundeloven
24. november 2017
H
Det var ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen, at en mand fra Syrien, der havde fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, skulle vente 3 år på at få familiesammenføring med sin ægtefælle

 • Dom af 06. november 2017
 • Menneskerettigheder, Forvaltningsret
 • Udlændingeloven, Grundloven
24. november 2017
SH
Fogedforbud nedlagt mod sikkerhedsstillelse på henholdsvis 40 mio. kr. og 20 mio. kr.
 • Kendelse af 03. november 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
23. november 2017
H
Anmodning om nedlæggelse af forbud mod offentliggørelse af bog kunne i dette tilfælde rettes mod JP/Politikens Hus A/S
 • Kendelse af 02. november 2017
 • Procesret
 • Medieansvarsloven, Retsplejeloven
23. november 2017
H
Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af taxiførerkort var ikke gyldig
 • Dom af 02. november 2017
 • Transportret, Forvaltningsret
 • Godskørselsloven, Straffeloven, Grundloven, Taxiloven_invalid
23. november 2017
H
Advokat afbeskikket, da beskikkelsen ikke længere fandtes at være forsvarlig
 • Kendelse af 01. november 2017
 • Procesret, Advokatret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
09. november 2017
H
To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser
 • Kendelse af 31. oktober 2017
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
09. november 2017
H
To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser
 • Kendelse af 31. oktober 2017
 • Familieret, Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
08. november 2017
Ø
Tabende part fritaget fra at betale sagsomkostninger til den vindende part, idet den vindende part ved sin ageren havde fremtvunget sagen, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.
 • Kendelse af 04. maj 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
08. november 2017
H
FOF København skulle ikke betale vederlag til Koda for anvendelse af musik på danse- og motionshold
 • Dom af 30. oktober 2017
 • Immaterialret
 • Ophavsretsloven
06. november 2017
SH
Supplerende beskyttelsescertifikat (Supplementary Protection Certificate, SPC) vedr. patent på lægemidler, var ugyldigt, hvorfor midlertidigt forbud blev nægtet
 • Kendelse af 26. oktober 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Patentloven, Retsplejeloven
01. november 2017
H
Undtagelsesvis grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste, idet forurettede ikke var blevet alvorligt skadet, idet tiltalte var ung og ustraffet og med gode personlige forhold, idet der blev fastsat kortere frihedsstraf, og idet volden var sket som en spontan reaktion på forudgående uoverensstemmelse med forurettede.
 • Dom af 24. oktober 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
25. oktober 2017
H
Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste
 • Dom af 24. oktober 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven
25. oktober 2017
SH
Ikke godtgjort at lugtkontaminering skete under fragt.
 • Dom af 23. oktober 2017
 • Transportret
 • CMR-loven
25. oktober 2017
SH
Fortsat anvendelse af buslæskærm udgjorde fortsat krænkelse af ophavsretsloven og markedsføringsloven
 • Dom af 23. oktober 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven, Renteloven
25. oktober 2017
H
Skadelidtes erstatningskrav var omfattet af offererstatningsloven og ikke bortfaldet ved forældelse eller passivitet
 • Dom af 19. oktober 2017
 • Erstatningsret, Strafferet, Passivitet, Almindelige Emner
 • Straffeloven, Offererstatningsloven, Retsplejeloven, Ikrafttrædelsesloven
23. oktober 2017
SH
Aktier i depot kunne ikke kræves udleveret af konkursbo.
 • Dom af 18. oktober 2017
 • Finansielle virksomheder
 • Selskabsloven
23. oktober 2017
H
Vandregnskabers ugyldighed medførte ikke, at lejer havde krav på tilbagebetaling af vandafgift
 • Dom af 21. september 2017
 • Lejeret
18. oktober 2017
H
Erhververen af en virksomhed hæftede for krav i anledning af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse
 • Dom af 17. oktober 2017
 • EU-ret, Arbejdsret
 • Funktionærloven, Arbejdsretsloven, Virksomhedsoverdragelsesloven
18. oktober 2017
H
A’s fortjeneste ved afståelse af en del af sin landbrugsjord var ikke skattefri, idet afståelsen ikke var sket som følge af ekspropriation
 • Dom af 09. oktober 2017
 • Skatteret
 • Ejendomsavancebeskatningsloven, Planloven
12. oktober 2017
H
Værnetingsaftale mellem forsikringsgiver og forsikringstager var efter Domsforordningen ikke bindende for en skadelidt, der efter national ret havde hjemmel til at anlægge direkte krav mod forsikringsselskabet
 • Kendelse af 09. oktober 2017
 • Procesret
 • Forsikringsaftaleloven, Retsplejeloven, Retsafgiftsloven
12. oktober 2017
H
Pressen havde ikke adgang til at udtale sig om et navneforbud, der blev fremsat og behandlet under et lukket retsmøde
 • Kendelse af 05. oktober 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
10. oktober 2017
SH
Konkurskarantæne til direktør, som konsekvent havde undladt at indberette og afregne moms
 • Kendelse af 08. september 2017
 • Insolvensret
 • Selskabsloven, Bogføringsloven, Opkrævningsloven, Konkursloven
09. oktober 2017
H
Straffen for at have hjulpet en udlænding med at rejse ulovligt ind i Danmark fastsat til 30 dages ubetinget fængsel
 • Dom af 04. oktober 2017
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Udlændingeloven
06. oktober 2017
H
Trusler om vold sendt pr. sms-beskeder var omfattet af straffelovens bestemmelse om forsøg på voldtægt
 • Dom af 29. september 2017
 • Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
05. oktober 2017
H
Leasingselskaber og leverandør var solidarisk erstatningsansvarlige for leasingtagers tab ved manglende godskrivning af værdien af tilbagetagne kopimaskiner
 • Dom af 27. september 2017
 • Obligationsret
 • Lov om finansiel virksomhed, Markedsføringsloven, Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
04. oktober 2017
H
Sælger af ulovligt indførte sko skulle ikke betale erstatning eller vederlag til varemærkeindehaveren
 • Dom af 26. september 2017
 • Immaterialret, Procesret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
04. oktober 2017
H
Det kunne ikke aftales, at lejerne skulle betale særskilt for renovation som et tillæg til huslejen
 • Dom af 21. september 2017
 • Lejeret
 • Lejeloven, Aftaleloven, Retsplejeloven, Boligreguleringsloven
02. oktober 2017
H
B’s krav mod A kunne kræves indfriet, uanset at kravet oversteg beløb i tinglyst samejeoverenskomst.
 • Kendelse af 25. september 2017
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven
29. september 2017
H
Der var ikke grundlag for at fastslå, at to andelshavere overgik til at være lejere som følge af andelsboligforeningen C’s konkurs.
 • Dom af 19. september 2017
 • Boligret, Insolvensret, Lejeret
 • Andelsboligforeningsloven, Købeloven, Retsplejeloven, Konkursloven
28. september 2017
H
Natur- og Miljøklagenævnets påbud om retablering af forholdene ved to søer var gyldigt
 • Dom af 18. september 2017
 • Miljøret
 • Retsplejeloven, Naturbeskyttelsesloven
28. september 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom om krænkelse af ophavsret kunne ankes til Højesteret
 • Dom af 15. september 2017
 • Procesret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
27. september 2017
H
Hovedforhandling i en straffesag blev udsat i foreløbig 1 år på EU-Domstolens præjudicielle dom i en anden straffesag
 • Kendelse af 14. september 2017
 • EU-ret, Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
27. september 2017
SH
Banks korrektion af kunders afregningspriser foretaget i valutakrydset EUR/CHF fandtes berettiget på grund af Den Schweiziske Nationalbanks ophævelse af fastkurspolitkken
 • Dom af 15. september 2017
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Aftaleloven
27. september 2017
SH
Ikke erstatning for overtrædelse af konkurrenceklausul
 • Dom af 14. september 2017
 • Obligationsret, Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
27. september 2017
H
Dødsbo udlagt til privat skifte blev ikke genoptaget med henblik på bl.a. ændring af værdiansættelse af to faste ejendomme
 • Kendelse af 12. september 2017
 • Skifteret, Afgiftsret
 • Kildeskatteloven, Skifteloven, Retsplejeloven, Boafgiftsloven, Dødsboskifteloven
26. september 2017
H
Om skade på skibsmotorer var skade på selve de defekte produkter (selvbeskadigelse)
 • Dom af 13. september 2017
 • Obligationsret, Erstatningsret
 • Produktansvarsloven
21. september 2017
H
En banks rådgivning af en andelsboligforening medførte ikke, at en renteswapaftale var ugyldig eller kunne ophæves, ligesom rådgivningen ikke medførte et erstatningsansvar for banken
 • Dom af 12. september 2017
 • Obligationsret
 • Aftaleloven
21. september 2017
SH
Uberettiget ophævelse af aftale om oplagring af olieprodukter
 • Dom af 12. september 2017
 • Obligationsret
21. september 2017
H
Kommune havde ikke medvirket til en borgers flytning på en sådan måde, at den var refusionspligtig over for den kommune, borgeren flyttede til
 • Dom af 07. september 2017
 • Socialret, Forvaltningsret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Retssikkerhedsloven (det sociale område), Serviceloven
20. september 2017
SH
Unødvendigt at forelægge præjudicielle spørgsmål om ophavsretlig beskyttelse for EU-Domstolen
 • Kendelse af 07. september 2017
 • Immaterialret, EU-ret
 • Ophavsretsloven, Markedsføringsloven
20. september 2017
SH
Advokat og hans klient havde handlet ansvarspådragende ved at sende et brev til en af modpartens kunder, men der var ikke dokumenteret noget tab
 • Dom af 06. september 2017
 • Immaterialret, Erstatningsret, Markedsføringsret, Advokatret
 • Markedsføringsloven, Retsplejeloven
20. september 2017
H
Meniskskade, som opstod i forbindelse med en løbetur, var omfattet af forsikringspolicernes ulykkesbegreb
 • Dom af 05. september 2017
 • Forsikringsret
 • Retsplejeloven
19. september 2017
H
Deponerede beløb skulle ikke forrentes fra forfaldstidspunkterne, men fra anlæg af retssag
 • Dom af 04. september 2017
 • Obligationsret
 • Ophavsretsloven, Renteloven
19. september 2017
SH
Fortolkning af licensaftales bestemmelser om opsigelse efter licensgivers død
 • Dom af 31. august 2017
 • Obligationsret, Immaterialret
 • Ophavsretsloven, Aftaleloven, Markedsføringsloven
18. september 2017
SH
Ansvarsbegrænsningsbeløbet efter CMR-lovens § 31, jf. § 29, stk. 2 skulle beregnes på grundlag af de beskadigede deles vægt, ikke af maskinens totalvægt, men da forsikringsselskabet havde var fremkommet med oplysninger om de beskadige deles vægt, blev transportører frifundet for forsikringsselskabets regreskrav.
 • Dom af 31. august 2017
 • Transportret
 • CMR-loven
18. september 2017
SH
Stridspatenter opretholdtes som gyldige, men fandtes ikke krænket.
 • Dom af 31. august 2017
 • Immaterialret
 • Patentloven
18. september 2017
H
Danske regler om transport af svin ikke i strid med EU-retlige regler
 • Dom af 31. august 2017
 • EU-ret
18. september 2017
Ø
Skattemyndighederne berettigede til skønsmæssigt at forhøje appellantens skattemæssige indkomst.
 • Dom af 25. august 2017
 • Skatteret
 • Skatteforvaltningsloven
15. september 2017
SH
Efter en samlet vurdering af mærkernes og varernes lighed fandt retten, at der er en risiko for forveksling mellem figurmærke med teksten "Roschen" og et ældre ordmærke "Rocher", hvorfor varemærkeregistrering af det nye mærke blev nægtet.
 • Dom af 30. august 2017
 • Varemærkeloven
13. september 2017
H
Navneforbud for T1 kunne ikke opretholdes efter endelig dom, og betingelserne for at nedlægge et nyt navneforbud for T1, der skulle vidne under en ankesag, var ikke opfyldt
 • Kendelse af 29. august 2017
 • Procesret
 • Retsplejeloven
13. september 2017
SH
Sagsøgtes brug af en ejers eget navn i firmanavn og registrering heraf som varemærke udgjorde krænkelse af varemærkeret tilhørende selskab, som havde købt aktiverne ud af konkursbo, der inden konkursen havde erhvervet sagsøgtes tidligere virksomhed.
 • Dom af 28. august 2017
 • Immaterialret, Markedsføringsret
 • Varemærkeloven, Markedsføringsloven, Retsplejeloven
12. september 2017
SH
Ikke godtgjort at der var indgået handelsagentaftale
 • Dom af 28. august 2017
 • Obligationsret
 • Aftaleloven, Handelsagentloven
12. september 2017
H
Sø- og Handelsrettens dom vedrørende firmapension kunne ankes til Højesteret
 • Dom af 25. august 2017
 • Procesret
 • Lov om finansiel virksomhed, Retsplejeloven
12. september 2017