Højesterets kendelse af 31. October 2018 i sag BS-19935/2018-HJR

Info

Resumé:

Anke indgivet af advokat, der ikke havde møderet for landsretten, afvist som indgivet for sent


 

En advokat, der ikke havde møderet for landsretten, indgav på vegne af A rettidigt ankestævning til byretten. Sagen for Højesteret angik, om anken skulle afvises på grund af, at advokaten ikke havde møderet for landsret.


Højesteret bemærkede, at advokater, der indleverer processkrifter i ankesager for landsretten – herunder ankestævninger – bortset fra sager, der behandles efter småsagsprocessen, skal have møderet for landsret. Ændringen af retsplejeloven, hvorefter ankestævninger fremover skulle indleveres til den ret, hvis dom ankes, medførte ikke, at denne betingelse ikke længere gjaldt.

 

Da det af A i øvrigt anførte ikke kunne føre til et andet resultat, fandt Højesteret, at anken med rette var afvist.

 

Landsretten var nået til samme resultat.