Sø- og Handelsrettens kendelse af 15. May 2018 i sag A-1-18,A-2-18

Info

Resumé:

Ikke nedlagt påbud efter retsplejelovens § 413 da aftalegrundlag ikke tilstrækkeligt klart

Betingelserne for at påbyde 2 avlsfirmaer bl.a. at slagte købte avlssvin samt destruktere ornesæd var ikke opfyldt, idet det ikke med den fornødne klarhed fremgik af aftalegrundlaget, at dette skulle finde sted ved aftaleophør.