Skatterådets afgørelse af 27. januar 2015 i sag 12-0185891

Info
  • SKM2015.98.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få ansat grundværdien efter de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Ejers repræsentant har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002, idet den ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser. Dette skyldes, at der ikke ved grundværdiberegningen er taget hensyn til byplanvedtægt nr. 38 "Karre nr. 121.04 Kongensgade, Kronprinsensgade, Havnegade og Stormgade", som i § 1, litra B bestemmer, at udnyttelsesgraden er 80 for ejendomme udlagt til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Ved grundværdiberegningen har SKAT anvendt en bebyggelsesprocent på 131, som rettelig skal være 96.

En udnyttelsesgrad adskiller sig fra en bebyggelsesprocent ved, at der til det matrikulære areal kan medregnes en del af vejarealet, når bebyggelsesprocenten beregnes.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 ekstraordinært og vurderingen ændres således:

Grundværdi: 634.700 kr. ændres til 465.100 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra 13. august 2009 for beregningen af grundskyld.